درکل، من اعتقاد دارم که این سیستم برای استفاده آسان است.
یادگیری کنترل این سیستم برای من آسان است.

۳-۴-۲- تاثیر اجتماعی

تاثیر اجتماعی بصورت میزانی که یک فرد مهم درمی یابد که دیگران باور دارند که او باید از این سیستم جدید استفاده نماید تعریف می شود. تاثیر اجتماعی بعنوان یک تعیینکننده مستقیم برای تمایل رفتاری بصورت هنجار ذهنی در TRA، TAM2، TPB/DTPB و C-TAM-TPB، فاکتورهای اجتماعی در MPCU، و تصویر در IDT نشان داده می شود. تامپسون و همکاران (۱۹۹۱) از عبارت هنجارهای اجتماعی در تعریف ساخت خودشان استفاده کردند و مشابهت آن را با هنجار ذهنی در TRA تائید نمودند. تا آنجا که آنها دارای برچسب های متفاوتی هستند، هر کدام از این ساخت ها شامل فرضیه ای صریح و ضمنی می باشند که رفتار افراد با باوری متاثر می شود که آنها گمان می کنند که دیگران آنها را بعنوان نتیجه تکنولوژی استفاده شده می بینند. پیوست ۱و ۲ و۳ سه ساخت مرتبط با تاثیر اجتماعی را نشان می دهد: هنجار ذهنی (TRA، TAM2، TPB/DTPB و C-TAM-TPB)، فاکتورهای (عامل های) اجتماعی (MPCU) و تصویر (IDT).
مقایسه مدل حاضر پیوست ۱ و ۲ و۳ نشان داد که ساخت های تاثیر اجتماعی که در بالا فهرست شد، بطور مشابهی عمل میکنند. هیچکدام از ساخت های تاثیر اجتماعی در زمینه های اختیاری معنادار نیست؛ هرچند، هر کدام زمانیکه بکارگیری اختیاری می باشد، معنادار می شود. ونکاتش و دیویس (۲۰۰۰) پیشنهاد کردند که چنین اثراتی می تواند به پذیرش در زمینه های اجباری نسبت داده شود که منجر به تاثیرات اجتماعی برای دارا بودن اثری مستقیم بر تمایل می شود؛ در عوض، تاثیر اجتماعی در حوزه های اختیاری با اثرگذاری بر ادراکات در مورد تکنولوژی عمل می کند مکانیزم های دخیل در اینجا درونی سازی و هویت بخشی می باشند. در وضعیت اجباری، تاثیر اجتماعی به نظر تنها در مراحل اولیه تجربه فردی با تکنولوژی دارای اهمیت است و با نقش سایشی آن در طول زمان و درنهایت بی معنا شدن با بکارگیری تحمیلی کم اهمیت می شود(ونکاتش و دیویس ۲۰۰۰).
نقش تاثیر اجتماعی در تصمیمات پذیرش تکنولوژی پیچیده است و در معرض دامنه ای وسیع از تاثیرات تصادفی قرار دارد. تاثیر اجتماعی دارای اثری بر رفتار فردی از طریق سه مکانیزم است: پذیرش، درونی سازی و هویت بخشی. در حالیکه دو مکانیزم دوم با تغییر ساخت باور یک فرد مرتبط هستند و یا منجر می شوند که فردی به منافع حالات اجتماعی بالقوه پاسخ دهد، مکانیزم پذیرش سبب می شود که یک فرد بطور ساده ای تمایل خود در پاسخ به فشار اجتماعی را تغییر دهد- بعبارت دیگر، گرایش های فردی برای سازگاری با تاثیر اجتماعی. تحقیق پیشین پیشنهاد می کند که افراد با احتمال زیادی با انتظارات دیگران سازگار می شوند زمانیکه آن افراد توانایی پاداش دادن به رفتار یا تنبیه عدم رفتار را دارا هستند. این دیدگاه پذیرش با نتایج سایر نوشتارهای قبول تکنولوژی سازگار بوده و نشان می دهد که اعتماد بر عقاید دیگران تنها در وضعیت های اجباری معنادار است، بخصوص در مراحل اولیه تجربه، زمانیکه عقاید فردی نسبتا ناشناخته است. این فشار هنجاری در طول زمان تحلیل خواهد رفت همزمان با اینکه تجربه افزایش می یابد، بنیانی عملی تر را برای تمایل فرد برای استفاد از این سیستم فراهم می آورد.
این تئوری پیشنهاد می کند که زنان بیشتر تمایل دارند تا نسبت به عقاید دیگران حساستر باشند و بنابراین تاثیر اجتماعی را برجسته تر می یابند خصوصا زمانیکه تمایلی برای استفاد از تکنولوژی جدید را شکل می دهند. در مورد انتظارهای عملکرد و تلاش، اثرات جنسیت ممکن است با پدیده های روانشناسی موجود در نقش های جنسیتی که بطور اجتماعی ساخته شده، تحریک و ایجاد گردد. مرور فرا تحلیلی رودس[۵۵] (۱۹۸۳) بر روی اثرات سن بدین نتیجه رسید که نیازهای پیوندجوئی با سن افزایش می یابد، و پیشنهاد می کند که کارکنان مسنتر احتمال بیشتری دارد تا برتری افزایشی را به تاثیرات اجتماعی بدهند، با این اثر که با تجربه کاهش می یابد. بنابراین، انتظار یک تعامل پیچیده با این متغیرهای تعدیل کننده همزمان با تاثیر بر رابطهی تاثیر- تمایل اجتماعی وجودداشته است.

۴-۴-۲- شرایط تسهیلی

شرایط تسهیلی بصورت میزانی که فردی باور دارد که زیربنای سازمانی و فنی برای پشتیبانی بکارگیری این سیستم وجود دارد، تعریف می شود. این تعریف مفاهیم بیان شده توسط سه ساخت مختلف را دربر می گیرد: کنترل رفتاری درک شده (TPB/DTPB , C-TAM-TPB)، شرایط تسهیلی (MPCU)، و سازگاری (IDT). هر کدام از این ساخت ها برای دربرگرفتن جنبه های محیط فنی و یا سازمانی عملی و کاربردی می شوند که برای حذف موانع بکارگیری طراحی می شوند (به جدول ۳-۲ مراجعه کنید). تیلور و تاد (۱۹۹۵ب) تائید کردند که مطابقت نظری با شرایط تسهیلی مدل سازی بعنوان مولفه محوری برای کنترل رفتاری درک شده در TPB/DTPB وجود دارد. ساخت سازگاری حاصل از IDT آیتم هایی را بکار می گیرد که تناسب را میان شیوه کار فردی و استفاده از این سیستم در سازمان را مورد بهره بردای قرار می دهد.
ونکاتش (۲۰۰۰) برای واسطه گری کامل این اثر شرایط تسهیلی بر تمایل با انتظار تلاش، تائیداتی را پیدا کرد. بطور آشکار، اگر انتظار تلاش در این مدل نشان داده نمی شود، آنگاه شخصی انتظار دارد که شرایط تسهیلی تمایل قابل پیش بینی شود. نتایج تجربی ما با این بحث ها سازگار می باشد. برای مثال، در TPB/DTPB، این ساخت در پیش بینی تمایل معنادار و مهم است؛ هر چند، در موارد دیگر

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

(MPCU و IDT)، در پیش بینی تمایل بی اهمیت و بدون معناست. بطور خلاصه، زمانیکه هر دو ساخت انتظار عملکرد و ساخت انتظار تلاش وجود دارند، شرایط تسهیلی در پیش بینی تمایل بی معنا خواهد بود.

Tags:
جدول ۳-۲: شرایط تسهیلی: ساخت های بنیادی، تعاریف و مقیاس ها
(ونکاتش و همکاران۲۰۰۳)
ساخت تعریف آیتم ها
کنترل رفتاری درک شده ادراکات موانع درونی و بیرونی بر رفتار را منعکس می کند و خودکارائی، شرایط تسهیلی منبع و شرایط تسهیلی تکنولوژی را دربر می گیرد. من در حین استفاده ز این سیستم کنترل دارم.
من منابع لازم برای استفاده از این سیستم را دارم.
من دانش لازم برای استفاده از این سیستم را دارم.
منابع، فرصت ها و دانش معین برای استفاده از سیستم لازم است، استفاده از این سیستم برای من آسان خواهد بود.
این سیستم با سیستم هایی که من استفاده می کنم سازگاری ندارد.
شرایط تسهیلی فاکتورهای عینی در محیط که مشاهده کنندگان در انجام عملی ساده توافق دارند، شامل قوانین پشتیبانی کامپیوتر راهنمائی برای من در انتخاب این سیستم در دسترس بود.
دستورالعمل تخصصی مرتبط با این سیستم در دسترس من بود.
یک شخص خاص (یا گروه) برای کمک به مشکلات سیستم در دسترس می باشد.
سازگاری