لازم به ذکر است تعداد ابزارهای الکترونیکی جهت ارائه خدمات بانکداری طی سالهای مورد مطالعه همواره رشد داشته است و این رشد می تواند به علت وجود عواملی باشد که در مدل لحاظ نشده از جمله رشد جمعیت. این امر سبب شده است که تمامی متغیرهای مستقل نامانا باشند، لذا جهت اجتناب از رگرسیون کاذب و حذف بعد زمان از روند متغیرها، از درصد رشد استفاده شده است.
پایانه فروش POS
سیستم POS عمل انتقال الکترونیکی وجوه را در نقطۀ فروش انجام می دهد. همانطور که از نمودار زیر مشاهده میگردد میزان رشد POS در سالهای مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده است. بطوریکه تعداد دستگاه POS در فرورین سال ۱۳۸۶ برابر با ۱۹۵ عدد بوده در حالیکه در پایان سال ۱۳۹۰ این تعداد به ۱۹۸۱ عدد رسیده است.
نمودار۴-۳-رشد تعداد POS
در جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیر POS ارائه شده است ، مشاهده میگردد میانگین آن در ۵ سال مورد مطالعه برابر با ۰٫۰۴ و انحراف معیار استاندارد برابر با ۰٫۰۶ می باشد. همچنین با توجه به احتمال برآورد شده ی آماره Jarque-Bera، می توان گفت توزیع متغیر مزبور غیرنرمال می باشد.
جدول۴-۴-آمار توصیفی ROE

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد آماره
Jarque-Bera
احتمال برآوردشده
درصد تغییرات تعداد پایانه فروش ۶۰ ۰٫۰۷۶- ۰٫۳۱۹ ۰٫۰۴۰۵ ۰٫۰۶۴۹ ۱۷۶٫۵۰۶ ۰٫۰۰

مسکن کارت (MCARD)
استفاده از کارتهای بانکی یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که موجبات تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین طور دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. بانک مسکن در ارائه کارت اعتباری به مشتریان خود رشد چشمگیری داشته است به طوریکه تعداد مسکن کارد در فروردین ۱۳۸۶ برابر با ۱۲۳۳۸ عدد بوده است و این تعداد در اسفند سال ۱۳۹۰ به ۳۲۷۲۸۷ عدد رسیده است. در نمودار زیر درصد رشد مسکن کارت آمده است.
نمودار ۴-۴-رشد تعداد MCARD
در جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیر MCARD ارائه شده است ، مشاهده میگردد میانگین آن در ۵ سال مورد مطالعه برابر با ۰٫۰۳ و انحراف معیار استاندارد برابر با ۰٫۰۲ می باشد. همچنین با توجه به احتمال برآورد شده ی آماره Jarque-Bera، می توان گفت توزیع متغیر مزبور غیرنرمال می باشد.
جدول۴-۵-آمار توصیفی MCARD

Tags: