61

7/17

10 5

ماسال

39

3/11

5 6

رضوانشهر

38

7/10

6 جمع

346

100

65

3-4) ابزار و روش جمع آوري اطلاعات
روش گردآوری داده ها در این پژوهش میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعه ای از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید.
دو پرسشنامه در این تحقیق مورد استفاده قرا رگرفته است :1- پرسشنامه عملکرد و 2- پرسشنامه سبک رهبری ، پرسشنامه اندازه گیری عملکرد از مدل هرسی و گلداسمیت که با نام اچیو[60] معروف است ، استفاده شده است . پرسشنامه مربوطه بصورت استاندارد موجود بوده و عملکرد در این پرسشنامه با مقیاس فاصله ای و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت اندازه گیری می شودوسه سوال اول برای شاخص A[61]= توانائی [قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف] و سه سئوال برای شاخص C[62]= وضوح [روشنی در درک پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن] سه سئوال برای شاخص H[63]‌= حمایت سازمانی [حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارند] وهشت سئوال برای شاخص I[64]= انگیزه [شور و شوق و تمایل به انجام تکلیف] سه سئوال برای شاخص E[65]= ارزیابی [ساز و کار قضاوت در رابطه با چند و چون انجام کار] سه سئوال برای شاخص V[66]= اعتبار [مناسب، قانونمندی و مشروع بودن تصمیم مدیر] و سه سئوال برای شاخصE[67] = محیط [مجموعه عوامل مؤثر برون سازمانی] در نظر گرفته شده است (هرسی و بلانچارد، 1369، ص 59).
و نیز برای سنجش تعیین سبک رهبری[68] از یک پرسشنامه استاندارد که مشتمل بر سی ویک سئوال با طیف لیکرت که 5 گزینه ای می باشد، استفاده شده است بطوری که پاسخA :بیانگرهمیشه،F: بیانگرغالباً، O: بیانگرگهگاه، S: بیانگر بندرت، N: بیانگرهرگز، می باشند. که پس از توزیع و تصحیح، در متغیر رهبری استبدادی، امتیازات 16و به بالا مبین رهبری بسیار استبدادی و امتیاز بین10تا 15 مبین رهبری تا حدودی استبدادی ، وامتیاز بین 0تا 9 مبین رهبری غیر دمکراتیک می باشد .(مقيمي ،1392ص ص 76و77 )
و در متغیر رهبری مشارکتی امتیازات 12-15 بیان کننده رهبری بسیار مشارکتی و امتیاز 9-11 بیان كننده رهبری تا حدودی مشارکتی و امتیاز 0-8 بیانگر رهبری غیر مشارکتی می باشد.
3- 4-1) روائی
مقصود از روائي آن است كه ابزار اندازه گيري مي تواند خصيصه و ويژگي اي كه ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه گيري كند يا خير؟ موضوع روايي از آن جهت اهميت دارد كه اندازه گيري هايي نامناسب و ناكافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. روا ئي با اين سوال در ارتباط است که آيا ما همان چيزي را كه در نظر داريم ، اندازه گيري مي كنيم؟ (خاكي،1383 ، ص 244) برای سنجش روائی پرسشنامه از روش روایی محتوایی به طریق دلفی استفاده شده است. برای این منظوردر ابتدا پرسشنامه ای طراحی شد و در اختیار استاد راهنما وتعداد 20 كارشناس قرار گرفت و پس از توزیع محدود در جامعه مورد بررسی و اصلاح و با تایید نهایی ایشان، پرسشنامه به شکل حاضر طراحی گردید.
3- 4-2) پایائی
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان، علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان، حاکی از پایداری آن و تغییرپذیری اندک آن می باشد.این توانای گویای برازش ابزار است چرا که هر زمان اندازه گیری صورت گیرد نتایج پایدار به دست می آید.)خاکی، 1384، ص 277).
اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سؤالات بکار رفته، استفاده از ضریب آلفای کرانباخ می‌باشد.
چرا که تقریباً آلفای کرانباخ را می‌توان شاخص مناسبی برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.
(سکاران، 1381، ص 229)
براي محاسبه ضريب پايايي آزمون از روش آلفای كرانباخ، پرسشنامه ها به 30 نفر از افراد جامعه آماري داده شده است و ضريب آلفای كرانباخ محاسبه شد .

این را هم حتما بخوانید :   تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان شركت ايران خودرو ديزل- قسمت 9