متغیروضعیت استخدام: نمودارهیستوگرام فراوانی متغیروضعیت استخدام بارفتاربکارگیری نشان می دهد که بیشترین فراوانی ازجامعه آماری جمعیت انتخاب شونده دراین پژوهش را افراد با وضعیت استخدام قراردادی تشکیل می دهند.
نمودار۴-۴- فراوانی متغیرنوع استخدام بارفتار بکارگیری
سابقه کار: نمودارهیستوگرام فراوانی متغیرسابقه کاربارفتاربکارگیری نشان می دهد که بیشترین فراوانی ازجامعه آماری جمعیت انتخاب شونده دراین پژوهش را افراد با تجربه بین ۶ الی ۱۵ سال تشکیل می دهند.
نمودار۴-۵- فراوانی متغیرسابقه کار بارفتار بکارگیری
متغیرپست سازمانی: نمودارهیستوگرام فراوانی متغیرپست سازمانی بارفتاربکارگیری نشان می دهد که بیشترین فراوانی ازجامعه آماری جمعیت انتخاب شونده دراین پژوهش را به ترتیب کارشناسان، مدیران میانی ومدیران عملیاتی تشکیل می دهند.
نمودار۴-۶- فراوانی متغیرپست سازمانی بارفتار بکارگیری

۳-۴- آمار استنباطی

آمار استنباطی مشخص میکند که آیا الگوها و فرایندهای کشف‌شده در نمونه، در جامعهی آماری هم کاربرد دارد یا خیر. آمار استنباطی شامل تمامی آمارهها و آزمونهایی میگردد که به آزمون فرضیههای تحقیق و به عبارتی برآورد پارامترهای جامعه از آمارههای نمونه میپردازند. از این رو، در قسمت آمار استنباطی باید دو مورد را همزمان مورد توجه قرار داد: اول اینکه، فرضیهی تحقیق از کدام نوع است. دوم اینکه، دادههای ما در کدام سطح سنجش میباشند(حبیبپور و صفری،۱۳۹۰).

۱-۳-۴-بررسی فرضیه‌های تحقیق

انتظار عملکرد بر روی تمایل رفتاری به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات تاثیر مثبت دارد (H1).
انتظار تلاش بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H2).
تاثیراجتماعی بر روی تمایل رفتاری ( به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H3).
شرایط تسهیل کننده بر روی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H4).
خودکارآئی بر روی رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثردارد ( H5).
اضطراب برروی رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثر دارد (H6).
نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی برروی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیرمثبت دارد (H7).
تمایل رفتاری دارای تاثیری مثبت و معنادار بر رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) است (H8).
در تحقیقاتی که هدف، آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست از تحلیل مدل معادلات ساختاری[۷۵] استفاده می‌شود. مدلیابی معادلات ساختاری یک تکنیک بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر، بسط مدل خطی عمومی[۷۶] است که به‌محقق امکان می‌دهدمجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به‌گونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد. این مدل یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات درباره روابط متغیرهای مشاهده‌شده و مکنون است (هومن، ۱۳۸۷). برای اجرای مدل معادلات ساختاری روش‌های متنوعی وجود دارد که یکی از جدید‌ترین رویکرد‌ها در مدل معادلات ساختاری روش حداقل مجذورات جزئی[۷۷]است. روش حداقل مجذورات جزئی(pls) به جای بازتولید ماتریس کوواریانس تجربی، بر بیشترین واریانس تبیین شدهی متغیرهای وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل تمرکز دارد. همانند هر مدلیابی معادلات ساختاری، مدل کمترین مجذورات جزئی از یک بخش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان میدهد و یک قسمت اندازهگیری که نحوه ارتباط بین متغیرهای مکنون و نشانگرهای آنها را منعکس میکند، تشکیل شده است.بهعلاوه اینکه در این روش میتوان متغیر تعدیلگر را نیز در نظر گرفت(وولد،۱۹۷۵).از این رو، با توجه به دلایلبیان‌شده در این مطالعه جهت برازش مدل مفهومی تحقیق و آزمون فرضیات از روش PLSبه کمک نرمافزار Smart PLS استفاده گردید.
مدل یابی PLSدر دو مرحله صورت می‌پذیرد. در مرحله اول، مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) از طریق تحلیل‌های روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مرحله دوم، مدل ساختاری (مدل درونی) به‌وسیله برآورد مسیر بین متغیرها بررسی می‌شود (هولاند، ۱۹۹۹).

۱-۱-۳-۴-ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)

در روششناسی مدل معادلات ساختاری، ابتدا لازم است که تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود شاخص‌های انتخاب‌شده برای اندازه‌گیری سازه‌های مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار می‌باشند یا خیر. بدین منظور از تحلیل عاملی تأییدی[۷۸] استفاده شد.
مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری (CR): مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری از صفر تا یک متغیر است که مقادیر بالاتر از ۷/۰ پذیرفته می‌شود و مقادیر کمتر از ۶/۰ نامطلوب ارزیابی می‌گردد(ورست، ۱۹۷۴).
در جدول ۲-۴ مقدار این ضریب برای هر یک از عوامل آورده شده است.
جدول۲-۴- ضریب قابلیت اطمینان ساختاری (CR)

CR عوامل
۷۶۲/۰ انتظار عملکرد
۸۶۶/۰ انتظار تلاش
۸۹۹/۰ تاثیر اجتماعی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: