۱) افزایش آگاهی از نام تجاری :
افزایش آگاهی از نشان تجاری بوسیله ردیابی[۳۳] آگاهی های مشتریان پیش از مشاهده تبلیغات و بعد از مشاهده تبلیغ اندازگیری شود.
۲) ایجاد کوشش[۳۴]:
تبلیغات آنی با اطلاعاتی که در اختیار کاربران قرار می دهد، به نوعی آنها را برای پی گیری و تکمیل نمودن یک سفارش خرید تهییج و آماده می نماید.
۱-۲) افزایش افراد مورد هدف تبلیغات[۳۵]
۲-۲) ردیابی خریداران اولیه[۳۶]
۳-۲) افزایش استفاده از نام تجاری:
۳-۲) ردیابی فراوانی خرید
۴-۲) مطالعه استفاده از اینترنت[۳۷]
۳) مشتریان با میزان خرید بالا[۳۸]، استفاده از هدایای محصولات[۳۹]:
۱-۳) ردیابی رفتار خرید در طی زمان، چه چیزهایی مشتری خریداری کرده است.
۴) ترغیب مشتری برای خرید بیشتر در هر وهله از خرید:
۱-۴) بوسیله ردیابی و پیگری هر بار خرید.
۵) بهبود طرز تلقی مشتری از نشان تجاری:
۱-۵) پی گیری ادراکات یا طرز تلقی های مشتریان درباره نشان تجاری در طی زمان، شما ملاحضات و اهداف خرید.
۶) فروش متقابل[۴۰] نشان های تجاری دیگر همان شرکت:
۱-۶) پی گیری رفتار خرید مشتری نشان تجاری های خاص
۲-۶) اندازه گیری اثرات تبلیغات بازاریابی مشترک[۴۱]
۷) بازار مشترک با نشان تجاری شرکت های دیگر:
۱-۷) پیگیری رفتار خرید مشتری نشان تجاری های خاص
۲-۷) اندازه گیری اثرات تبلیغات بازاریابی مشترک.
۳-۷) افزایش مداوم خرید:
۴-۷) پیگیری تعداد خرید های تکراری صورت گرفته بوسیله مشتری.
۹) ترغیب مشتری به وفاداری نسبت به نشان تجاری یا افزایش درگیری مشتری با نشان تجاری:
۱-۹) خرید های مکرر
۱۰) تقسیم نیازمندی ها[۴۲]
۱-۱۰) پیگیری ادراکات یا طرز تلقی های مشتریان از نام تجاری در مقایسه با نشان تجاری دیگر رقبا.
۲-۱۰) پیگیری قصد و نیت خرید از نشان تجاری سازمان در مقایسه با نیت خرید از نشان تجاری سایر سازمان ها.
۳-۱۰) فراهم کردن اطلاعات جامع[۴۳] از نشان تجاری یا اثبات محصول[۴۴]:
۴-۱۰) کلیک ها
۵-۱۰) طول زمان بازدید
۶-۱۰) ایمیل ها یا درخواست های دریافت شده برای اطلاعات اضافی.
۱۱) ایجاد پایگاه داده مشتریان و پیش بینی فروش مدرک[۴۵]
۱-۱۱) تعداد مدارک فروش آنی جمع آوری شده.
۲-۱۱) کیفیت مدارک فروش.
۱۲) بهبود خدمات مشتری:
۱-۱۲) پیگیری تعداد بازدید های آنی در مقایسه با جستجو های غیر آنی[۴۶]
۲-۱۲) رضایتمندی مشتریان در طی زمان.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Tags: