جدول ‏۴‑۳: محدوده تغییرات متغییر ها در حالت Cold 59
جدول ‏۴‑۴:تعداد شاخه ها در حالت Cold 59
جدول ‏۴‑۵ : تعداد شاخه ها در حالت Cold برای بازتابنده ۶۰
جدول ‏۴‑۶:محدوده تغییر متغییرها در حالت HZP 60
جدول ‏۴‑۷: تعداد شاخه در حالت HZP برای سوخت ۶۰
جدول ‏۴‑۸: تعداد شاخه ها در حالتHZP برای بازتابنده ۶۰
جدول ‏۴‑۹: محدوده تغییر متغییر ها در حالت کار عادی راکتور ۶۱
جدول ‏۴‑۱۰: تعداد شاخه ها در حالت کار عادی برای سوخت ۶۱
جدول ‏۴‑۱۱: تعداد شاخه ها در حالت کار عادی برای سوخت ۶۱
جدول ‏۴‑۱۲: مشخصات حالت های مختلف جهش میله کنترل ۶۲
جدول ‏۵‑۱: مقایسه ضریب تکثیر بی نهایت برای مجتمع های سوخت بین PARCS و WIMS در حالت HZP 65
جدول ‏۵‑۲: جایگذاری میله کنترل گروه ۱۰ در ابتدای سیکل(HZP) 68
جدول ‏۵‑۳: جایگذاری میله کنترل گروه ۹ در ابتدای سیکل(HZP) 68
جدول ‏۵‑۴:جایگذاری میله کنترل گروه ۸ در ابتدای سیکل(HZP) 68
شکل صفحه
شکل ‏۲‑۱:چینش مجتمع های سوخت در سیکل اول کاری راکتور[۱] ۱۰
شکل ‏۲‑۲ چینش بانک های کنترلی در قلب VVER-1000[1] 11
شکل ‏۲‑۳:نحوه محاسبات مصرف سوخت و استفاده از PMAXS و کد WIMS[3] 29
شکل ‏۲‑۴: شمای کلی روند محاسبات در کد WIMS 32
شکل ‏۳‑۱:ارزیابی قدرت قلب در طی حادثه خروج میله کنترل [۸] ۴۴
شکل ‏۴‑۱:نحوه معادل سازی یک مجتمع در کد WIMS 53
شکل ‏۴‑۲ :نحوه شبکه بندی در کد CITATION 55
شکل ‏۴‑۳ الگوریتم برنامه فرترن نوشته شده ۵۷
شکل ‏۵‑۱:مقایسه تغییرات Kinf بر حسب Burnup برای مجتمع با غنای ۲٫۴۴% بدون میله کنترل بین PARCS و WIMS 65
شکل ‏۵‑۲: مقایسه تغییرات Kinf بر حسب Burnup برای مجتمع با غنای ۲٫۴۴% بدون میله کنترل بین PARCS و WIMS 66
شکل ‏۵‑۳: مقایسه تغییرات Kinf بر حسب Burnup برای مجتمع با غنای ۲٫۴۴% با میله کنترل بین PARCS و WIMS 66
شکل ‏۵‑۴ مقایسه تغییرات Kinf بر حسب Burnup برای مجتمع با غنای ۲٫۴۴% بدون میله کنترل بین PARCS و WIMS 67
شکل ‏۵‑۵:اختلاف PPF برای ابتدای سیکل کاری راکتور با درنظر گرفتن فیدبک ترموهیدرولیکی و بدون فیدبک ترموهیدرولیکی ۶۹
شکل ‏۵‑۶نحوه توزیع شعاعی قدرت در حالت HZP با جایگذاری میله کنترل ۷۲
شکل ‏۵‑۷ :PPF برای شرایط Teff=0.1 eff.day, H10 = 60%, N = 25%Nnom 74
شکل ‏۵‑۸: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط Teff=0.1 eff.day, H10 = 60%, N = 25%Nnom 74
شکل ‏۵‑۹: PPF برای شرایط Teff=0.1 eff.day, H10 = 60%, N = 25% Nnom 75
شکل ‏۵‑۱۰: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط Teff=0.1 eff.day, H10 = 60%, N = 25% Nnom 75
شکل ‏۵‑۱۱: PPF برای شرایط Teff=2.0 eff.day, H10 = 60%, N = 40%Nnom 76
شکل ‏۵‑۱۲: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط Teff=2.0 eff.day, H10 = 60%, N = 40%Nnom 76
شکل ‏۵‑۱۳: PPF برای شرایط Teff=10.0 eff.day, H10 = 80%, N = 50%Nnom 77
شکل ‏۵‑۱۴: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط Teff=10.0 eff.day, H10 = 80%, N = 50%Nnom 77
شکل ‏۵‑۱۵: PPF برای شرایط Teff=10.0 eff.day, H10 = 60%, N = 40%Nnom 78
شکل ‏۵‑۱۶: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط Teff=10.0 eff.day, H10 = 60%, N = 40%Nnom 78
شکل ‏۵‑۱۷: PPF برای شرایط Teff=20.0 eff.day, H10 = 80%, N = 50%Nnom 79
شکل ‏۵‑۱۸: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط Teff=20.0 eff.day, H10 = 80%, N = 50%Nnom 79
شکل ‏۵‑۱۹: PPF برای شرایط Teff=70.0 eff.day, H10 = 80%, N = 75%Nnom 80

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: