• تصميم گيري دربارة نوع و محل خوردن غذا
 • تصميم گيري دربارة محل گردشهاي تعطيلات آخر هفته
 • انتصاب افراد به منظور دعوت به مهماني
 • تصميم گيري دربارة اعمال محدوديت براي كودكان
 • تعيين مسير سفرهاي خانوادگي در تعطيلات
 • درخانه:
  ·

   • انجام برنامه هاي غذا خوردن كه قبلاٌ تدارك ديده شده
   • رفتن به جاههايي كه همسر يادوستان براي تعطيلات آخر هفته درنظر گرفته اند . دعوت از مهمانها براي مهماني براساس تصميمات اتخاذ شده
   • پذيرش محدوديت تعيين شده براي كودكان
   • رساندن خانواده به مقصد با پيروي از مسير از پيش تعيين شده براي تعطيلات

  2- سبك تفكر اجرائي :
  افراد با سبك تفكر اجرائي ، اجراكننده هستند ، آنها دوست دارند از قوانين پيروي كنند و در انجام كارها از روشهاي موجود استفاده نمايند. آنها مسائل از پيش تعيين شده و از پيش سازمان يافته را ترجيح مي دهند و دوست دارند شكافهاي بين ساختارهاي موجود را تكميل كنند نه اينكه خودشان ساختارهايي ايجاد نمايند . آنان فعاليتهاي از پيش تعريف شده را ترجيح مي دهند ، نظير اموري كه به آنها ارجاع شده است ، بكارگيري قواعد براي مسائل ، گفتگو و اجراي پيشنهادهاي ديگران و اجراي قوانين . افراد اجرايي دوست دارند دراين باره كه چكاركنند و يا چگونه آن را انجام دهند، راهنمايي و هدايت شوند .
  آنها علاقه مندند از قوانين و دستورات پيروي كنند و غالباً مي توانند انواع تشريفات اداري را تحمل نمايند.آنان از انجام مسائل ساختار يافته و مشخص احساس غرور مي كنند . آنها مايلند قوانين و مقررات را اجرا كنند . به همين دليل يك زوج قانون گذار – اجرايي مي توانند بسيار موفق باشند ، زيرا آنها به خوبي يكديگر را كامل مي كنند .
  برخي از مشاغل مورد علاقة آنها عبارتند از: افسر پليس ، سرباز، معلم ، مدير، راننده ، آتش نشان و بعضي از شعب حرفة پزشكي . اين افراد براي كار درسازمانهايي كه از كارمندانشان انتظار دارند از روش خاصي پيروي كنند و به يك مجموعه از دستورها و قوانين متكي باشند ، بسيار مفيد و ارزشمند هستند . به طور كلي سبك اجرايي هم در محيطهاي آموزشي و هم در محيط هاي شغلي با ارزش محسوب ميشود . زيرا افراد سبك اجرايي به آنچه كه به آنها گفته ميشود عمل ميكنند و غالباً آن كار را با خرسندي انجام مي دهند . آنان از قوانين و دستورالعمل ها پيروي مي كنند و خود را به گونه اي كه سيستم ارزيابي ميكند مورد ارزيابي قرار ميدهند. از نظر آنها كسي براي تصدي يك پست مناسب ترين است كه بيشتر از بقيه به فرمهاي معيني كه از دارندة آن پست انتظار مي رود ، تكيه كند (استرنبرگ ،1997 ، ترجمه اهري و خسروي ، 1381 ).

  1. سبك تفكر قضايي :
  این را هم حتما بخوانید :   شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون ‌سازمانی بر میزان عزت ‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM،- قسمت 14

  فردي كه سبك تفكر قضايي دارد مسائلي را ترجيح مي دهد كه بتواند از طريق آنها انديشه ها را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد . وي علاقه مند است هم ساختار و هم محتوا را ارزشيابي كند.برخي از فعاليتهاي مورد علاقة فرد قضايي عبارت است از : نوشتن مطالب انتقادي ، اظهار نظركردن،قضاوت كردن دربارة افراد و كارآنها و ارزشيابي برنامه ها.
  برخي از حرفه ها كه مي تواند به طور مشخص براي افراد قضايي مناسب باشد عبارت است از : قضاوت، نقدنويسي ، ارزيابي برنامه ، مسئول پذيرش داوطلبان ، تدوين كنندة قراردادها يا تسهيلات ، تجزيه و تحليل سيستم هاي آموزشي و مشاوره و مشابه آن می باشد.
  استرنبرگ (1998) اشاره مي كند هر سازماني هم به افراد قضايي ، هم به افراد قانونگذار و هم به افراد مجري نياز دارد . به هر حال در هر سازمان افرادي بايد قوانين و هنجارها را تدوين كنند ، گروهي آنها را اجرا نمايند و دسته اي نيز برنامه ها و فعاليتها را مورد ارزيابي قرار دهند تا از پيشرفت كارها اطمينان حاصل شود . هيچ يك از اين سبكها بهتر يا بدتر از ديگري نيست ، بلكه نكتة قابل توجه اين است كه هيچ سازماني بدون تمام اين سبكها نمي تواند براي مدت طولاني دوام داشته باشد.هر سازماني بدون افراد قانونگذار مقلد سازمانهاي ديگر خواهد بود; بدون افراد مجري(اجرايي) برنامه هاي زيادي بودن اجرا در دست خواهد داشت و بدون افراد قضايي موفق به ارزيابي صحيح سياستها و برنامه هاي اثربخش و غير اثربخش خود نخواهد بود .
  البته اين عملكرد نبايد توسط افراد بطور جداگانه صورت پذيرد و يك فرد مي تواند هر سه عملكرد را با درجة كمتر و بيشتر ايفا نمايد. ولي در اكثر اوقات افراد فقط با اجراي يكي از آن نقشها احساس راحتي مي كنند و تناسب نقشها با سبك تفكر افراد اغلب باعث ارتقاي كيفي محصول سازمان شده و شرايط رضايت بخش را براي افراد سازمان و مسئوليت هايشان را به همراه دارد .
  ب) اشكال سبكهاي تفكر:
  همانطور كه سبكهاي حكومت متفاوتند ، سبكهاي خودگراني ذهني افراد نيز متفاوت هستند . چهار شكل كلي ازاين سبكها عبارتست از : فردسالار ، پايور سالار، جرگه سالار
  1- سبك تفكر فردسالار:
  افراد با سبك تفكر فردسالار به وسيلة يك هدف يا نياز واحد دريك زمان برانگيخته مي شوند . آنها تك بُعدي و به دنبال چيزي هستند كه ملكة ذهنشان شده است . آنان مايلند امور را درحيطة مسائل خودشان ببينند . افراد فرد سالار اغلب در پي حل مسائل خود هستند و باسرعت موانع را پشت سر مي گذارند و به پيش مي روند . آنها مي توانند تعيين كننده و در بعضي موارد سرنوشت ساز ب
  اشند . آنان ديد نسبتاً كمي از اولويتها و راه حل هاي ديگر دارند ( استرنبرگ ، 1997 ، ترجمه اعتمادي اهري و خسروي ، 1381) .
  2- سبك تفكر پايور سالار[93] :

  این را هم حتما بخوانید :   تبیین فرایند وفاداری مشتریان بانکی از طریق سفارشی سازی خدمات شعب بانک صادرات استان گیلان- قسمت 28