امروزه جهت انجام تحقیق به ندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد. اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیم گیری بدانیم، علم آمار که با پردازش دادها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز امکان تصمیم گیری را فراهم می کند، یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد.
برای تفسیر و تبیین و تحلیل نتایج و آزمون فرضیات از علم آمار، نرم افزارهای آماری و برنامه های آماری که به کمک کامپیوتر انجام می شود، استفاده خواهد شد.
با این بیان در این فصل روش و ساختار تحقیق به تفصیل تشریح می شود. در ادامه مراحل انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده ها و قلمرو تحقیق تبیین شده، سپس متغیرهای مورد مطالعه و نحوه اندازه گیری متغیرها و همچنین روش های آماری مورد استفاده و همچنین مدلهای مورد استفاده معرفی و تشریح می شوند و در پایان محدودیتهای تحقیق ارائه خواهد شد.
۳-۲ تعریف و تبیین جامعه
جامعه « مجموعه اعضایی که هدف مشخصی دارند و دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی هستند و در جای مشخصی ثبت شده اند» و جامعه آماری عبارت است از « مقادیری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند»[۸۱].
صفت مشخص، صفتی است که بین تمامی عناصر جامعه آماری مشترک است و جامعه آماری را از سایر جوامع متمایز می کند.
جامعه آماری این تحقیق کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
مجموع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰ شامل شرکتهایی می باشد که نمونه مورد نظر از بین آنها انتخاب شده است.
۳-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از: تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۹ لغایت ۹۳ می باشد.جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.(روش حذف سیستماتیک)
پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
شرکت های سرمایه گذاری و نظایر آنها نباشند
نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از ۴ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.
اطلاعات مالی مورد نیاز در دسترس باشد.

شرح تعداد
جامعه آماری تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۸ ۳۵۰
شرکتهایی که سرمایه گذاری، بانکها، بیمه و واسطه گری مالی بوده اند ۸۰
شرکتهایی که پایان سال مالی آنها ۲۹/۱۲ نبودهاند ۱۰۰
شرکتهایی که در طول دوره مطالعه، فعالیت مستمر نداشتهاند ۵۲
شرکتهایی که در طول دوره مطالعه، صورتهای مالیشان قابل دسترسی نبوده است ۳۸
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: