+

۴β

PINPAD

۴-۳ متغیرهای تحقیق
اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل ، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.اغلب پژوهش گران الگویی را انتخاب کرده ، پارامترهای آن را تخمین زده و فرضیه های مدنظر خود را به بوته آزمایش می گذارند. اما سوال اساسی این است که چه الگویی باید انتخاب شود تا کار کاربردی با آن شروع شود. تعیین چنین الگویی بسیار اساسی بوده و به تصریح سنجی معروف است.در متون اقتصادسنجی و به هنگام ارزیابی تجربی الگوها ، دو نوع خطا معرفی می شود:
خطای تصریح
خطای تعیین غلط الگو
خطای تصریح زمانی مطرح می شود که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می کند ، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می شود. وجود خود همبستگی پیاپی ، ناهمسانی واریانس ها ، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال ، خطای تصریح جز اخلال ، حذف یک متغیر مهم ، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری ، شکل تابعی غلط ، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و … برخی از این نوع خطاها هستند
اما خطای تعیین غلط الگو در وضعیتی رخ می دهد که الگوی واقعی معلوم نیست و ممکن است که در نتیجه انتخاب اشتباه بین نظریه های رقیب رخ دهد.(همان ، ص ۱۹)
لذا در این قسمت از مطالعه متغیر وابسته و متغیر های مستقل جهت تبیین صحیح الگو بیان می شود:
۴-۳-۱ متغیرهای وابسته
ROA
ROA یا Return On Assets که معادل است با Return On Investment به معنی بازده روی سرمایه گذاری , بازده سرمایه , برگشت سرمایه است. در واقع معیار مهمی برای نشان دادن درآمد شرکت از مبلغی که سرمایه گذاری کرده است می باشد و از تقسیم سود خالص شرکت (درآمد) به کل داراییها به دست می آید .
ROA=سود خالص شرکت (Net Income) /کل داراییها(Total Assets)
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می گردد، متوسط ROA سالانه بانک مسکن طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ روند نزولی داشته است. به طوریکه از عدد ۰٫۰۰۵۶۴ در سال ۱۳۸۶ به ۰٫۰۰۳ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
نمودار۴-۱- متوسط بازده دارایی های بانک مسکن
در جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیر ROA ارائه شده است ، مشاهده میگردد میانگین آن در ۵ سال مورد مطالعه برابر با .۰۰۵۰۳۷ و انحراف معیار استاندارد برابر با ۰٫۰۰۱۶۲۲ می باشد. همچنین با توجه به احتمال برآورد شده ی آماره Jarque-Bera، می توان گفت داده های متغیر مزبور از توزیع نرمال پیروی می کند.
جدول۴-۲-آمار توصیفی ROA

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد آماره
Jarque-Bera
احتمال برآوردشده
متوسط بازده داراییها ۶۰ ۰٫۰۰۰۲۰۱ ۰٫۰۰۷۹۹ ۰٫۰۰۵۰۳۷
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Tags: