………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
تاریخچه مختصر ایالات متحده …………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
اول. جنگ داخلی (۱۸۶۵-۱۸۶۱) …………………………………………………………………………………………………..۴۱
الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ داخلی……………………………………….. ۴۲
متغیرهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
بررسی متغیرهای تکنولوژیکی و تسلیحاتی دخیل در جنگ داخلی ……………………………………….. ۴۳
بررسی متغیر میزان تلفات انسانی در جنگ داخلی ……………………………………………………………… ۴۳
بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی……………………………………………………………… ۴۴
دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(۱۸۹۸) ……………………………………………………………………………………………….. ۴۴
الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. ۴۵
متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. ۴۵
متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی …………………………………………………………………………………………….۴۶
سوم. جنگ اول جهانی (۱۹۱۸-۱۹۱۴)………………………………………………………………………………………….. ۴۷
الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ اول جهانی …………………… ۴۸
متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. ۴۸
متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی …………………………………………………………………………………………… ۴۹
چهارم. ورود ایالات متحده به جنگ دوم جهانی (۱۹۴۵-۱۹۳۹ ) ………………………………………………….. ۵۰
الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ دوم جهانی …………………. ۵۱
متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. ۵۱
متغیر تکنولوژی های پیشرفته نظامی ………………………………………………………………………………… ۵۲
متغیر میزان اعزام نیرو و تلفات ………………………………………………………………………………………..۵۳
متغیر وضعیت جنگ ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
متغیر هدف …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
پنجم. نبردهای آمریکا در دورهی جنگ سرد ………………………………………………………………………………….. ۵۴
کلیاتی درباره جنگ سرد……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

 

 

  1. جنگ کره ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

 

الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ کره ……………………………………. ۵۷
متغیر فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی ………………………………………………………………………………………… ۵۸
میزان اعزام نیرو و تلفات انسانی …………………………………………………………………………………….۵۹
متغیر هدف موثر …………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

 

 

  1. بحران کوبا ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

 

الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک امریکا در بحران کوبا……………………………………. ۶۱
متغیر فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی ……………………………………………………………………………………….. ۶۱

 

 

  1. جنگ ویتنام …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

 

الف. نکات کلی………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ ویتنام …………………………………. ۶۲
متغیر فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
متغیر تکنولوژی و تسلیحات …………………………………………………………………………………………۶۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *