نمونه تحقیق

۸۰

جدول شماره (۳-۱) : انتخاب نمونه

با توجه به مراتب فوق، جامعه آماری تحقیق شامل ۸۰ شرکت است. از سوی دیگر، دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است. از دلایل انتخاب دوره زمانی مذکور، امکان استخراج صورتهای مالی و یاداشتهای همراه در طول دوره زمانی مورد نظر است که در طول دوره ۵ ساله مذکور، امکان دستیابی به اطلاعات لازم برای محقق محرز گردیده است.
۳-۴ روش جمع آوری داده ها
جهت جمع آوری داده های این تحقیق اعم از مبانی نظری تحقیق، سوابق تحقیق و داده ها از دو دسته داده ها استفاده شده است:
الف) داده های اولیه
ب) داده های ثانویه
الف) داده های اولیه: به طور مستقیم در رابطه با موضوع و برای اولین بار برای یک پروژه خاص تحقیقاتی جمع آوری می شود.
ب) داده های ثانویه: آن دسته از اطلاعات که قبلاٌ جمع آوری شده و هدف از جمع آوری آنها اجرای پروژه تحقیقاتی کنونی نبوده است.
۳-۴-۱ روش کتابخانه ای
برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق (داده های ثانویه) از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه دانشگاه، مراکز اسناد و مدارک علمی و نیز پایگاههای جستجوی علمی در اینترنت استفاده شده است.
۳-۴-۲ روش میدانی
داده ها و آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از صورتهای مالی سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات سالانه بورس تهران و همچنین از نرم افزارهای تدبیر پردازش و ره آورد نوین استخراج گردیده است.
۳-۵ معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها
۳-۵-۱ معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل
متغیر مستقل، متغیری است که پژوهشگر پس از اندازه گیری آن را در مقابل متغیر وابسته قرار می دهد. در راستای اهداف و فرضیه های این تحقیق، اساسی ترین مسئله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. با این بیان، متغیرهای مستقل تحقیق حاضر به ترتیب زیر طبقه بندی و اندازه گیری شده اند. در این تحقیق متغیر مستقل عبارتند از:
ساختار سرمایه : میزان استفاده از بدهی و سهام عادی برای تامین مالی دارایی ها می باشد و کلاً شامل قسمت چپ ترازنامه می شود و ارتباط بین بدهی و سرمایه در تامین دارایی های یک شرکت را اهرم مالی می گویند
اهرم مالی شرکت که به صورت زیر محاسبه می شود:
{بدهی های بلند مدت /(حقوق صاحبان سهام+بدهی های بلند مدت)}
۳-۵-۲ معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که همراه با تغییرات متغیر مستقل تحت تاثیر قرار می گیرد و وابستگی مستقیم و یا معکوس نسبت به متغیر وابسته نشان میدهد. در این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده، حجم معاملات سهام به عنوان متغیر وابسته تعریف شده است.
مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد(نوروش ودیگران ،۱۳۸۴،ص۱۶۹ ).
۳-۶ روش تجزیه تحلیل داده ها
در تحقیقاتی که ارتباط بین دو یا چند متغیر اندازه گیری می شود از تحلیل همبستگی استفاده می شود. در این تحقیق چون هدف بررسی ارتباط بین متغیر و وابسته است، از این نوع تحلیل استفاده می شود.
در این تحقیق پس از اجرای مرحله تحقیق کتابخانه ای و میدانی و استخراج اطلاعات کافی از نمونه ها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرهای، با استفاده از نرم افزارهای Exell و Eviews، به تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته شده است.
۳-۶-۱ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:
تحلیل همبستگی ابزاری است که به وسیله آن می توان میزان ارتباط خطی یک متغیر با متغیر دیگر را اندازه گیری کرد. همبستگی معیاری برای تبیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولا با تحلیل رگرسیون به کار برده می شود. موضوع تحلیل همبستگی با دو معیار ضریب همبستگی و ضرب تعیین به شرح ذیل دنبال می شود.
۳-۶-۱-۱ ضریب همبستگی(r)
ریشه دوم ضریب تعیین است که می تواند مقادیری بین ۱- و ۱+ را به خود بگیرد و علامت آن همان شیب خط رگرسیون (b) است. یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی (r) نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود. و اگر (b) صفر باشد، (r) نیز صفر خواهد بود.
ضریب همبستگی شدت و نوع رابطه را نیز نشان می دهد. ضریب فوق بر حسب روابط زیر محاسبه می شود:
رابطه ۱الی۲)
 
 
۳-۶-۱-۲ ضریب تعیین (R2)
مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را نشان داد. این ضریب میزان انحراف مشاهدات (y)، با برآورد خط رگرسیون را اندازه می گیرد و بین صفر تا یک در نوسان می باشد، به طوری که مقدار صفر بیانگر آن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقل x نسبت دهد و مقدار یک بیانگر آن است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقل x نسبت دهد. رابطه محاسبه ضریب مذکور عبارت است از:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: