فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر :
الف- منابع فارسی
۱- اشرف زاده، ح، مهرگان، ن، ۱۳۸۹، اقتصاد سنجی پانل دیتا، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.
۲- افشاری، ح، ۱۳۸۲، بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره ۳۲٫
۳- باغومیان، ر، ۱۳۸۸، ،عوامل مؤثربرتغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
۴- باقرزاده، س، ۱۳۸۶، نقش اطلاعات حسابداری در قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه (IPOS) در بئرس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.
۵- بختیاری، م، ۱۳۸۳، بررسی و مقایسه تاثیر سود هر سهم، سود تقسیمی و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام ، پایان نامه ی ارشد حسابداری، دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
۶- پیری، پ، ۱۳۸۷، اثر نماگر های بازار سرمایه بر پیش بینی قیمت سهام، پایان نامه دکتری حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی.
۷- ثقفی، ع، ۱۳۸۲، تحقیقات حسابداری در جستجوی قیمت سهام، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال دوم، شماره ۸
۸- جونز ،چ، ۱۳۸۷، مدیریت سرمایه گذاری،ترجمه تهرانی،رضا ؛ نوربخش، عسگر. انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم.
۹- حق خواه، م، ۱۳۸۲، ارزیابی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
۱۰- خادم موخر، ع، ۱۳۸۳، بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
۱۱- دلاور،ع، ۱۳۸۳، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، ۳۵-۶۶٫
۱۲- دوانی، غ، ۱۳۸۱، بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام شرکتها، انتشارت نخستین.
۱۳- رسولی، ح، ۱۳۸۸، بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، فصلنامه مدیریت: سال ششم، شماره ۱۵
۱۴- روشندل، م، ۱۳۸۳، تاثیر انتشار حق تقدم بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
۱۵- صفاجو، م،۱۳۸۴، بررسی رابطه سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی: سال دوازدهم، شماره ۴۲
۱۶- عرب مازیار یزدی، م، مشایخی، ب، رفیعی، الف، ۱۳۸۵، محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی: سال سیزدهم، شماره ۴۳٫
۱۷- فنی اصل، م، تهرانی، ر، ۱۳۸۵، رابطه وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی: سال سیزدهم، شماره ۴۲
۱۸- مهرانی، ک، بهرامفر، ن، رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی: سال یازدهم، شماره ۳۶٫
۱۹- مهرگان، ن، رضائی، ر، ۱۳۸۸، راهنمای E-Views6 در اقتصاد سنجی، انتشارات علوم اقتصادی و نور علم
۲۰- میر محرابی، ه، ۱۳۸۰، بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
۲۱- یحیی زاده فر، م، ابوذری، الف، ۱۳۸۵، بررسی تاثیر انتشار حق تقدم بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی: سال چهارم، شماره ۱۵٫
ب- منابع غیر فارسی
۲۲- Akbar, S & Ali Shah, S & Stark, A, 2011 , The value relevance of cash flows, current accruals, and non-current accruals in the UK. International Review of Financial Analysis
۲۳- Al-hogail, A, A, 2004 , the Valuation Effect of Investor Behavior on the Relevance of Financial Information. Department of Accountancy Case Western Reserve University.
۲۴- Al- Omar, H & Al- Mutairi, A, 2008 , The Relationship Between the Kuwaiti Banks Share Prices and Their Attributes. Scientific Journal of King Faisal University.
۲۵- Anliowski, C &Feng, M & Skinner, D, 2007, Does earnings guidance affect market returns? The nature and information content of aggregate earnings guidance. Journal of Accounting and Economics.
۲۶- Asquite, P & Mullins, D, 1986 , Equity issues and offering dilution.journal of financial economics.
۲۷- Barth, M,E & Beaver, W,H & Landsman, W,R, 2001 , The Relevance of the Value Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting: Another View.Journal of Accounting and Economics.
۲۸- Beaver,W,H.& et al , 2004, Accruals, Accounting-Based Valuation Models, and The Prediction of Equity Values. www.ssrn.com.
۲۹- Beislan, L, A , 2011 , The Effects of Earnings Variables on Stock Returns among Public Companies in Norway: A Multiple Regression Analysis. International Journal of Management.
۳۰- Chen, F, F, 2008 , Earnings Announcements: The Impact of Firm Size on Share PricesEuroJournals Publishing.
۳۱- Chan, P & Zhang, G, 2007 , How do accounting variables explain stock price movements? Theory and evidence.Journal of Accounting and Economics.
۳۲- Christensen, P, O , 2007 , Discussion of Using accounting informationfor consumption planning and equity valuation.Springer Science+Business Media.
۳۳- Dechow, P, M & Scott, A,R& Richard, G, S, 2004 , The Persistence and Pricing of The Cash Component of Earnings. www.ssrn.com.

Tags: