۳۸۴۵/۰

۷۹/۷۱

۰۰۰/۰

۹۲۱/۱

اما مهم‌ترین هدف این جدول، ارایه آماره‌ای برای اندازه‌گیری نیکویی برازش است که این کار بهوسیله ضریب تعیین انجام می‌گردد. ضریب تعیین، معیاری برای سنجش شدت رابطه بین x و y می‌باشد که مقدار آن برای مدل بامحدودیت و بدون محدودیت به ترتیب ۴۲/۰ و ۳۹/۰ است. یعنی ضریب تعیین قادر است ۴۲ و ۳۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته (وضعیت مالی خارجی شرکت) را توضیح دهد. همبستگی متوالی بین باقیمانده‌ها بهمعنای اثرگذاری مشاهدات بر هم است. با توجه به مقدار آماره‌ی دوربین – واتسون در مدل بامحدودیت(۸۳۱/۱) و مدل بدون محدودیت(۹۲۱/۱) همبستگی متوالی بین داده‌ها وجود ندارد و رفتاری مستقل از هم دارند (آزمون استقلا خطاها).
۴-۳-۳-۵- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون (نرمال بودن اجزای خطا)
ابتدا قبل از هر چیز برای اینکه بتوانیم از تحلیل رگرسیونی استفاده کرده و به نتایج تحقیق باور داشته باشیم باید بررسی کنیم که آیا داده های ما نرمال هستند یا خیر؟ برای آزمون نرمالیتی (نرمال بودن باقیماندهها) از آزمون جارک- برا استفاده شده است. با توجه به نرمال نبودن باقیماندهها، با توجه به اینکه فرض زیر بنایی استفاده از رگرسیون، نرمال بوده باقیماندهها میباشد، مقادیر پرت از مدل کنار گذاشته شد و تحلیل رگرسیون بر روی این دادهها صورت پذیرفت. جدول ۴-۲۴ و ۴-۲۵ نتایج این آزمون را نشان میدهد.
جدول ۴-۲۴ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا برای مدل بامحدودیت
جدول ۴-۲۵ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا برای مدل بدون محدودیت
مقدار احتمال مربوط به آزمون جارک- برا، برای مدل بامحدودیت و بدون محدودیت به ترتیب برابر ۰۹۸/۰ و۵۷/۰ می باشد که از ۵% بزرگتر است. بنابراین با اطمینان ۹۵% فرض نرمال بودن باقیماندهها پذیرفته میشود و فرض صفر تأیید و خطاها نرمال است.
۴-۳-۳-۶- آزمون t فرضیه سوم
حال پس از بررسی اولیه و اینکه معناداری کل مدل با استفاده از آماره F مورد قبول واقع شده، به بررسی معناداربودن ضرایب بهدست آمده از آزمون t میپردازیم. جدول معنادار بودن ضرایب مدل رگرسیونی ذکر شده، بهشرح زیر میباشد.
جدول (۴-۲۶): جدول ضرایب و مقدار آماره t برای مدل بامحدودیت

متغیرها ضرایب خطای استاندارد آماره t معناداری
متغیر ثابت ۴۷۲/۰ ۰۰۸/۰ ۴۰۳/۳ ۰۰۰/۰
تامین مالی خارجی شرکت ۲۱۴/۰ ۰۱۵/۰ ۲۵۷/۶ ۰۰۰/۰
جریان وجه نقد ۳۹۶/۰
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: