۶-۴- جمع بندی

در این فصل آمار توصیفی و استنباطی حاصل از داده‌ها ارائه شده است که در بخش استنباطی، نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون کولمگروف_اسمیرنف تأیید گردید. ۸ فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که کلیه‌یفرضیه‌هابه جز فرضیهی۱، و ۷تأیید گردید. و نیزانطباق مدل پژوهش UTAUT بامدل UTAUT ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳ باتوجه به نتایج حاصل ازتحلیل مدل سازی معادلات ساختاری مدل پژوهش، با استفاده ازنرم افزار PLSو ضرایب استاندارد تحلیل مسیر و حالت ضریب معنی داری(آماره t) (پیوست ۵ و پیوست ۶) تاییدشد.

فصل پنج:
نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵- مقدمه

درفرایند هرتحقیق نتایج تحقیق اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که نتیجه گیری های پژوهش می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود یابهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد. بنابراین، دراین فصل به بحث وبررسی پیرامون نتایج تحقیق و ارائه پیشنهاد در راستای نتایج به دست آمده پرداخته می شود.

۲-۵- نتایج تحقیق

نتایج این پژوهش به شرح ذیل می باشد :

۱-۳-۵- نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها

الف- فرضیه اول :انتظار عملکرد بر روی تمایل رفتاری(به استفادهازسیستم یافناوری اطلاعات)تاثیر مثبت دارد (H1).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) (مومنی، ۱۳۹۲) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه انتظارعملکرد بروی تمایل رفتاری تاثیر عمده ای ندارد (۹۶/۱>226/0) بنابراین فرضیه H1 رد می شود.
ب- فرضیه دوم : انتظار تلاش بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات)تاثیر مثبت دارد(H2).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه انتظارتلاش بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<618/4) و باتوجه به اینکه مقدار آماره t بیشتر از ۵۸/۲ شده است ، ضریب مسیر در سطح اطمینان ۹۹% نیز معنادار است. بنابراین فرضیه H2 درسطح اطمینان بالا تایید می شود.
ج- فرضیه سوم :تاثیراجتماعی بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات)تاثیر مثبت دارد(H3).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه تاثیر اجتماعی بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<256/2) .بنابراین فرضیه H3 تایید می شود.
د- فرضیه چهارم : شرایط تسهیل کننده برروی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد(H4).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه شرایط تسهیل بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<068/6) و باتوجه به اینکه مقدار آماره t بیشتر از ۵۸/۲ شده است ، ضریب مسیر در سطح اطمینان ۹۹% نیز معنادار است. بنابراین فرضیه H4 درسطح اطمینان بالا تایید می شود.
ه- فرضیه پنجم : خودکارآئی بر روی رفتار بکارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثردارد( H5).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه خودکارآئی بروی رفتار بکارگیری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<54/2) بنابراین فرضیه H5 تایید می شود.
و- فرضیه ششم : اضطراب برروی رفتار بکارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثر دارد(H6).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه شرایط تسهیل بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<349/5) و باتوجه به اینکه مقدار آماره t بیشتر از ۵۸/۲ شده است ، ضریب مسیر در سطح اطمینان ۹۹% نیز معنادار است. بنابراین فرضیه H6 درسطح اطمینان بالا تایید می شود.
ز- فرضیه هفتم : نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی برروی رفتاربکارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیرمثبت دارد (H7).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه شرایط تسهیل بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱>715/0) بنابراین فرضیه H7 رد می شود.
ت-فرضیه هشتم : تمایل رفتاری دارای تاثیری مثبت معنادار بررفتار بکارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) است(H8).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه شرایط تسهیل بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<85/2) و باتوجه به اینکه مقدار آماره t بیشتر از ۵۸/۲ شده است ، ضریب مسیر در سطح اطمینان ۹۹% نیز معنادار است. بنابراین فرضیه H8 درسطح اطمینان بالا تایید می شود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Tags: