Cacioppo, Harkins & Petty 1981

نگرش به یک احساس عمومی و پایدار مطلوب یا نامطلوب درباره یک موضوع (شیء) و یا مسئله اشاره میکند.

Zanna and Rempel 1988

نگرش به عنوان یک طبقه بندی کلی از تحریک یک محرک خارجی در اندازه گیری ارزیابی بیان شده است.

Atkinson et al. 1990

نگرشها دوست داشتن و دوست نداشتن جاذبهها و ناسازگاریها با موضوعات (اشیا)، اشخاص، گروهها، شرایط و یا هر جنبه دیگر قابل شناسایی از محیط، از جمله ایدههای انتزاعی و سیاستهای اجتماعی است.

Oppenheim 1992

نگرش یک حالت از آمادگی، تمایل به پاسخگویی به شیوهای خاص در زمان مواجه با محرکهای خاصی است.

Hawkins, Best and Coney 1998

نگرش یک ردهبندی پایدار از فرایند انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی با توجه به برخی از جنبههای محیط زیست ما است.

Stevens et al. 2000

نگرش اشاره به احساسات، اعتقادات، و یا دوست داشتن فرد در مقابل یک شیء (موضوع)، ایده و یا فرد است.

۷-۲- مدل نظری مقدماتی

بازاریابی اجتماعی و مفاهیم مرتبط قدرت بیشتری نسبت به سایر اشکال بازاریابی سنتی دارد، به دلیل آنکه آنها تعامل عاطفی و منطقی با مصرف کننده به وجود میآورند. بازاریابی اجتماعی ذهن مصرف کننده را درگیر میکند و پس از آن یک رابطه قویتر و پایدارتر را ایجاد میکند. بعضی از تحقیقات نشان میدهد که یک رابطه مثبت بین یک شرکت بازاریابی اجتماعی و نگرش مصرف کنندگان نسبت به آن شرکت وجود دارد.
در این بخش مدل نظری مقدماتی پژوهش حاضر، براساس مطالعات پیشین (ادبیات موضوع) موجود ایجاد شده است. ابتدا، مدل Cornelissen (2000)، مدل Balmer and Gray (2000) و مدل Stuart (1999) به منظور ایجاد چارچوب مفهومی برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن، فرضیههای این مطالعه تعریف خواهند شد.
یک مدل اولیه از تاثیر بازاریابی اجتماعی بر نگرش نسبت به تصویر سازمانی در شکل ۱-۲ بر اساس مدلهای Cornelissen (2000)، مدل Balmer and Gray (2000) و مدل Stuart (1999) ارائه شده است. مشخصات برنامه بازاریابی اجتماعی، ارتباطات بازاریابی سازمانی و عوامل جمعیت شناختی مشتری به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در این زمینه در نظر گرفته شدهاند. متغیر وابسته نگرش مشتریان نسبت به تصویرسازمانی از این سازمان است.
شکل ۱-۲ : مدل اولیه اثر اجتماعی بازاریابی بر نگرش مصرف کننده در مقابل تصویر سازمانی
متغیر وابسته متغیر مستقل
مشخصات برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان
برنامههای سمبولیک (نمادسازیهای بصری و سایر چیزهای قابل لمس)
رفتار (مدیریت رفتار، رفتار کارمندان و سایر چیزهای قابل لمس)
برنامه های ارتباطی (مخابراتی) (ارتباطات اولیه، ثانویه و ثالث)
۹
ارتباطات بازاریابی سازمان
ارتباطات اولیه
ارتباطات ثانویه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: