پاسخگویی

۳۳۵/۰

۰۶۵/۰

۴۰۴/۰

۴۵۴/۵

۰۰۰/۰

۶۱۸/۰

۶۱۸/۱

منبع: یافته‌های پژوهش
پس از تأیید اعتبار کلی مدل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس باید ضرایب هر یک از متغیرها را برآورد کرد. ضرایب برآورد شده توسط مدل رگرسیون به تفکیک هر یک از متغیرها در جدول ۱۵-۴ ارائه‌شده است.
با توجه به ستون سطح معنی‌داری در جدول بالا مشخص می‌شود که متغیرهای مستقل جمع‌آوری اطلاعات، انتشار اطلاعات و پاسخگویی به اطلاعات تأثیری مثبت بر متغیر عملکرد دارند. زیرا سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد و ضرایب محاسبه‌شده نشانگر تأثیر مثبت این متغیرها بر عملکرد دانشگاه‌ها می‌باشند. پاسخگویی به اطلاعات بیش‌ترین نقش را در اعتبار مدل این مرحله ایفا می‌کند. چون بیش‌ترین تأثیر را بر متغیر وابسته عملکرد دارد. پس از آن متغیرهای انتشار اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد در دانشگاه‌های دولتی ایران دارد.
هم خطی مرکب یکی از اشکال‌های رایج در تجزیه و تحلیل‌های رگرسیونی می‌باشد. هم خطی مرکب موقعیتی است که در آن دو یا چند متغیر مستقل در رگرسیون بسیار به هم وابسته هستند. طوری که تغییر کوچک در یکی باعث تغییرات بیشتری در دیگری می‌شود. برای بررسی این موضوع در مدل مرحله اول از ستون آماره‌های هم خطی محاسبه‌شده در جدول ضرایب مدل رگرسیون استفاده می‌کنیم.
دامنه تغییرات درصد واریانس در یک پیش‌گو می‌باشد که نمی‌توان با پیش‌گوهای دیگر آن را توضیح داد. وقتی دامنه تغییرات به صفر نزدیک شود هم خطی چندگانه بزرگی وجود دارد و خطای استاندارد ضرایب رگرسیون بزرگ خواهند شد. یک عامل افزایشی واریانس (VIF) بزرگتر از ۲ معمولاً مسئله‌ساز خواهد شد. با توجه به ستون VIF مشخص می‌شود که تمام ضرایب محاسبه‌شده کوچکتر از ۲ می‌باشند بنابراین مدل رگرسیون مرحله اول با مشکل هم خطی مواجه نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت شرط استقلال برای متغیرهای مستقل برقرار است.
با توجه به نتایج به دست آمده برای تخمین رگرسیون چند متغیره میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته در شکل ۱-۴ نشان داده‌شده است. با توجه به سطح معنی‌داری به دست آمده تأثیر تمامی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأیید شد و لذا نیازی به حذف یک متغیر و تخمین مجدد رگرسیون وجود ندارد.
شکل ۴-۴٫ ضرایب تخمین رگرسیون مدل پژوهش
۱۴۶/۰
۲۱۱/۰
۴۰۴/۰
منبع: یافته‌های پژوهش

۶-۴٫ معادلات ساختاری

در ادامه برای تعیین اثر متغیر میانجی ” نوآوری ” و میزان اثر هر یک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر از روش تحلیل مسیر( مدل معادلات ساختاری) استفاده می‌شود. برای انجام تحلیل مسیر از نرم‌افزارLISREL استفاده‌شده است.
قدرت تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری در توسعه نظریه‌ها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و سیستم‌های اطلاعاتی شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران از SEM، قابلیت آزمودن تنوری‌ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه‌گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می‌دهد تا تجزیه و تحلیل داده‌های خود را با احتساب خطای اندازه‌گیری گزارش دهد. (آذر، ۱۳۸۷، ص ۲۰۲)

۱-۶-۴٫ تخمین استاندارد مدل

به منظور مقایسه اثرات متغیرهای موجود در مدل از این خروجی استفاده می‌شود. در این خروجی تمامی ضرایب و پارامترهای مدل استانداردشده است.
شکل ۵-۴٫ تخمین استاندارد مدل
منبع: یافته‌های پژوهش
شکل ۶-۴٫ اعداد معناداری مدل
منبع: یافته‌های پژوهش

۲-۶-۴٫ اعداد معناداری مدل

در این خروجی معناداری کلیه ضرایب و پارامترهای مدل مورد آزمون فرض قرار می‌گیرد . برای معنادار بودن یک ضریب عدد معناداری آن باید از عدد ۱٫۹۶ بزرگتر و یا از عدد ۱٫۹۶- کوچکتر باشد.
طبق مدل به دست آمده از نرم‌افزار لیزرل ” توجه به اطلاعات بازار و جمعآوری آن از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیری ندارد .زیرا ضریب معناداری این فرضیه برابر است با ۵۶/۰ ، و در طیف ۹۶/۱ تا ۹۶/۱- هست.
هم چنین فرضیه‌ی ” انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها ” نیز طبق ضریب معناداری مدل رد می‌شود . ضریب معناداری این فرضیه نیز “۳۹/۰-” هست، که در طیف ۹۶/۱ تا ۹۶/۱- هست.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Tags: