میزان اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک.
میزان اعتماد به اخبار فیس بوک در مقایسه به اخبار رسمی کشور.
اطلاع وشرکت در یک میتینگ سیاسی از کانال شبکه فیس بوک.
شبکه اجتماعی: که این متغیر با ۱۱ گویه زیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
میزان فعالیت در شبکه فیس بوک.
اقدام به ایجاد گروه های هواداری از کاندیدای مورد حمایت.
عضویت در گروه های هواداری کاندیدا ها.
میزان ارسال پیام ها، اخبارهای سیاسی و انتخاباتی.
تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه فیس بوک به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد حمایت.
میزان کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیداها.
فعالیت در زمینه گسترش پیام های مندرج صفحه فیس بوک کاندیدای مورد نظر.
فوروارد کردن پیام های انتخاباتی برای دوستان.
شرکت در گروه های ایجاد شده توسط دوستان هم موضع شما، در فیس بوک.
میزان کامنت گذاری در صفحات فیس بوک متعلق به کاندیدای مورد نظر.
میزان به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان.
مبادله : که این متغیر با ۳ گویه زیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
میزان کامنت گذاری در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید.
میزان استفاد ازآیتم”پسندیدم(Like)/ نپسندیدم(ِِِDislike)” در رابطه با اخبار و اطلاعات فیس بوک.
میزان کامنت گذاری برای افراد هم موضعی که به کامنت شما پاسخ گفتن.
۲-۱۱-۳ سرمایه اجتماعی برون گروهی :
اعتماد: که این متغیر با ۷ گویه زیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
میزان دریافت اخبار واطلاعات از فیس بوک.
میزان اعتماد به اخبار منتشر شده توسط رقبای انتخاباتی.
عضویت در فضای عمومی که مخالف نظر سیاسی افراد باشد.
قبل از اضافه کردنی شخصی به لیست دوستان خود آیا راجع به او تحقیق می کنید.
پذیرفتن درخواست فرد ناشناسی برای اضافه شدن به لیست دوستان.
استفاده از هویت واقعی در صفحه شخصی.
استفاده از عکس حقیقی در صفحه شخصی.
شبکه اجتماعی: که این متغیر با ۲ گویه زیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
میزان کامنت گذاری در صفحات فیس بوک افرادی ناشناس.
میزان به اشتراک گذاشتن اخبار و اطلاعات انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک دوستان دارای گرایش سیاسی متفاوت
مبادله : که این متغیر با ۲ گویه زیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
میزان کامنت گذاری در صفحات فیس بوک افراد با گرایش سیاسی متفاوت.
میزان فوروارد کردن پیام ها و اخبارهای که توسط رقبای انتخاباتی منتشر می شد.
فصل چهارم :
یافته های پژوهش
۱-۴ مقدمه : در این فصل، به تشریح یافته ها و نتایج این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی پرداخته ایم. در قسمت اول؛ به توصیفی از نمونه مورد بررسی بر اساس متغیر ها اختصاص دارد، بدین ترتیب که با استفاده از جداول و نموداری های تک متغیره به ارائه برخی از نتایج توصیفی همراه با آماره های لازم می پردازیم. در قسمت دوم؛ تحلیل دو متغیری از طریق آزمون های آماری مناسب و رابطه بین متغیرها مورد کنکاش قرار می گیرد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Tags: