ولکوک سرمایه اجتماعی را به سه نوع تقسیم نموده است :
۱- سرمایه اجتماعی درون گروهی، با پیوستگی قوی شناخته می شود، مانند پیوستگی های میان اعضای خانواده یا میان اعضای یک گروه قومی.
۲- سرمایه اجتماعی بین گروهی، با پیوندهای ضعیف و کم عمق تر شناخته می شود که پیوندهای بین گروهی را موجب می شود، مانند همکاری های تجاری، دولتی با گروههای قومی مختلف.
۳- سرمایه اجتماعی اتصالی، این سرمایه به روابط عمودی اشاره دارد که به افراد کمک می کند به منابع نهادهای رسمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دسترسی داشته باشند.
نارایان بین سه تا سطح سرمایه اجتماعی تمایز قائل شد:
۱- سرمایه اجتماعی در درون گروههای ابتدایی که او آن را سرمایه اجتماعی درون گروهی می نامد.
۲- پیوند هایی[۳۸] که گروههای اجتماعی را به هم پیوند می دهد ، که سرمایه اجتماعی برون گروهی نامیده می شود (ولکاک،۲۰۰۳).
۳- کار کرد نهادهای رسمی دولتی
۳-۱۳-۲ باس[۳۹] معتقد است نظریه سرمایه اجتماعی معطوف به بسط قضایایی در مورد شرایطی است که تحت آن حکومتها و اجتماعات محلی بتوانند برای نیل به اهداف مشترک تعاون و همکاری داشته باشند . آن تعیین کننده ترتیبات نهادی افقی است که تاثیر مثبت روی ایجاد شبکه هایی از اعتماد ، اداره بهتر امور و عدالت اجتماعی دارد . عدالت اجتماعی دیکته کننده ی تکالیف وحقوق شهروندی است که خود تحت تاثیرسرمایه اجتماعی است. امری لازم است . (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴، به نقل از : باس ، ۱۹۹۷ : ۱ )
۳-۱۴-۲ لین[۴۰] سرمایه اجتماعی را به مثابه منابع نهفته در ساختار اجتماعی تعریفی می کند که با کنش های هدفمند قابل دسترسی یا گرد آوری است. از نظر لین سرمایه اجتماعی از سه جز تشکیل شده است : منابع نهفته در ساختار اجتماعی، قابلیت دسترسی افراد به این گونه منابع اجتماعی و استفاده یا گرد آوری این گونه منابع اجتماعی در کنش های هدفمند(لین،۷:۱۹۹۹)
۳-۱۵-۲ افه[۴۱] و فوش[۴۲] در مقاله خود سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محله، جوامع، مناطق و بخش ها معرفی نموده اند و آن را متغیر، کوچک و بزرگ و یا زیاد و کم می دانند. آنان مفهوم سرمایه اجتماعی را با سه عنصر اصلی و شاخص معرفی می کنند. در قالب گرایش ها به آگاهی و توجه، در بعد تمایلات رفتاری به اعتماد و در بعد الگوهای ساختاری به انجمن پذیری اشاره می کنند(افه و فوش،۱۸۹:۲۰۰۲)
۳-۱۶-۲ لوری[۴۳] سرمایه اجتماعی را مجموعه منابعی می داند که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی وجود دارد و برای رشد شناختی یا اجتماعی کودک و جوان سودمند است، این منابع برای افراد مختلف متفاوت است و می تواند مزیت مهمی برای کودکان و نوجوانان، در رشد سرمایه انسانی شان باشد (کلمن،۴۵۹:۱۳۷۷).
۳-۱۷-۲ برگر- اشمیت سرمایه اجتماعی را دارای عناصر زیر می داند :
وجود راوبط اجتماعی
فعالیت ها و مشارکت های سیاسی و اجتماعی
کیفیت روابط اجتماعی
(برگر- اشمیت[۴۴]،۳:۲۰۰۸- کیفیت نهادهای اجتماعی)
۳-۱۸-۲ ایمر فال[۴۵] :
ایمرفال در بررسی سرمایه اجتماعی سه سطح متفاوت را مشخص کرد :
۱- سطح روابط میان فردی مانند خانواده، دوستان و همسایگان.
۲- سطح اجتماعات و سازمان های واسطه ای مانند کلوپ ها، شرکت ها و احزاب.
۳- سطح کلان نهادهای اجتماعی(نارایان،۱۹۹۹).
۳-۱۹-۲ استون[۴۶] :
استون معرف های سرمایه اجتماعی را به معرف های دور و نزدیک طبقه بندی می کند. معرف های نزدیک سرمایه اجتماعی، نتایج سرمایه اجتماعی هستند که شامل اجزایی مانند اعتماد، عمل متقابل و شبکه های اجتماعی هستند. فعالیت های مدنی به عنوان معرف شبکه های اجتماعی مثالی از معرف نزدیک سرمایه اجتماعی هستند. معرف های دور، نتایج سرمایه اجتماعی هستند که به طور مستقیم به اجزای کلیدی مربوط نیستند (اسپیلبرگ[۴۷]،۴۳:۱۹۹۷).

جدول شماره ۲-۴ : تعاریف سرمایه اجتماعی از نگاه نظریه پردازان
تعریف نظریه پرداز
جنبه های از ساختار اجتماعی که کنش های هدفمند کنشگران را تسهیل می نمایند. کلمن
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Tags: