آزمون همبستگی اسپیرمن یک آزمون ناپارامتریک برای بررسی همبستگی بین دو یا چند متغیر و میزان آن است. این آزمون زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که اولا متغیرهای تحقیق نسبتی یا فاصله‌ای باشند و ثانیا متغیرها آزاد از توزیع باشند (گودرزی، ۱۳۸۹). در اینجا با منظور نمودن میزان خطای ۵ درصد به بررسی فرضیه‌ها می‌پردازیم.
تحلیل نتایج
جدول خروجی این آزمون‌ها٬ یک ضریب هم‌بستگی و یک سطح معنی‌داری نمایان می‌شود. چنان‌چه سطح معنی‌داری کم‌تر از مقدار خطا باشد، چنین استنباط می‌شود که ضریب هم‌بستگی ،معنی‌دار است. از آن‌جا که معمولا این آزمون‌ها را با سطح خطای ۵درصد در نظر می‌گیرند، کم‌تر از ۵ درصد بودن سطح معنی‌داری نشان از معنی‌داری ضریب هم‌بستگی است.
آمار توصیفی٬ محاسبه شاخص‌ها و ترسیم نمودار
تحلیل توصیفی: هدف از  این نوع تحلیل نمایش و توصیف این داده‌های قطعی می‌باشد. همچون شمارش یک موجودیت، درصد یک متغیر، چارک، صدک میانگین، انحراف معیار و یا تحلیل داده‌ها با نمودار‌های مختلف
آزمون فریدمن
آزمون فریدمن مشابه (طرح اندازه گیری‌های مکرر یک نمونه‌ای) یا (تحلیل واریانس دو عامل طبقه‌بندی) می‌باشد. این آزمون زمانی کاربرد پیدا می‌کند که شما بخواهید نظرات یک گروه را در چند زمینه مورد بررسی قرار دهید و بر اساس نظرات افراد این گروه، اولویت هر کدام از موارد را بر اساس رتبه‌بندی معنی‌دار (یا گرایشات معنادار افراد به هر کدام از متغیرها) مشخص نمایید. به عبارت دیگر فریدمن این فرضیه صفر را می‌آزماید که K  متغیر همبسته از یک جامعه مشابه می‌آیند. برای هر موقعیت k متغیر از ۱ تا k  طبقه‌بندی می‌شود.
شرایط استفاده از آزمون فریدمن:
۱ – یک گروه نمونه
۲ – یک متغیر رتبه‌ای یا فاصله‌ای یا نسبی با توزیع غیر طبیعی داده‌ها

فصـل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

۱-۴- مقدمه

داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، منابع خام هستند که باید با وسایل مناسب تجزیه و تحلیل و تشریح شده تا بتوانند بار کاربردی اطلاعاتی خود را منتقل نمایند. در تحقیقی از این دست، مناسب‌ترین وسیله برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها بدست آمده، آزمون‌های آماری هستند. آزمون های آماری رابطه بین متغیرهای مختلف را پیدا کرده و در نهایت به پاسخ سؤال مورد نظر خواهیم رسید. پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها، بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند که در این فصل ابتدا به تحلیل داده های جمعیت شناختی تحقیق با استفاده از جداول می‌پردازیم سپس با استفاده از اطلاعات بدست آمده با آمار استنباطی، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌دهیم و نتیجه‌گیری می‌نماییم.

۲-۴- تجزیه و تحلیل سوالات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه

در این قسمت، خصوصیات آماری پاسخگویان از نظر جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به صورت فراوانی، درصد و نمودار آماری، به شرح زیر ارائه می گردد.
۱-۲-۴- جمعیت شناختی مردم بر اساس جنس
جدول شماره ۱-۴ بیانگر توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس جنس می‌باشد.

جدول ۱-۴ توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس جنس
جنس فراوانی درصد
مرد ۲۵۰ ۶۸
زن ۱۳۵ ۳۲
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Tags: