۱

 

 

سطح معناداری

 

 

۰۰۳۹/۰

 

 

 

آزمون هاسمن

 

 

۰۳۲۷/۱۵

 

 

سطح معناداری

 

 

۰۵۸۵/۰

 

 

جدول شماره ۴-۶ ضرایب مربوط به مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و سطح معناداری مربوط را برای آزمون فرضیه دوم نیز نشان می­دهد. طبق یافته­ های مندرج در این جدول، سطح معناداری مربوط به متغیر تغییرات در ارزش وثیقه نشان­دهنده آن است که بین تغییرات در ارزش وثیقه و سرمایه ­گذاری در مدل­های شماره ۶ و ۷ سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون این مدل نشان می­دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در سال قبل و سرمایه ­گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، با توجه به معنادار نبودن ضریب اثر تعاملی تغییرات در ارزش وثیقه و کیفیت گزارشگری مالی (CVit*FRQit-1) در مدل شماره ۸، می­توان بیان کرد که متغیر کیفیت گزارشگری مالی دارای اثر تعدیل­کنندگی بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه و سرمایه ­گذاری نیست. نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان می­دهد که بین جریان­های نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی تقسیم شده بر کل دارایی­ ها، عمر شرکت­ها، اندازه شرکت­ها و اهرم مالی با سرمایه ­گذاری در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معناداری وجود ندارد اما بین کیوتوبین و سرمایه ­گذاری در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۷ نتایج مرتبط با آزمون فرضیه سوم را نشان می­دهد. طبق اطلاعات این جدول، نتایج آزمون چاو نشان­دهنده آن است که از بین مدل داده ­های تلفیقی و تابلویی، برای آزمون فرضیه سوم باید از مدل داده ­های تلفیقی استفاده کرد. مقدار آماره F مندرج در جدول شماره ۴-۷، در سطح کلیه شرکت­ها، که برابر با ۲۳۱۵/۹۵ است، بیانگر معنادار بودن مدل در سطح ۹۵ درصد است. افزون­بر این، با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون ارائه شده در جدول شماره ۴-۷ در سطح کلیه شرکت­ها که برابر با ۸۹۱۴/۱ است، وجود خود همبستگی سریالی را در اجزای اخلال رگرسیون رد می­ کند. مقدار R2adj برابر با ۳۸۳۷/۰ است؛ بنابراین، با توجه به این مقدار می­توان ۳۷/۳۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته را به­وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی پیش ­بینی کرد.
جدول ‏۴‑۷- خلاصه نتایج آماری فرضیه سوم

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

متغیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *