۱۱%

روزانه چندین بار

۱۲۹

۵۷%

چندین بار درهفته

۰

۰

به هیچ وجه

۳۰

۱۳%

به ندرت

۴۵

۲۰%

منبع:( پاسخ سؤال کیفی پرسشنامه محقق
نمودار۴-۶ :توزیع میزان استفاده کنندگان از اینترنت
منبع:( پاسخ سؤال کیفی پرسشنامه محقق)
۴-۵ آزمون فرضیه:
– کالماگورف- اسمیرانف:
این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغییر های رتبه ای در دو نمونه(‌مستقل و یا غیر مستقل) و یا همقوارگی توزیع یک نمونه توزیعی که برای جامعه فرض شده است، بکار‌ می‌رود(اسمیرانف تک نمونه ای). این آزمون در مواردی بکار می رود که متغییر ها رتبه ای باشند و توزیع متغیر رتبه ای را در جامعه بتوان مشخص نمود و در آن فقط آزمون یک باله اهمیت امکان پذیر است. این آزمون از طرح مقایسه توزیع فراوانی های نسبی مشاهده شده در نمونهS n (x) با توزیع فراوانی های نسبی جامعه است. F(x) انجام می گیرد.
D = max F.(x) – S n (x)
این آزمون نا پارامتری است و بدون توزیع است و بدون توزیع است اما باید توزیع متغیر در جامعه برای هر یک از رتبه های مقیاس رتبه ای در جامعه بطور نسبی در نظر گرفته شود که آنرا نسبت مورد انتظار می نامند.
آزمون کالماگورف- اسمیرانف یک نمونه ای: که در آن توزیع یک صفت در یک نمونه را با توزیعی که برای آن جامعه مفروض است مقایسه می نمائیم. به عنوان نمونه در بررسی یک صفت از یک نمونه ۴۹ تایی آزمون K-S آن به شکل ذیل است.
H0 : توزیع رتبه بندی در نمونه همقوار
H1:توزیع رتبه بندی در نمونه همقوار نیست
۴-۵-۱- آزمون فرضیه فرعی اول:
فرضیه صفر: بین به خاطر آوردن جزئیات تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه وجود ندارد.
فرضیه یک: بین به خاطر آوردن جزئیات تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Tags: