۱٫ ۵۸

MCARD

۰٫۰۰

۱۷٫۹۹

۰٫ ۷۶

C

۰٫۰۰

۴٫۳۵

۰٫۶۵

AR(1)

Prob(F)=0.000

F-statistic=19.56

همانطور که مشاهده میگردد با حذف متغیرهای بی تاثیر، ضریب متغیر MCARD از عدد ۱٫۷ به ۱٫۵ کاهش یافته است و ضریب متغیرPOS از ۰٫۲۳ به ۰٫۲۴ افزایش یافته است. همانطور که انتظار می رود پس از حذف متغیرهای بی تاثیر، مقدار نباید کاهش یابد و همانطور از مشاهده میگردد مقدار برای هر دو مدل از عدد ۰٫۳۷ به عدد ۰٫۴۰ افزایش یافته است. این بدان معنی است که نوسانات متغیر وابسته تنها توسط متغیر MCARD قابل توضیح است. همچنین مقدار آمار F یعنی معنی داری کل رگرسیون از عدد ۷٫۵۷ به ۱۹٫۵۶ یافته است که به معنی بهبود مدل می باشد. مقدار آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد ۲ است(D-W=1.95). بنابراین می توان عدم خودهمبستگی را تایید کرد.لذا رگرسیون دو متغیر زیر را خواهیم داشت:
ROE = 0. 76 + .24*POS+1.58*MCARD + [AR(1)=0.65]
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه
در فصول گذشته پس از بیان کلیات تحقیق ، مرور بر ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده ، با توجه به روابط منطقی حاکم بر متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، الگوی مناسبی انتخاب شد و با بهره جستن از مدل سری زمانی تخمین زده شد؛ در این فصل نتایج حاصل مورد بررسی قرار میگرد و سپس پیشنهادات مربوطه ارائه می شود.
۵-۲- نتیجه گیری
اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها مدل های زیر مورد بررسی قرار گرفت:
مدل اول بیانگر تاثیر عوامل بانکداری الکترونیک بر بازده دارایی ها می باشد:
مدل دوم بیانگر تاثیر عوامل بانکداری الکترونیک بر بازده حقوق صاحبان سهام می باشد:
t : دوره زمانی مور نظر از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ می باشد
همانطور که اشاره شد یکی از راههای اجتناب از رگرسیون کاذب ،اطمینان از ایستایی داده ها است از اینرو قبل از تخمین مدل ، خواص آماری دادهها ، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه داده های مزبور به صورت نسبت و درصد تغییرات است، انتظار می رود مانا باشند و مشخص شد که تمامی متغیر در سطح مانا هستند. ضمن اینکه متغیرها هم انباشته هستند یعنی رابطه تعادلی بلند مدت بین آنها وجود دارد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Tags: