۲-۲۱ اعتقاد به کالای تبلیغی:
سخن آخر در خصوص کالاها و تبلیغات این است که شرکت ارائه دهنده محصول و خدمات قبل از هر چیز باید به کالایی که تبلیغ آن را می نماید اعتقاد و ایمان کامل داشته باشد. تنها در این صورت است که می تواند از اعتبار کالای خود در فضای رقابتی دفاع نماید. مدیر شرکت کوکا کولا راننده لیفتراک خود را در حال خوردن نوشابه پپسی دید، بلافاصله او را اخراج کرد و دلیل کارش را اینگونه بیان نمود، کارگری که به جنس و کالای تولید شده توسط خودش اعتقادی ندارد چگونه می خواهد به مشتریان در خصوص کالای خود اعتماد و اطمینان دهد. سؤال که پیش می آید این است، آیا سازمانهای ما به این شکل عمل می نمایند.(صحت،۱۳۸۸)
۲-۲۲ نتیجه گیری:
در این فصل با عناوین و معنی مفاهیم کلیدی تحقیق همانند: تبلیغ( به معنی پیام های دیداری گفتاری، که با سبکی خاص، از طریق وسایل تبلیغاتی، مردم را به طریقی علاقمند و موافق یک نوع محصول، خدمت، فکر، دیدگاه یا مارک بخصوص می کند.) سهم بازار( درصدی از یک بازار واحد/درآمد که توسط کسب و کاری خاص اخذ شده و بیانگر رقابت پذیری آن می باشد.) و مؤسسه اعتباری( هر نوع مؤسسه مالی و اعتباری غیر بانکی و بنگاه واسطه پولی غیر بانکی و بنگاه واسطه پول غیر دولتی ، به جز مورد مذکور در تعریف بانک غیر دولتی که به موجب قانون ، با مالکیت و مدیریت اشخاص غیر دولتی با مجوز بانک مرکزی تأسیس می گردد و می تواند در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط به عملیات مجاز بانکی در محدوده تعیین شده توسط بانک مرکزی مبادرت نماید.)آشنا شدیم و با بررسی مطالعات که در گذشته صورت گرفته بود تقریباً دریافتیم اکثریت مطالعات صورت گرفته وجود رابطه معنادار بین تبلیغات و سهم بازار را تأیید می نمایند. قصد داریم در فصل آینده روش مورد استفاده به منظور تأیید یا رد فرضیه های این پژوهش تعیین نماییم.
فصل ۳: روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه:
تحقیق را بعنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ به سؤالات مورد نظر تعریف کرده اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دستیابی رابطه بین متغییرها است. بنابراین تحقیق به معنای عام به مجموعه ای از عملیات جستجو گرانه برای پاسخگویی به سؤال گفته می شود. در این فصل از تحقیق به منظور بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر میزان افزایش سهم بازار مؤسسه اعتباری ثامن طرح تحقیق، جامعه آماری، نحوه جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه تحلیل آن آورده شده است.
۳-۲ طرح تحقیق:
تحقیق پیش روی از نوع کاربردی است. تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم می شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. یکی از اهداف این تحقیق نیز توسعه دانش موجود در زمینه تبلیغات اینترنتی و کاربرد عملی آن برای ذینفعان اصلی آن است. (سرمد, و غیره, ۱۳۸۷)
این تحقیق از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد در این تحقیق به بررسی رابطه میان متغییر ها پرداخته می شود لذا از نوع همبستگی نیز می باشد.
محیط مورد مطالعه در این تحقیق نیز از نوع طبیعی است که در آن اتفاقات بصورت طبیعی رخ می‌دهند. در تقسیم بندی دیگری می‌توان این تحقیق را در دسته تحقیقات توصیفی قرار داد. در واقع تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) در حالت کلی به دو دسته اصلی توصیفی و آزمایشی تقسیم می‌شوند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. در مقابل به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷). به عبارت دیگر تحقیقات آزمایشی از طریق کنترل یا دستکاری متغیر مستقل انجام می‌شوند. (Tharenou, et al., 2007)
حال در تقسیم بندی جزئی تری از تحقیقات توصیفی، این تحقیق را در دسته پیمایشی قرار می دهیم. این نوع تحقیق برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری بکار می رود. روش پیمایشی مورد استفاده در این قسمت نیز از نوع مقطعی[۷۹] است. روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته و …) از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود (همان منبع،ص، ۷۱).
۳-۳ جامعه[۸۰] آماری:
جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر است که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. (آذر, و غیره, ۱۳۸۵) تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و درضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری بعمل آید (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷).
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از ، کلیه مدیران – متخصصان و کارشناسان بانکی در مؤسسه اعتباری ثامن که تعداد آنها ۶۰۰ نفر می باشد.
۳-۴ نمونه[۸۱] آماری:
نمونه عبارت از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری است که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۵) در پژوهش های علوم رفتاری، نمونه گیری در مقایسه با شمارش کامل دارای مزایایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

مانند باصرفه تر بودن، سرعت عمل و کیفیت داده ها از طریق دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آنهاست. در اینجا لازم است تا از اشتباهات نمونه گیری پرهیز شود. این اشتباه عبارت است از اشتباهی که به واسطه مشاهده معدودی از افراد جامعه (به جای تمام شماری) رخ می دهد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷).
اعتبار بیرونی یک تحقیق زمانی میسر می شود که از روشهای تصادفی در مقابل روشهای غیر تصادفی در انتخاب نمونه از جامعه اقدام شود. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. (همان منبع:ص ۸۵).
برای محاسبه حجم نمونه نیز از فرمول استفاده شد. در این فرمول p برآورد نسبت صفت متغیر با استفاده از مطالعات قبلی و q = 1 – p است که می توان درصورت دردسترس نبودن p از .۵ استفاده نمود. Z نیز مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان ۱ – α است. d نیز مقدار اشتباه مجاز نمونه گیری است که در این تحقیق آن را .۰۸ در نظر گرفته ایم. لذا در سطح اطمینان ۹۵% حداقل تعدا نمونه های لازم بشرح ذیل محاسبه می شود:
با توجه به مستندات پیوست و تلاش محقق در جمع آوری حداکثر تعداد پرسشنامه، از میان ۶۰۰ پرسشنامه ارسالی تعداد ۲۲۸ پرسشنامه بازگشت داده شد.(مطابق جدول مورگان برای ۶۰۰ نفر جامعه آماری نهایتاً ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه مورد قبول می باشد.) پرسشنامه از تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۴ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۴ در سطح شبکه توزیع و جمع آوری گردید.
از آنجا که در پژوهش های غیرآزمایشی منظور پژوهشگر غالباً برآورد میانگین جامعه است، و با توجه به این امر که معمولاً توزیع متغیرهای مورد مطالعه ممکن است بهنجار نباشد، توصیه می شود که حجم نمونه بیش از ۳۰ انتخاب شود (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷). در تحقیقات کمی یک قانون وجود دارد و آن اینکه هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد، دقت نتایج نیز بیشتر است. اگرچه نباید فراموش کنید که ممکن است با محدودیت مالی و زمانی مواجه باشید. (داوسون, ۲۰۰۷)
۳-۵ ابزارهای جمع آوری داده ها:
از جمله دلایل استفاده از پرسشنامه می‌توان به هزینه اندک مالی و زمانی، سهولت کسب سریع اطلاعات از افراد زیاد، سهولت تجزیه و تحلیل پاسخ ها و استاندارد سازی سوالات اشاره نمود. نقطه شروع منطقی تهیه پرسشنامه این است که از خود بپرسید اهداف کلی تحقیق چیست (سرمد, و غیره, ۱۳۸۷)
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از روی تحقیقات بعمل آمده توسط سانتانا و پالاسیو در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ با موضوع اثر بخشی وب سایتها که این تحقیق الگوی پژوهش مان می باشدو همچنین تحقیقات دیگر محققین: کاپفر، بری موضوع: تصویر برند و نقش آن در وفاداری مشتریان ۱۹۶۶-۱۹۹۸ . پریکانکا، موضوع: تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کننده توجه خاص به ایمیل، ۲۰۱۲ و ساسانی، سیما و منصور لاری، امیر با موضوع تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن بر جذب مشتریان ۱۳۸۹٫ استفاده شده است.
همچنین در تدوین پرسشنامه این تحقیق به این موارد توجه شده است:
پرسشنامه شامل ۳ جزء اصلی بوده که عبارتند از مقدمه ای برای آماده کردن پاسخ دهنده جهت تکمیل پرسشنامه، دستورالعمل و سوال ها.
سوالات مربوط به واقعیتها در ابتدای پرسشنامه مطرح می گردند، و بر اساس آن می‌توان افراد را به گروه های مختلف تقسیم بندی نمود. سوال مطرح در این زمینه این است که سوالات در تحلیل و بررسی من چه سودی دارد (انصارین و جباری، ۱۳۸۲). در تحقیق پیش روی، از مجموعه سوالات مقالاتی استفاده شده است که در انتهای فصل دوم مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته اند. ظاهر پرسشنامه جذاب طراحی شده باشد و در عین حال عملی باشد (انصارین و جباری، ۱۳۸۲). اجرای آزمایشی سوالات برای برای فهم اینکه آیا معنا و مقصود پرسشها برای پاسخ دهندگان روشن است یا خیر انجام پذیرفت.
۳-۶ مقیاس اندازه گیری گزینه ها:
یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری نگرش مقیاس لیکرت است. این مقیاس از مجموعه منظمی از گویه ها (عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته می شود. پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولاً از ۱ تا ۵ و گاه ۷ درجه است نشان می دهد. سپس پاسخ آزمودنی به هریک از گویه ها از نظر عددی ارزش گذاری می شود (سرمد, و غیره, ۱۳۸۷).
عموماً ایجاد اندازه توسط خود محقق امری غیر معمول است و بهتر آن است تا برای افزایش اعتماد و اعتبار از اندازه های منتشر شده در تحقیقات و کتابها استفاده نمود. یکی از این نوع مقیاسها لیکرت ۵ طیفی است که بصورت استاندارد در برخی کتب روش تحقیق آمده و می‌تواند برای سنجش موارد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال می‌توان برای سنجش موافقت با یک متغیر از مقیاس “بسیار مخالف، مخالف، بدون نظر، موافق و بسیار موافق استفاده نمود. (Tharenou, et al., 2007)
در این تحقیق از مقیاس اندازه گیری متشکل از طیف لیکرت کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم شده است. مقیاس های اندازه گیری نیز خود به دو دسته کیفی و کمی تقسیم می‌شوند. مقیاس های این پرسشنامه از نوع کیفی هستند که در تقسیم بندی جزئی تر از نوع ترتیبی تعیین می گردند. این نوع متغیرها، متغیرهایی هستند که در آنها، مقادیر مختلف نمراتی که به پاسخ ها اختصاص داده می‌شوند و بیان کننده شدت و ضعف آن صفت می‌باشند (نگهبان, ۱۳۸۲).
جدول ۳-۱ : شاخص ها و عوامل شناسایی شده در تحقیق

Tags:
ردیف عوامل شاخص ها(متغییرها)