ی برنامه ی درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجمن برنامه ریزی درسی ایران، تهران؛ انتشارات آییژ
– اسلایت، استیو. (۲۰۰۰). فن آوری اطلاعات. ترجمه محمدرضا رکن الدینی (۱۳۸۱). تهران؛ انتشارات قدیانی
– انصاف پور، غلامرضا. (۱۳۷۸). فرهنگ فارسی (ویرایش دوم). تهران؛ انتشارات زوار.
– انصاری، مریم. (۱۳۸۲). پروژه با عنوان «آثار اجتماعی- اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش». مجری طرح: موسسه روشنگران اندیشه. کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای عالی اطلاع رسانی). برگرفته از سایت: www.roshand.com
– آیتی، محسن. عطاران، محمد. مهرمحمدی، محمود. (۱۳۸۶). الگوی تدوین برنامههایدرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تربیت معلم، فصلنامه ی مطالعات برنامهیدرسی، سال دوم- شمارهی ۵، ص (۵۵-۸۰)
– ایزدی، مریم. (۱۳۸۶). “بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی و ارائهی الگوی مناسب بهره گیری از آن در آموزش متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران”. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبایی.
– بدرقه، علی. (۱۳۸۵). استراتژیهای توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT). تهران؛ انتشارات روناس
– بهان، کیت. و هولمز، دیانا. (۱۹۹۰). آشنایی با تکنولوژی اطلاعات، ترجمه مجید آذرخش و جعفر مهرداد (۱۳۸۱)، تهران؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت).
– جاریانی، ابوالقاسم. (۱۳۸۰). تاثیر ICT بر برنامه ریزی درسی. دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزشهای فنی و حرفه ای کار و دانش.
– جعفر نژاد، آتش. (۱۳۷۹). آشنایی با بانکهای اطلاعاتی. تهران: انتشارات سمت .
– جوکار، عبدالرسول و عفت نژاد، امرالله. (۱۳۸۳). “بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از فن آوریهای اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز رایانه دانشگاه شیراز”. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال یازدهم، شماره های ۳و۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫
– حکیمی، امیر حسین. (۱۳۸۳). «بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده ی دبیران از فناوری اطلاعات». پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم
– حمزه بیگی، طیبه. (۱۳۸۳). “نگرشی بر برنامهدرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و نظام مدیریت یادگیری”. مجموعه مقالات برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران؛ انجمن برنامه درسی ایران، انتشارات آییژ.
– حیدری، ظاهر. (۱۳۸۵). «تعیین نیازهای منابع آموزشی مقطع متوسطه سنندج در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارائهی برنامهی آموزشی مناسب». پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی
– خسروی، محبوبه. (۱۳۸۱). آموزش در جامعه اطلاعاتی. ارائه شده در سمینار جامعه اطلاعاتی و آموزش، دانشگاه شیراز، بهار ۸۱، ص ۲۲۱-۲۳۸

 

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

 

  • خوشکنار، احمد. (۱۳۸۳). «بررسی و مقایسه میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قم در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳». پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

– چوبینه، مهدی. (۱۳۸۲). آسیب شناسی رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور. دفتر برنامه ریزی تالیف کتب درسی
– هیل، مایکل. (۱۳۸۱). تاثیر اطلاعات بر جامعه، بررسی ماهیت، ارزش و کاربرد اطلاعات. تهران. نشر چاپار
– دیلمقانی، میترا. (۱۳۸۲). رشد حرفه ای معلمان، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، دوره نوزدهم، شماره ۱۵۲، ص۲۷-۲۲
– دلاور، علی. (۱۳۸۴). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران. موسسه نشر ویرایش.
– ذوالنور، آزیتا. (۱۳۸۲). راهنمای جامع اینترنت. تهران. انتشارات کانون نشر علوم.
– ذوفن، شهناز. (۱۳۸۶). کاربرد فناوری های جدید در آموزش، تهران. انتشارات سمت
– رستگارپور، حسن. عبدالهی، نیدا. (۱۳۸۴). راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)، تهران. انتشارات دانش مردم
– رمضان کیایی، معصومه. (۱۳۸۵). «بررسی میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های یاددهی و یادگیری و ارتباط آن با میزان یادگیری دانشجویان علوم پزشکی غرب استان مازندران در سال تحصیلی ۸۵-۸۴». پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طاطبایی
– رجبی، مهدی. (۱۳۷۹). «بررسی جایگاه استفاده از کامپیوتر در آموزش ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد. مرکز آموزش مدیریت دولتی
– زارعی زوارکی، اسماعیل. (۱۳۸۰). ارتباط شبکه‌ای و آموزش عالی. مجموعه مقالات اولین همایش نقش اطلاع‌رسانی در توسعه فرهنگی، تهران. انتشارات کتابخانه کتاب.
– زمانی، بی بی عشرت. (۱۹۹۷). «مشکلات تجربی کاربرد کامپیوتر در آموزش و پرورش ایران» . تز دکترای دانشگاه تورنتو.
– زمانی، بی بی عشرت. (۱۳۸۱). چگونگی استفاده از رایانه در آموزش کشورهای پیشرفته و در حال توسعه. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. شماره ۱۷ و ۱۸
– سبحانی نژاد، مهدی. موسوی، صاحب. عابدی، احمد. (۱۳۸۶). “بررسی کیفی مولفههای توسعه کاربست ICT در مدارس متوسطه شهر تهران” . مجموعه مقالات همایش سراسری تبیین جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت. گردآورنده: انجمن علمی-دانشجویی تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا . آذر ماه ۱۳۸۶، ص ۱۳۴-۱۱۷
– سعادت، سعید. (۱۳۸۳). مبانی کامپیوتر. تهران. انتشارات دیباگران
– سلیمانی، آمنه. (۱۳۸۳). «مطالعهی نقش معلمان در کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و ارائه راهکارهای مناسب». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم کرج.
– سمینیف، الکسی و دیگران. (۱۳۸۲). فناوری اطلاعات در آموزش ابتدایی: پیشنهادها و راهکارها. ترجمه ابراهیم طلایی. تهران: انتشارات مدرسه
– سیف، علی اکبر. (۱۳۸۲). روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش) تهران: انتشارات آگاه
– سیف، علی اکبر. (۱۳۶۸). روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، تهران، نشر دوران
– سراجی، فرهاد. (۱۳۸۶). برنامهی درسی مبتنی بر وب: گامی به سوی تمرکز زدایی در نظام برنامهریزیدرسی. فصل نامه مطالعات برنامه درسی. سال اول، شماره ۴، ص ۸۴-۶۹
– شاه ولی، منصور. (۱۳۷۶). بکارگیری آموزش تفکر انتقادی در آموزش عالی به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی. جلد دوم، ص ۴۸-۲۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *