۴-۲۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق دعوت از دوستان خود در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی ۹۵
۴-۲۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق دعوت از دوستان خود در تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی ۹۶
۴-۲۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوق فوروارد پیام انتخاباتی : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه برای دوستان خود در شبکه فیس بوک در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) ۹۷
۴-۲۵ فوروارد پیام انتخاباتی : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه فوروارد برای دوستان خود در شبکه فیس بوک در تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۹۸
۴-۲۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸ (ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ۹۹
۴-۲۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۰۰
۴-۲۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۰۱
۴-۲۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ ۲۲/۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۰۲
۴-۳۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) هنگامی که اخبار منتشر شده در فیس بوک با اخبار رسمی کشور در تناقض بود کدامیک برای شما قابل پذیرتر بود ۱۰۳
۴-۳۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان اعتماد شما به اخبار منتشر شده در فیس بوک در مقایسه با اخبار رسمی کشور در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب
انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۰۴
۴-۳۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه؛ اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۰۵
۴-۳۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی؛ در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۰۶
۴-۳۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان استفاده از آیتم ” پسندیدم/ نپسندیدم اخبار و اطلاعات فیس بوک در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۰۷
۴-۳۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان استفاده از آیتم پسندیدم/ نپسندیدم در رابطه با اخبار و اطلاعات فیس بوک در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۰۸
۴-۳۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه شرکت در گروه های ایجاد شده توسط دوستان هم موضع شما، در فیس بوک درتاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۰۹
۴-۳۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه شرکت در گروه های ایجاد شده توسط دوستان هم موضع شما، در فیس بوک درتاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۱۰
۴-۳۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاشتن در فضاهای متعلق
به هواداران کاندیدای مورد نظر در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۱۱
۴-۳۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاشتن در فضاهای متعلق به هواداران کاندیدای مورد نظر در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت ۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۱۲
۴-۴۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان هم موضع خود در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۱۳
۴-۴۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان هم موضع خود در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۱۴
۴-۴۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان خود با گرایش سیاسی متفاوت در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۱۵
۴-۴۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان خود با گرایش سیاسی متفاوت در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۱۶
۴-۴۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان دریافت اخبار و اطلاعات از طریق فیس بوک در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۱۷
۴-۴۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوس

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تان خود با گرایش سیاسی متفاوت در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) ۱۱۸
۴-۴۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان اعتماد به اخباری که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)،منتشر می شوند ۱۱۹
۴-۴۷ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان اعتماد به اخباری که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس )منتشر می شوند ۱۲۰
۴-۴۸ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاری برای افرادی که برای شما در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) کامنت گذاشتن ۱۲۱
۴-۴۹ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان کامنت گذاری برای افرادی که برای شما در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) کامنت گذاشتن ۱۲۲
۴-۵۰ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان فوروارد پیام ها و اخبار های که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)، منتشر می شد ۱۲۳
۴-۵۱ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه میزان فوروارد پیام ها و اخبار های که توسط رقبای انتخاباتی در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)، منتشر می شد ۱۲۴
۴-۵۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه تحقیق قبل از اضافه کردنی شخصی به لیست دوستان خود در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۲۵
۴-۵۳ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه تحقیق قبل از اضافه کردنی شخصی به لیست دوستان خود در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ۱۲۶
۴-۵۴ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه عضویت در فضای عمومی ایجاد شده در فیس بوک که مخالف نظر سیاسی شما بوده در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۲۷
۴-۵۵ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه عضویت در فضای عمومی ایجاد شده
در فیس بوک که مخالف نظر سیاسی شما بوده در تاریخ ۲۲ /۳/ ۸۸ لغایت۲۷/۶/۸۸ (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) ۱۲۸