تکنیک ارتباط اجباری

Forcd association

تکنیک اسکمپر

SCAMPER

تکنیک پی آی سی ال

P.I.C.L

تکنیک پی ام آی

P.M.L

تکینک پی پی سی

P.P.C

تکنیک تجزیه و تحلیل ماتریسی

Matrix analysis

تکنیک چه می شود اگر ….

What if … ?

تکنیک های خلاقیت به ابزار کمکی و روش های ساختار یافته ای هستند که به ما کمک می کنند تا هر زمان لازم دانستیم ساختار فکری خود را آگاهانه تغییر دهیم. به طور کلی تکنیک های خلاقیت به منظورهای مختلفی طراحی گردیده اند. بسیاری از آنها فقط جهت منظور خاصی مثل ایده یابی طراحی شده اند. بعضی از آنها به منظور تقویت قدرت شهودی افراد و بعضی دیگر به منظور افزایش توان فکری و رهایی از قالب های ذهنی. همچنین تعدادی از تکنیک ها به منظور شناسایی موانع خلاقیت و یا به کارگیری روش های حل خلاق مسئله طراحی شده اند.(احمدپور داریانی،۱۳۸۸).
مدیریت کیفیت فراگیر
مفهوم کیفیت
وقتی از واژهای کیفیت استفاده می شود،معمولاًمحصول یا خدمتی را در نظر می گیریم که یا انتظارات ما را برآورده می سازد یا از آنها پیش می افتد.این انتظارات بر مبنای استفاده مورد نظر و قیمت فروش ان محصول می باشند،مثلآ مشتری ازواشر فولادی ساده،عملکردی متفاوت از واشر فولادی با روکش کروم انتظار دارد؛ زیرا درجه ی آنها فرق می کند. وقتی یک محصول از انتظارات ما پیش می افتد، کیفیت آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
کیفیت را می توان با روش زیر فرموله کرد:
که در آن:
Q =کیفیت
P=عملکرد
R=انتظارات
اگرQ بزرگ تر از یک باشد،مشتری هنگام استفاده از آن محصول یا خدمت احساس خوبی خواهد داشت.کیفیت عبارت است از مجموعه ی خصوصیات و ویژگی های یک محصول یا خدمت که دربرگیرنده ی توانایی آن در برآوردن نیازهای تحویلی و معین باشد. نیازهای معین توسط قرارداد مشخص شده و محدویت نامیده می شوند ولی نیازهای تحویلی تابعی از بازار هستند. این نیازها باید شناخته و تعریف شده، آنها را شاخص می نامیم و شامل موارد ایمنی قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، تعمیر پذیری، قابلیت استفاده، قیمت محیط می باشند. قیمت به سادگی توسط واحد پولی مثلاً ریال مشخص می گردد. بقیه ی نیازها با تبدیل خصوصیات و ویژگی های محصول ساخته شده یا خدمت ارائه شده بر یک سری مشخصات تعیین می گردند. تطابق محصول یا خدمت مورد نظر با این مشخصات قابل اندازه گیری بوده، تعریف کمی و کاربردی از کیفیت ارائه می دهد. اگراین مشخصات،نیاز های مشتری را برآورده نکنند باید تغییر یابند (جعفری و همکاران ،۱۳۸۸)
تاریخچه کیفیت
تست مرغوبیت از زمان «هنری[۱۱]»ششم (۱۴۵۶م)در انگلستان آغاز شد در سال (۱۹۲۴م)کنترل کیفیت آماری توسط«شوهارت[۱۲]» مطرح شد.در سال ۱۹۳۰ «دمینگ[۱۳]» فعالیت خود را در زمینه کیفیت در اداره آمریکا شروع کرد. در سال ۱۹۵۰ تضمین کیفیت توسط «اشی کاوا[۱۴]» و در سال ۱۹۵۴ کنترل کیفیت مدیرت توسط «جوران[۱۵]» و در نهایت در سال۱۹۸۰ مدیریت کیفیت فراگیر ( TQM [۱۶]) توسط «دمینگ»، «کرازبی[۱۷]» و«جوران» مطرح شد. مدیریت کیفی جامع را می توان تعهد، تغییر مداوم، فراگیر مداوم، برخورد استراتژیگی، فعالیت گروهی، بهبود کیفی، بهبود مداوم و مشترک گرایی داخلی و خارجی تعریف نمود.مدیریت کیفیت جامع از اواخر دهه ۸۰ ظهوری یافته و بر بهبود کیفیت تولیدات و خدمات تاکید دارم و کم کم به بخش آموزش نیز یافته است. سازمانهای آموزشی باید بیش از هر سازمان دیگری به فکر کاربرد TQM باشند . به گفته «آلفرد مارشال[۱۸]» با ارزش ترین سرمایه گزاری، سرمایه گذاری بر روی انسانهاست. (ایمانی و همکاران ،۱۳۸۵).

Tags: