۳۰

۰٫۷۲۲

پایایی خوب

 

Reliability Statistics
آلفای کرونباخ N of Items
.۸۷۱ ۴۹

۵-۳- تبیین جامعه تحقیق

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحد‌ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت‌ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.
جامعه مورد نظر جهت انجام این پژوهش، کلیه گیرندگان خدمات از سازمان هلال احمر در شهر کرمانشاه است که در سال ۱۳۹۳ دسترس باشند و حاضر به پاسخ به سوالات باشند و حداقل با نام سازمان هلال احمر آشنا باشند. بنابراین جامعه مورد نظر نامشخص می‌باشد.
جامعه نا مشخص ( نامحدود) : جامعه‌ایست که اعضا تشکیل دهنده آن مشخص نیست و ما نمی‌توانیم با در نظر گرفتن سه اصل زمان، هزینه و نیروی انسانی از آنها فهرست تهیه کنیم و به آنها دسترسی داشته باشیم.

۶-۳- روش نمونه گیری و حجـم نمونه

نمونه آماری به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری به صورت زیر محاسبه می‌شود:
n = =
روش نمونه‌گیری:
روش نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد و در یک محدوده زمانی افرادی که اطلاعات مورد نظر را در رابطه سازمان هلال احمر داشته و حاضر به ارائه آن اطلاعات باشند، پرسشنامه را تکمیل می‌نمایند.

۷-۳- روش گردآوری اطلاعات

روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی می‌توان به دو طبقه روشهای کتابخانه‌ای و روشهای میدانی تقسیم نمود. جهت کسب اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و همچنین از اینترنت استفاده می‌شود. به منظور جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق جهت تجزیه و تحلیل از پرسشنامه که توسط محقق ساخته خواهد شد و از مطالعه میدانی استفاده می‌شود.

۸-۳- روش تجزیه تحلیل اطلاعات

در یک تقسیم‌بندی می‌توان انواع جهت‌گیری‌های پژوهش را به سه دسته کاربردی[۱]، بنیادی یا پایه‌ای[۲] و ارزیابی[۳] تقسیم‌بندی نمود. (دانایی فر و همکاران-۱۳۸۳، ص۲۶-۲۷) تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و هدف از ارائه مدل جامع وفاداری مشتری به سازمان هلال احمر می‌باشد. در پیشبرد این تحقیق ابتدا به بررسی مدل‌های موجود در مبانی نظری استفاده می‌شود. هدف این بررسی‌ها، تاثیر بازاریابی اجتماعی بر روی تصویر ذهنی سازمان مذکور می‌باشد.
اما از نظر روش، توصیفی پیمایشی است و با بررسی داده‌ها جمع‌آوری شده، شیوه ارتباط و بر هم کنش ابعاد مختلف مدل‌ها تحلیل می‌گردند. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرند.
محقق به منظور توصیف، و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌های آماری زیر استفاده خواهد نمود:
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در پژوهش حاضر علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، (محاسبه شاخص‌ها و ترسیم نمودار) نتایج تحلیل آماری آزمون پرسش‌های تحقیق به کمک محاسبه‌ی همبستگی بین عوامل با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده خواهد شد.
آزمون‌های هم‌بستگی اسپیرمن، پرکاربردترین آزمون در پژوهش‌های علوم انسانی‌اند و از آن‌جا که در بیش‌تر پژوهش‌ها برای طیف‌های پرسش‌نامه فواصل مساوی در نظر گرفته می‌شود، هرگاه داده‌ها بصورت رتبه‌ای جمع‌آوری شده باشند یا به رتبه تبدیل شده باشند، می توان از همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن یا ρ اسپیرمن استفاده کرد. نحوه همبستگی و ارتباط دو متغیر دارای اهمیت می‌باشد و از این راه می‌توان یکی از این دو متغیر را کنترل یا پیش‌بینی کرد. برای سنجش این نوع همبستگی ضرائب گوناگون به کار می‌روند. که یکی از آنها ضریب همبستگی اسپیرمن می‌باشد که یکی از روشهای ناپارامتریک است. (بهبودیان، ۱۳۸۳، ص۱۴۵)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: