من شانس های خود را برای کسب ترفیع افزایش خواهم داد.
من شانس خود را برای افزایش حقوق بیشتر خواهم کرد.

همانند جنسیت، سن برای ایفای نقش تعدیل کننده فرضیه پردازی می شود. تحقیق بر روی نگرش های مرتبط با شغل (همانند، هال و مانس فیلد[۴۷]، ۱۹۷۵؛ پورتر[۴۸]، ۱۹۶۳) پیشنهاد می کند که کارکنان جوانتر ممکن است اهمیت بیشتری را به پاداش های خارجی بدهند. تفاوت های جنسیت و سن نشان داده شده که در زمینه های اتخاذ تکنولوژی نیز وجود دارند (موریس و ونکاتش، ۲۰۰۰؛ ونکاتش و موریس، ۲۰۰۰). با نگاهی بر اثرات جنسیت و سن، قابل ذکر است که لوی[۴۹] (۱۹۸۸) پیشنهاد می کند که مطالعات بر روی تفاوت های جنسیتی بدون مراجعه به سن می تواند گمراه کننده باشد. برای مثال، نقش های جنسیتی اجتماعی معین، اهمیت فاکتورهای مرتبط با شغل ممکن است بطور معناداری (بطور مثال، جابجا شدن با مسئولیت های خانواده محور) برای زنان شاغل میان زمانی که آنها وارد نیروی کار می شوند و زمانی که آنها به سالهای پرورش فرزند می رسند، تغییر کند (بطور مثال، بارنت و مارشال[۵۰]، ۱۹۹۱). بنابراین، انتظار می رود که تاثیر انتظار عملکرد هم توسط جنسیت و هم توسط سن تعدیل گردد.

۲-۴-۲- انتظار تلاش

انتظار تلاش بعنوان میزان سهولت مرتبط با بکارگیری این سیستم تعریف می شود. سه ساخت حاصل از مدل های موجود مفهوم انتظار تلاش را در برمی گیرند: سهولت ادراک شده از بکارگیری (TAM/TAM2)، پیچیدگی (MPCU)، و سهولت بکارگیری (IDT). همانگونه که می توان در جدول ۲-۲ مشاهده کرد، تشابهات اساسی مابین تعاریف ساخت ها و مقیاس های اندازه گیری وجود دارد. تشابهات مابین این ساخت های در تحقیق پیشین ارائه شده است (دیویس و همکاران، ۱۹۸۹؛ مور و بنباسات، ۱۹۹۱؛ پلوفی[۵۱] و همکاران، ۲۰۰۱؛ تامپسون و همکاران، ۱۹۹۱).
ونکاتش و موریس (۲۰۰۰)، با توجه به تحقیق دیگر (بطور مثال، بم و آلن، ۱۹۷۴؛ بوزیونلوس[۵۲]، ۱۹۹۶) پیشنهاد می کنند که انتظار تلاش برای زنان آشکارتر از مردان است. همانگونه که قبلا اشاره شد، تفاوت های جنسیتی میتواند توسط شناخت های مرتبط با نقش های جنسیتی تحریک گردد (همانند، لینات و مک کندلس، ۲۰۰۰؛ موتوویدلو، ۱۹۸۲؛ وانگ[۵۳] و همکاران، ۱۹۸۵). افزایش سن، نشان داده شده که مرتبط با سختی در پردازش تحریکات پیچیده و تخصیص توجه به اطلاعات آن شغل می باشد (پلودی و هویر[۵۴]، ۱۹۸۵)، هر دوی آنها ممکن است در حین استفاده از سیستم های نرم افزاری لازم باشند. تحقیقات پیشین این مفهوم را تائید می کند که ساخت های مرتبط با انتظار تلاش تعیین کننده های قویتری برای تمایل فردی زنان خواهد بود (ونکاتش و موریس، ۲۰۰۰؛ ونکاتش و همکاران؛ ۲۰۰۰) و برای کارکنان مسن تر (موریس و ونکاتش، ۲۰۰۰). با استفاده از بحث های پیرامون انتظار عملکرد، انتظار می رود که جنسیت، سن و تجربه با هم هماهنگ و همساز باشند. از اینرو، مشاهده شد که انتظار تلاش برای زنان برجسته ترین خواهد بود، بویژه برای آنهایی که مسن ترند و در ارتباط با سیستم کمی بیشتر تجربه دارند.

جدول۲-۲ : انتظار تلاش، ساخت های بنیادی، تعاریف و مقیاس ها(ونکاتش وهمکاران۲۰۰۳ )
ساخت تعریف آیتم ها
سهولت درک شده از بکارگیری (دیویس، ۱۹۸۹؛ دیویس و همکاران، ۱۹۸۹) میزانی که شخصی باور دارد که بکارگیری یک سیستم بدور از تلاش خواهد بود. یادگیری کنترل این سیستم برای من آسان خواهد بود.
انجام کارهایی که می خواهم انجام دهم با استفاده از سیستم آسان خواهد بود.
تعامل من با سیستم واضح و قابل فهم خواهد بود.
سیستم برای تعامل با من انعطاف پذیر خواهد بود.
ماهر شدن در کار با سیستم برای من آسان خواهد شد.
استفاده از سیستم برای من آسان خواهد بود.
پیچیدگی (تامپسون و همکاران، ۱۹۹۱) میزانی که یک سیستم برای استفاده و فهم به نظر مشکل می آید. استفاده از ان سیستم زمان خیلی زیادی از تکالیف معمولم را به خود اختصاص می دهد.
کار با این سیستم خیلی پیچیده است، فهم اینک چه چیز اتفاق می افتد مشکل است.
استفاده از این سیستم زمان زیادی را برای انجام عملیات های مکانیکی در برمی گیرد (مانند، داده های ورودی)
یادگیری استفاده از این سیستم برای اینکه ارزش تلاش را داشته باشد خیلی طول می کشد.
سهولت بکارگیری (مور و بنباسات، ۱۹۹۱) میزانی که یک نوآوری برای استفاده نمودن مشکل به نظر می رسد. تعامل من با این سیستم واضح و قابل فهم است.
من باور دارم که که آنچه را می خواهم با سیستم انجام دهم آسان خواهد بود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Tags: