البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،۱۴۱۴ق،الحاوی فی فقه الشافعی،بیروت، داراکتب العلمیه،طبعه الاولی،ج۷،ص۵۲۱ ↑
امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۶۹ ↑
طاهرى، حبیب الله،۱۴۱۸ ه‍ ق، حقوق مدنى (طاهرى)، قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم،ج۱،ص۱۸۱ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۱۹-۲۱۸ ↑
همان،ص۲۱۷ ↑
امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، انتشارات اسلامیه، تهران – ایران، ه‍ ق،ج۱،ص۶۹ ↑
نجفی ،محمد حسن،جواهر الکلامفی شرح شرائع الاسلام،ج۲۸،ص۹-۸۸ ↑
طاهری ،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۲۰،امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۶۰-۶۱ ↑
وقف میراث جاویدان، مجلد سال دوم،شماره ۲،دکتر سید موسوی بهبهانی،ص۷۳ ↑
اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین، ۱۳۶۷ه ش،مروری بر وقف و ایقاف،بی جا، ،ص۹، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، نگاهی کوتاه به سنت نبوی وقف.ش،ص۷۴ ↑
اداره حج و اوقاف و امورخیریه شهرستان قزوین،مروری بر وقف و ایقاف،ص۹،سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،سنت نبوی وقف،ص۷۴ ↑
خمینى، سید روح اللّه موسوى،، ۱۴۲۱ ه‍ ق کتاب البیع (للإمام الخمینی)،تهران – ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول ،ج۳،ص۱۲۵ ↑
وقف میراث جاویدان، مجلد سال اول، شماره۴، دکتر علیرضا فیض،ص۳۴ ↑
همان ، ص۱۰۵ ↑
خراسانی،محمود بن عبدالسلام تربتی شهابی،۱۴۱۷ق،ادوار فقه،تهران،سازمان چاپ و انتشارات،چاپ پنجم،ج۲،ص۱۵۱ ↑
عطار،فارق،۱۳۷۲ه ق،وقف در لغت و شرع،ترجمه حمیدرضا آژیر،مشکوه ش۴۲،تهران،کتابخانه اوقاف،ص۶۵ ↑
سوره مبارکه آل عمران، آیه۹۲ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمد ین حسن،بی تا،التبیان فی تفسیر القران،بی جا،موقع الجامعه الاسلامیه،ج۲،ص۵۳۰،رازی،ابوالفتوح،۱۴۲۰ ق،التفسیر الکبیر،بیروت،دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم،ج۸،ص۲۸۸ ↑
رازی،ابوالفتوح،التفسیر الکبیر،ذیل تفسیر آیه ۹۲ سوره آل عمران،ج۸،ص۲۸۹ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،بی تا،مجمع البیان،دارمکتبه الحیاه،ج۲،ص۳۰۵ ↑
همان ↑
طباطبائی،سید محمد حسین،بی تا،تفشیر المیزان،قم،مؤسسه مطبوعات دار العلم،ج۵،ص۲۴۲ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،۱۳۸۵ه ش،تفسیر نمونه،تهران،دار الکتب الاسلامیه،بازار سلطانی-۹۹،چاپ پنجاهم،ج۳،ص۳-۴ ↑
رازی ابوالفتوح،تفسیر الکبیر،ج۸،ص۲۸۹ ↑
مکارم شیرزای،ناصر،تفسیر نمونه،ج۳،ص۳-۴ ↑
سوره مبارکه مزمل،آیه ۲۰ ↑
طباطبایی،سید محمد حسین،تفسیر المیزان،ج۲۲،ص۷۷ ↑
حلی،مقداد بن عبدالله سیوری،بی تا،کنز العرفان فی فقه القرآن،قم،پاساژ قدس پلاک۱۱۱،چاپ اول،ج۲، ص۵۴۱-۵۴۲ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،تفسیر نمونه،ج۲۷،ذیل تفسیر آیه ۲۰سوره مزمل ↑
سوره مبارکه بقره،آیه ۱۷۷ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،مجمع البیان،ج۱،جزء۲،ص۹۱ ↑
حلی،مفداد بن عبدالله سیوری،کنز العرفان فی فقه القرآن،ج۱،ص۲۵۳ ↑
طباطبایی،سید محمد حسین،تفسیر المیزان،ج۲،ص۳۳ ↑
حلی،مقداد بن عبدالله سیوری،کنز العرفان،ج۱،ص۲۵۴ ↑
همان،ص۲۵۵ ↑
سوره مبارکه کهف،آیه ۴۶ ↑
رازی،ابوالفتوح،تفسیرالکبیر،ج۲۱،ص۴۶۷ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،مجمع البیان،ج۴،جزء۱۵،ص۱۶۶ ↑
سوره مبارکه بقره،آیه ۱۴۸ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،تفسیر نمونه،ج۱،ص۵۷۳ ↑
فیض کاشانی،ملامحسن،بی تا،تفسیر صافی،تهران،کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصوم(س)ج۱،ص۱۶۱ ↑

Tags: