تعداد

۲۳۴

فرضیه ۳: رابطه بین میزان تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم برای کارکنان با مدیریت ارتباط با مشتری
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایش های لازم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است نتایج بدست آمده به شرح زیر توضیح داده می شود:
میزان تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم برای کارکنان با مدیریت ارتباط با مشتری همبستگی معنی داری دارد، چرا که سطح معنی داری بدست آمده (۰۰۰/۰=sig) کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰=) است، پس نتیجه کلی این است که هرچه میزان تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم برای کارکنان بیشتر باشد به همان اندازه مدیریت ارتباط با مشتری سازمان مورد مطالعه بیشتر می شود. نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی بوده یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش می یابند، شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح نسبتاً قوی قرار دارد (۳۱۶/۰=r).
بنابراین فرضیه فوق مورد تأیید قرار می گیرد، به این مفهوم که تغییرات در میزان تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم برای کارکنان باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته (مدیریت ارتباط با مشتری) خواهد بود. یعنی هر چه میزان تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم برای کارکنان بیشتر باشد، مدیریت ارتباط با مشتری سازمان مورد مطالعه به طرف مثبت سیر می کند.
جدول ۴-۳۲: آزمون همبستگی تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم برای کارکنان با مدیریت ارتباط با مشتری

متغیر وابسته
متغیر مستقل
مدیریت ارتباط با مشتری
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم برای کارکنان شدت ۳۱۶/۰
معنی داری ۰۰۰/۰
تعداد ۲۳۴

فرضیه ۴: رابطه بین میزان قانون گرایی عوامل سازمان و کارکنان با مدیریت ارتباط با مشتری
بر ای آزمون این فرضیه پس از ویرایش های لازم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معناداری r پیرسون استفاده شده است، نتایج بدست امده از این آزمون بیانگر این است که، در سطح معنی داری (۰۰۰/۰=sig)، متغیرهای میزان قانون گرایی عوامل سازمان و کارکنان، مدیریت ارتباط با مشتری سازمان به میزان (۴۱۳/۰=r) با هم رابطه دارند؛ و می توان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر ۴۱۳/۰ می باشد، که نسبتاً قوی است و نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوع مستقیم (مثبت) بوده و سطح معنی داری محاسبه شده نیز (۰۰۰/۰=sig) کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰=) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است، بنابراین فرضیه اصلی به صورت موقتی در این مطالعه تأیید می شود، در نتیجه مطابق با این نتایج می توان گفت که میزان قانون گرایی عوامل سازمان و کارکنان، مدیریت ارتباط با مشتری سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد و هر چه میزان قانون گرایی عوامل سازمان و کارکنان بیشتر باشد، مدیریت ارتباط با مشتری سازمان به طرف مثبت سیر می کند.
جدول ۴-۳۳: آزمون همبستگی میزان قانون گرایی عوامل سازمان و کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری

متغیر وابسته

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: