در سال ۱۳۹۳ تحقیقی توسط آقایان عزت الله شیعه و ولی الله حیدری با موضوع تأثیر تبلیغات اینترنتی در مزایده های اینترنتی صورت پذیرفت با این سوال که آیا تبلیغات اینترنتی می تواند تاثیری بر کاهش و افزایش مزاید های اینترنتی داشته باشد. در این پژوهش از روش توصیفی آزمایشی استفاده شده است. و این چنین نتیجه گیری گردید که رشد سریع اینترنت از جمله استفاده از تبلیغات اینترنتی نشان می دهد که این فضا نیازمند بررسی وسیع و سیستماتیک می باشد و اینکه تبلیغات اینترنتی مناسب باعث افزایش سهم بازار می گردد. به منظور بسط و گسترش استفاده از تبلیغات اینترنتی می بایست اول زیرساخت های لازم را ایجاد نمود بدون داشتن ابزار و زیرساخت مناسب انجام تبلیغات اینترنتی با شکست مواجه می گردد.
نحوه طراحی و انتخاب موضوعات در تبلیغات اینترنتی اثر زیادی در میزان توجه و جلب مخاطبین دارد. یعنی نه تنها تبلیغات اینترنتی اثر گذار است بلکه می بایست نکات ریز در خصوص متن پیام نیز مورد بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی قرار گیرد.
با توجه به اینکه هدف اصلی تبلیغات جلب توجه مخاطبان است لذا ضروری است که در نحوه طراحی و پیاده سازی تبلیغات نکات مختلفی مورد توجه قرار گیرد و باید از سلیقه های افراد آگاه بود تا بتوان موضوعی مناسب برای ارائه خدمات به فرد ارائه نماییم.
در سال ۱۳۹۳ مقاله ای تحت عنوان میزان تأثیر تبلیغات اینترنتی در جلب توجه مخاطبان بانکداری توسط خانم مهسا لطیفی، حمید رضا معینی، رضا اکبری و دکتر سید رئوف خیامی صورت پذیرفته است. این محققین از روش مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی به عنوان روش تحقیق استفاده نموده اند همچنین از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده اند. و نتیجه حاصل آن شد که نحوه طراحی و پیاد سازی تبلیغات اینترنتی در نظر مخاطبین بسیار حائز اهمیت بوده و در نتیجه می‌توان با یک متن مناسب در تبلیغات اینترنتی افزایش مخاطبان در نتیجه سهم بازار مناسب را دشته باشیم.
در تحقیق دیگری که توسط آقایان علی ضیادید، محمد رضا تقی زاده جور شری و مهدیه خلنگ ۱۳۹۳ با موضوع عدالت در تبلیغات اینترنتی مورد بررسی و بحث قرار گرفته است این تحقیق از نظر هدف، تحقیق کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است.
و نتیجه گیری که از این تحقیق صورت می پذیرد این است که با وجود آنکه فرد تبلیغ کننده در فضای مجازی دیده نمی شود می تواند در رضایت مشتریان در نتیجه افزایش سهم بازار بانک ها اثر داشته باشد.
در تحقیقی که توسط مجید اسماعیل پور، منیجه بحرینی زاده و محبوبه قریحه در ۱۴/۰۶/۱۳۹۲ با موضوع ارائه مدلی سلسله مراتبی جهت بررسی نقش تبلیغات اینترنتی در فرآیند خرید مشتریان بانک ملت صورت گرفته است. نقش تبلیغات اینترنتی را در تصمیم گیری برای خرید توسط مشتریان مورد بررسی قرار می دهد.
فرضیه این تحقیق این است که آیا تبلیغات اینترنتی برای فرآیند خرید مشتریان تاثیر گذار است؟
در این تحقیق از روش توصیفی و کتابخانه ای برای اثبات یا رد فرضیه استفاده شده است.
نتیجه آن نیز این چنین است که در تبلیغ اینترنتی باید عواملی مثل اعتماد سازی و شفافیت تبلیغ در نظر گرفته شود و محقق اشاره می کند که با رعایت این جوانب می توان عنوان نمود تبلیغات اینترنتی بر سهم خرید مشتریان تاثیر گذاشته و باعث فزایش سهم بازار می گردد.
در سال ۱۳۹۲ تحقیقی توسط آقایان دکتر زین العابدین رحمانی و خانم فریبا زرین کلاه با موضوع تاثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان صورت پذیرفت. که فرضیه آن که آیا تبلیغات اینترنتی می تواند اثر معناداری بر رفتار خرید مشتریان تلفن همراه داشته باشد؟
برای اثبات و یا رد فرضیه از روش توصیفی آزمایشی استفاده شده است که نتیجه آن نیز چنین بیان شده است: تبلیغات اینترنتی می تواند یکی از روش های مؤثر برای ارائه اطلاعات درباره کالاهای شرکت و سازمانها باشد و عامل بسیار مهم در کاهش هزینه های سازمان ها گردد.
پژوهشی در سال ۱۳۹۳ توسط خانم ها فروغ زندوی و زهره خسروی لقب با موضوع کاربرد تبلیغات اینترنتی و اهمیت آن در بازاریابی از طریق اینترنت صورت پذیرفته است. در این تحقیق از روش توصیفی آزمایشی استفاده شده است و نتیجه گیری آن بدین صورت است که تبلیغات اینترنتی دارای مزایای بسیاری است که از آن جمله می توان به کاهش هزینه ها و در دسترس بودن مشتریان اشاره نمود. تبلیغات اینترنتی باعث افزایش خرید از سازمان گردیده در نتیجه باعث افزایش سهم بازار می‌گردد.
تحقیقی توسط زهره دهدشتی شاهرخ، سید مهدی تیماسی و آرزو معرفت در سال ۱۳۹۳ با موضوع ، میزان پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک پاسارگاد صورت پذیرفته است.
فرضیه تحقیق نیز این است که سودمندی و سهولت بر پذیرش تبلیغات ایترنتی بانک و پذیرش بانکداری اینترنتی نقش دارد یا خیر؟
در این تحقیق برای رد یا تایید فرضیه ها از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است.
طبق تحقیقات صورت گرفته در این تحقیق فرضیه سودمندی در این تحقیق رد شده است. که به نظر درآمد افراد در رد آن دخیل است و چون بانکداری اینترنتی و تبلیغات اینترنتی در کشور در حال حاضر در مرحله ابتدایی رشد خود هستند در آینده می توانند تاثیر بسزایی در استفاده مشتریان از این ابزار و سودآوری داشته باشند.
در سال ۱۳۸۹ پژوهشی توسط حسین وظیف دوست، بهاره برهانی یزدی و نور

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

الهدی پور عباس با موضوع تأثیر تبلیغات اینترنتی در جلب اعتماد مشتری صورت پذیرفت.
متغیرهای تحقیق نیز این چنین بیان گردیده است :
– نقش تبلیغات اینترنتی بر میزان خریدهای اینترنتی.
– نقش ترافیک پذیری سایتها بر تبلیغات.
– نقش دانش کاربران بر افزایش تبلیغات سایتها
در این تحقیق از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده گردیده و نتیجه گیری آن نیز چنین بیان گردیده است که اینترنت می تواند تا حدودی از مشکلات و کاستی های ارائه پیام های تبلیغاتی در رسانه سنتی را برطرف نماید. یکی از ویژگیهای ممتاز این رسانه این است که به کمک زنجیرهای ارتباطی وب و همچنین محدودیت ناپذیری خود به سازمان های آگهی دهنده این امکان را می دهد که برای ارائه پیام خود با هیچ محدودتی روبرو نباشند. ولی با این وجود تبلیغات اینترنتی هنوز نتوانسته است اعتماد مشتریان را به خود جلب نماید و تبلیغات اینترنتی را زمانی کارساز دانسته که بتوانیم از نقطه نظرات کاربران نسبت به نوع محصول آگاه باشیم. تبلیغات اینترنتی در آینده شاید با اعتماد سازی بتواند تأثیر بسزایی در افزایش سهم بازار سازمان ها داشته باشد.
در سال ۱۳۸۹ تحقیقی با موضوع تبلیغات الکترونیکی و تأثیر آن در جذب مشتریان و افزایش سهم بازار توسط سیما ساسانی و منصور امینی لاری صورت پذیرفته است. با این سوال که آیا ویژگی آگهی های تجاری بخصوص آگهی های اینترنتی برای جذب مشتریان و افزایش سهم بازار چه می‌تواند باشد؟
یکی از فرضیه های تحقیق که به نوعی مرتبط با تحقیق می باشد این چنین است: در دسترس بودن اطلاعات لازم به همراه جایگاه و فونت مناسب می تواند در اثر بخشی تبلیغات افزایش خرید مشتریان تأثیر داشته باشد؟
روش تحقیق توصیفی و از نوع آزمایشی است. و نتیجه گیری آن است که فرضیه مورد اشاره قابل قبول می باشد یعنی اینکه می توان با تبلیغات مناسب از لحاظ شکل و ساختاری باعث افزایش خرید مشتریان و افزایش سهم بازار می گردد.
تبلیغات اینترنتی نقش بسیار مهمی در رفتار خرید مشتریان دارد، که در این زمینه نیازی[۶۲] و همکاران در سال ۲۰۱۲ در مقاله شان تحت عنوان تبلیغات اینترنتی مؤثر و نفوذ آن بر رفتار خرید مصرف کننده با متغییر هایی مثل پاسخ های زیست محیطی، واکنش عاطفی، تصمیم خرید به بررسی تبلیغات اینترنتی در رفتار خرید مشتریان می پردازند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که رابطه متوسطی بین متغییر های مستقل و وابسته وجود دارد. اگر مشتری از خدمات راضی باشد تبلیغات اینترنتی را با میل بیشتری می پذیرد.
۲-۲۰-۲ پیشینه خارجی:
طبق تحقیقاتی که توسط آگروال در سال ۱۹۹۶ جانسون ۱۹۸۴ و یو در سال ۲۰۰۰ در خصوص نقش تبلیغات در وفاداری مشتریان و نیز افزایش سهم بازار در نتیجه آن صورت پذیرفته است بیان می کند تبلیغات با تقویت باورها و احساسات مصرف کننده در رابطه با برند، می تواند در ایجاد وفاداری مشتریان نسبت به برند و در نتیجه در سهم بازار مؤثر باشد.
– کاپفر (۱۳۸۵) میلر و بری (۱۹۹۸) طی تحقیقاتی که در خصوص تصویر برند و نقش آن در وفاداری مشتریان و افزایش خرید توسط آنها انجام داده اند دریافتند کیفیت ادراک شده مردم از تبلیغات می‌تواند نقش بسزایی در رفتار مصرف کننده و در نتیجه موفقیت کسب و کار سازمانها گردد.
– مورفی و دیگران[۶۳] در سال ۱۹۹۶ از اولین محققان بررسی اثربخشی بازاریابی اینترنتی بودند که وب سایت ۳۶ رستوران را توسط پست الکترونیک، ترفیعات فروش آنی، رزرواسیون، خبرنامه و … مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند می توان با طراحی مناسب در صفحات وب اثر تبلیغات اینترنتی اثر بخشی صورت داد البته بسته به فرهنگ و موقعیت هر قوم این نوع طراحی باید متغییر باشد و تبلیغات اینترنتی می تواند در کنار دیگر ابزار باعث افزایش فروش در نتیجه کمک رسان در سهم بازار باشد.
– کاسالو و دیگران[۶۴] در سال ۲۰۰۸ تحقیقی با موضوع بررسی نقش رضایت و قابلیت استفاده وب سایت های در حال توسعه و وفاداری مشتریان صورت دادند که نتیجه آن اینگونه شد که رضایت مشتریان از سازمانها و خدمات مورد ارائه توسط آنها در تأثیر پذیری مشتریان از تبلیغات نقش دارد و هر چقدر سازمانها بتوانند کالا و خدماتی با کیفیت ارائه دهند همان قدر می توانند مشتریان در تبلیغات اینترنتی تحت تأثیر قرار داده در نتیجه مراجعه مشتریان به سازمانهای خود را دو چندان نمایند.
– باب هولکار(۱۹۹۵)[۶۵] و بتن کارد(۱۹۹۷)[۶۶] با موضوع رضایت مشتریان از وب سایت های اینترنتی تحقیقاتی را انجام داده اند و دریافتند که اگر مشتریان از خدمات وب سایت ارائه دهنده خدمتی راضی باشند می توانند نقش تعیین کننده ای در انتقال و به اشتراک گذاشتن وب سایت ها با دیگران داشته باشند.
– کراست و دیگران[۶۷] در سال(۲۰۰۸-۲۰۰۹ ) تحقیقی با موضوع عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در خرید های آنلاین در کشور تایلند با جامعه آماری که از مشتریان وب سایتهای تبلیغاتی تشکیل شده بود انجام دادند متوجه شدند هر وقت مشتریان از کیفیت کالایی راضی باشند خیلی راحت تر تبلیغات اینترنتی و فناوری را می پذیرند.
– چیوBy : مدیر سایت Tags: