معلمان، بیشتر، ازICT استفاده میکنند. برخی نیز اصلا استفاده نمی کنند.

 

مدارس به ابزارهای زیادی از ICT مجهزند
معلمان از بیشتر ابزارهای ICT استفاده میکنند.

 

 

مدارس به ابزارهای مورد نیاز از ICT مجهزند
معلمان ابزارهای مورد نیاز ICT استفاده میکنند.

 

 

 

معلمان از چه روش های تدریس در کلاس استفاده می کنند؟

 

 

بیشتر روشهای سنتی و مستقیم و برخی نیز گاهی از روشهای غیرمستقیم و فعال و مستقیم

 

 

از روشهای مستقیم و غیرمستقیم و فعال

 

 

بیشتر از روشهای غیرمستقیم و فعال

 

 

از روشهای غیرمستقیم و فعال

 

 

 

روش معلممحوری استوار است یادانشآموز محوری؟

 

 

معلممحوری و بندرت دانشآموزمحوری

 

 

معلممحوری و دانشآموزمحوری

 

 

دانشآموز محوری

 

 

دانشآموزمحوری

 

 

 

آیا ICTبا برنامهیدرسی ادغام شده است؟

 

 

ادغام نشده

 

 

ادغام نشده

 

 

ادغام شده

 

 

ادغام شده

 

 

 

مدرسه برای چه کارهایی ازICTاستفاده میکند؟

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

استفاده اندک در کارهای آموزشی و مدرسهای مثلا استفاده معلمان ازCDهای و برای کارهای دفتری مثل تایپ و …

 

 

برخی استفادههای آموزشی و تا حدی مدیریتی

 

 

استفاده آموزشی و بیشتر کارهای مدیریتی

 

 

استفاده همه جانبه در کارهای مدیریتی و آموزشی

 

 

نتایج یافتههای لرکیان با بخشی از یافتههای این سوال که مربوط به برگزاری دوره ICDL است و یافتههای تحقیق محمدی (۱۳۸۴) با بخشی از نتایج این سوال که مربوط به تاثیر دورههای ضمن خدمت بر دانش و مفاهیم پایهای معلمان موثر بوده است همسو می باشد.
۵-۷ یافته های مربوط به سوال ششم پژوهش
نقش ICT در عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارسی که معلمان از آن استفاده می کنند با مدارسی که از آن استفاده نمی کنند؟
نتایج بدست آمده از طریق آزمون U من ویتنی نشان داد که عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارسی که از ICT استفاده می کنند به طور معنی داری بالاتر از عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارسی است که از ICT استفاده نمی کنند.
نتایج بدست آمده از این سوال توسط تحقیقات انصاری (۱۳۸۲)، نجفی (۱۳۸۴)، رزچلی، پنوئل و ابراهامسون (۲۰۰۴) تایید شده است. در همه این تحقیقات به تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان اشاره شده است.
سایر یافته های پژوهش
۱- در بررسی میانگین میزان استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آنها در روش تدریس و تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی در بین معلمان این نتیجه بدست آمد که میانگین استفاده کنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات در مردان بیشتر از زنان است.
۲- ضریب همبستگی بین میزان استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آنها در روش تدریس و تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی با سن معلمان نشان داد که ضریب همبستگی بین کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری با سن مثبت و معنی دار و بین اینترنت و سرویس های اینترنتی با سن منفی و معنی دار بوده است. همچنین نقش ICT در روش تدریس و تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی معلمان با سن نیز همبستگی منفی و معنی داری را نشان داد.
۳- با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، روشن شد بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های تدریس معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۴- نتایج بدست ‌آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با روش تدریس معلمان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. یعنی معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات هر چه بیشتر استفاده می کنند روش تدریس آنها دانش آموز محور می شود و از روش های فعال تدریس بیشتر استفاده می کنند.
۵- نتایج بدست ‌آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تهیه و تولید مواد آموزشی توسط معلمان در مدارس متوسطهی بابل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۶- با استفاده از مشاهدات حاصل، می توان گفت که همه مدارس به ICT مجهز هستند، اما اولا بیشتر معلمان از آن استفاده نمیکنند )بیشترین موارد استفاده معلمان از CDهای آموزشی است(، دوما تعداد این تجهیزات خیلی کم است. سوما هیچ برنامهای و نظارتی براستفاده از ICT در مدارس وجود ندارد.
محدودیت های تحقیق
پژوهش حاضر مانند اکثر تحقیقاتی که در علوم رفتاری صورت می گیرد با محدودیتهایی همراه بوده که شناخت آنها جهت انجام پژوهشهای بعدی و تلاش برای کاهش و رفع این محدودیتها منطقی به نظر می رسد. اگر چه سعی بر این بوده است که نتایج قابل استنادی در مورد موضوع پژوهش به دست آید، با این حال محدودیتهای ذیل در پژوهش حاضر قابل تأکید است:
– با توجه به اینکه نمونه مورد مطالعه این پژوهش را تنها معلمان تشکیل می دادند از این جهت با محدودیت در تعمیم نتایج روبرو بودیم.
– محدود شدن جامعه آماری به مدارس متوسطه بابل
– همکاری ضعیف معلمان در خصوص تکمیل و بازگرداندن به موقع پرسشنامهها که وقت بسیار زیادی از این تحقیق را نیز به خود اختصاص داد .
– اندازهگیری میزان استفادهی معلمان از ICT بر اساس پاسخ آنها به پرسشنامهها بوده است. به دلیل امکان عدم صداقت برخی معلمان در پاسخ به پرسشنامهها و عدم امکان مشاهده از آنها در کلاسها به هنگام استفاده ، به دلیل زمان بر بودن و عدم همکاری مدیران و معلمان باید در تعمیم آنها به سایر مدارس دقت و احتیاط کرد.
– عدم همکاری برخی از مدیران مدارس مانع از انجام مشاهدهی دقیق و پخش پرسشنامهها در مدارس توسط پژوهشگر می شد.
– برخی از معلمان به خاطر ترس از اینکه این پرسشنامهها برای ارزیابی باشد از پاسخگویی به پرسشنامهها امتناع می کردند که متقاعد کردن آنها کاری دشوار و زمانبر بود.
۵-۶ پیشنهادات

 

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *