ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین چندگانه

ضریب تعیین چندگانه اصلاح‌شده

انحراف معیار ضریب تعیین چندگانه

۵۸۹/۰

۳۳۹/۰

۳۲۹/۰

۵۷۵۴/۰

منبع: یافته‌های پژوهش
جدول خلاصه مدل شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را گزارش می‌کند. ضریب همبستگی چندگانه همبستگی خطی بین مقادیر مشاهده‌شده و مقادیر مدل پیش‌گوی متغیر وابسته می‌باشد. مقدار بزرگ آن یک رابطه قوی را نشان می‌دهد. ضریب تعیین نیز مقادیر مربع ضریب همبستگی چندگانه است. با توجه به جدول بالا این ضریب برای تخمین رگرسیون ۳۳۹/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد حدود ۳۴ درصد تغییر در عملکرد با متغیرهای مستقل موجود در مدل تعریف می‌شود.
یکی از مراحل بسیار مهم در تحلیل رگرسیون بررسی این نکته است که آیا می‌توان از رگرسیون استفاده کرد یا نه؟ به همین منظور از آزمون دوربین- واتسون برای بررسی استقلال خطاها استفاده گردید. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. چنانچه این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد فرضیه صفر یعنی وجود همبستگی بین خطاها رد می‌شود((Coakes & Steed, 2003. از آن جایی که مقدار آماره d دوربین- واتسون (۸۶/۱) در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد، فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. در تحلیل رگرسیون جدول ANOVA مقبولیت مدل را به لحاظ آماری بررسی می‌کند. برخلاف جدول خلاصه مدل نتایج حاصل از این آزمون شدت رابطه را نشان نمی‌دهد. نتایج این آزمون در جدول ۱۴-۴ گزارش شده است.
سطر رگرسیون اطلاعات درباره تغییرات پیش‌بینی‌شده توسط مدل را نشان می‌دهد و سطر باقیمانده بیانگر اطلاعات در مورد تغییرات پیش‌بینی‌نشده توسط مدل می‌باشد. سطح معنی‌داری آماره F با توجه به جدول زیر کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد که تأیید می‌کند تغییر نشان داده‌شده به وسیله مدل بر اثر اتفاق نیست. در نتیجه فرضیه خطی بودن مدل تأیید می‌شود. به عبارت دیگر سطح معناداری آماره F که کمتر از ۰۵/۰ است نشانگر معناداری توضیح دهندگی متغیرهای مستقل (جمع‌آوری اطلاعات، انتشار اطلاعات و پاسخگویی به اطلاعات) بر متغیر وابسته (عملکرد) می‌باشد.
جدول ۱۴-۴٫ آنالیز واریانس

مدل مجموع مربعات درجه آزادی (df) میانگین مربعات آماره فیشر (F) سطح معنی‌داری (sig) دوربین – واتسون
۱ رگرسیون ۱۰۲/۳۳ ۳ ۰۳۴/۱۱ ۳۱۸/۳۳
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.