که در آن γk کوواریانس در وقفه k ، کوواریانس بین مقادیر Yt و Yt+k، یعنی بین دو مقدار Y در فاصله زمانی k می باشد.
اکنون سری زمانی Y را از مبدأ زمانی t به t+m منتقل کنیم.اگر Yt سری ساکنی باشد می بایست میانگین و واریانس و خودکوواریانس های سری Yt+m با Yt یکسان باشد ، بنابراین به یک سری زمانی ، ساکن گفته می شود که میانگین ، واریانس و خودکوواریانس “در وقفه های مختلف” سری در طول زمان یکسان بوده و ثابت باقی بماند.(گجراتی، ۱۳۸۸، ۹۰۳)
۳-۸ خلاصه فصل
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده به تفصیل بیان شد. در این رابطه، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق، آزمون های مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید. در واقع ضمن معرفی روش تجزیه و تحلیل مدل تحقیق تبیین شد.
فصل چهارم
تخمین مدل
۴-۱ مقدمه
در این فصل تلاش میشود ، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل قبولی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است اینست که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، بنابراین انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۴-۲ تخمین و استباط آماری
در فصل سوم متغیرهای مؤثر معرفی گردید و ارتباط متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته به لحاظ تئوری های اقتصادی بیان شد. در این قسمت از مطالعه جهت تصریح مدل ابتدا رابطه متغیرهای مستقل از منظر آمار استنباطی بررسی می گردد. آنچه که مسلم است متغیرها علاوه بر تاثیری که روی متغیر وابسته دارد از تغییرات سایر متغیرهای توضیحی نیز تاثیر می پذیرند.لذا شکل ضمنی مدل اول عبارت است از:
ROA=f (POS, MCARD, PERFO, PINPAD)
تابع زیر نشاندهنده رابطه بین بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک و بازده دارایی های بانک است :
شکل ضمنی مدل دوم:
ROE=f (POS, MCARD, PERFO, PINPAD)
تابع زیر نشاندهنده رابطه بین بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک و بازده حقوق صاحبان سهام بانک است :
حال با توجه به روابط ذکر شده انتظارات تئوریک از متغیرها به شرح جدول زیر می باشد:
جدول ۴-۱- انتظار تئوریک ضرایب

علامت مورد انتظار ضریب نام متغیر
+ ۱β POS
+ ۲β MCARD
+ ۳β PERFO
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: