۱

Probability

۰٫۰۴۲

۰٫۰۰۷

۰٫۱۷

۰٫۹۰

جدول (۴-۲): نتایج آزمون همبستگی متغیرها

با توجه به نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی همبستگی قابل توجه ای وجود دارد. همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است بین اهرم مالی شرکت (LEVERAGE) و جریان نقد عملیاتی غیر عادی (ABCASH)، هزینه های تولید غیر عادی (ABCOST) و هزینه های اختیاری غیر عادی (ABEXP) همبستگی وجود دارد و با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی نوع رابطه معکوس می باشد.

۴-۵ آزمون مانایی(استایی) متغیرها

سری زمانی[۹۸]، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه تحلیل تجربی است. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی مانا[۹۹] است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمونهای آماری متعارفی که اساس آنها بر پایه t، F و آزمونهای مشابه بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی، اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند. در این گونه رگرسیونها، در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین( R2) بدست آمده آن ممکن است بسیار بالا باشد و موجب شود که محقق به استنباط های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. از این رو در ادامه به بررسی مانایی متغیرها پرداخته می شود.
۴-۵-۱ آزمون ریشه واحد(Unit Root)
آزمون ریشه واحد، یکی از معمول ترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانایی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی درجه اول ۱p= باشد (y= pyt-1 + ut)، در آن صورت سری زمانی yt نامانا است. بنابراین اگر به روش حداقل مربعات معمولی، ضریب p معادله فوق برآورده شود و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد، می توان مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات رساند.
۴-۵-۲ آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF[100])
آزمون ADF یکی از سودمندترین آزمونهایی است که برای بررسی مانایی متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون مقدار بحرانی مربوط به سه سطح ۱، ۵ و ۱۰ درصد و همچنین مقدار آزمون ADF را محاسبه می نماید. اگر قدر مطلق محاسبه شده آزمون ADF از مقدار بحرانی (در این پایان نامه ملاک ۵ درصد است) بزرگتر باشد، فرضیه Hمبنی بر نامانایی رد می شود و سری ماناست.

Prob t-Statistic آماره ها
متغیرها
Test critical values
۵% level
ADF test statistic
۰٫۰۰۱ ۲٫۸۶۸ ۱۸٫۶۰۲ LEVERAGE
۰٫۰۰۱
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: