زم به حمایت از کارکنان در توسعه مشاغلشان می سازد که نه تنها رضایت شغلی آنها را افزایش داده بلکه رضایت از کیفیت زندگی را در آنها افزایش می دهد. این امر بر اساس تحقیق سادلر-اسمیت (2006) می تواند از طریق آموزش های ضمن خدمت کارکنان ایجاد شود؛ چرا که آموزش ابزاری است که کارکنان به واسطه آن متبحر شده تا از این طریق موجبات پیشرفت آنها را در سازمان فراهم آورد (Latif, 2012, p 215-216).
بخش چهارم : پیشینه تحقیق
2-4-1- مروری بر پیشینه ‌و مبانی نظری پژوهش در ایران
1- مقرب و همکاران (1384)، در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی پرستاران از جنبه مدیریتی و سرپرستی در حد متوسط بود، از جنبه محیط فیزیکی، آموزشی، روانی- اجتماعی و رفاهی- فرهنگی در حد کم بود و در مجموع میزان رضایت پرستاران از شغل خود کم گزارش شده بود.
2- نتایج مطالعه میرزابیگی و همکاران (1388) نشان داده است که فقط حدود یک سوم پرستاران ایران (30/34%) از شغل خود راضی هستند. بر اساس نتایج به دست آمده “امنیت شغلی در حرفه پرستاری” (5/45%) و “میزان رضایت پرستاران از محیط کار و امکانات رفاهی” (26/44%) بالاترین امتیاز رضایت و از سوی دیگر “شرح وظایف حرفه پرستاری” (75/74%)،”وجهه اجتماعی حرفه پرستاری در جامعه (3/70%) و “روش ها و نحوه ارتباط با مدیران پرستاری” (70%) به ترتیب بیشترین امتیاز نارضایتی را در میان پرستاران به خود اختصاص می دهند.
3- مهدی کروبی و مهرداد متانی (1389) در پژوهش خود که به بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد ساری انجام گرفت به نتایج زیر دست یافتند که دوره های آموزشی ضمن خدمت در میزان رضایت شغلی کارکنان مؤثر بوده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین میانگین اثربخشی به دست آمده در دو گروه زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.
4- زهرا منجمد و دیگران (1389) در تحقیقی که به بررسی میزان رضایت شغلی گروه پرستاری مراکز بهداشتی، درمانی و آموزش سراسر کشور انجام گرفت به نتایج زیر دست یافتند که در مجموع رضایت شغلی اکثریت گروه پرستاری در سطح متوسط بوده است بطوریکه اکثریت واحدهای مورد پژوهش از زمان اختصاص یافته جهت استراحت در نوبت شب کاری رضایت داشته، از تجهیزات موجود در محیط کار تا حدودی راضی بوده و از امکانات رفاهی و میزان ساعات کار در هفته رضایت نداشته اند.
5- شکوفه باقری و همکاران (1392) در تحقیق شان در زمینه بررسی نظام مند عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران به این نتایج دست یافتند که می توان با تمرکز روی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران و رفع کمبودها از طریق تقویت آزادی عمل در میان پرستاران، از میان بردن عوامل تنش زای حرفه ای در پرستاری، همکاری بین پزشک و پرستار، بهبود ارتباطات در میان خود پرستاران، فراهمی مراقبت بیمار با کیفیت بالا، سازمان دهی حرفه پرستاری و بهبود سیستم پرداخت و عادلانه کردن آن، رضایت شغلی پرستاران را بهبود بخشید.
6- سمیه پیرزاد و همکاران (1391) در تحقیق شان در زمینه بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر رضایت شغلی آنها در بانک های سپه استان قزوین به این نتایج دست یافتند که ارتباط معنادار بین آموزش ضمن خدمت و مولفه رضایت از جلسات آموزش، رضایت از محتوای آموزشی و رضایت از آموزش دهنده بر افزایش رضایت شغلی وجود دارد. در این بررسی ارتباط معنی داری بین آموزش ضمن خدمت و مؤلفه انتقال یادگیری بر افزایش رضایت شغلی یافت نشد.
7- فاطمه ربیعی و همکاران (1390) در پژوهش شان که به بررسی تأثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر رضایت شغلی نیروی انسانی از دیگاه کارشناسان ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان مرکزی انجام گرفت به این نتایج دست یافتند که ارتباط معنادار بین دوره های آموزشی ضمن خدمت با رضایت شغلی وجود دارد یعنی دوره های آموزشی ضمن خدمت موجب ارتقای سطح رضایت شغلی کارکنان می شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8- سهیلا اشراقی (1390) در تحقیق خود که به بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی کارکنان شرکت برق مشهد انجام گرفت به این نتایج دست یافت که با توجه به سطح معنی داری و میزان t بدست آمده، بین آموزش ضمن خدمت کارکنان و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد و افراد آموزش دیده میزان رضایت شغلی بالاتری را نسبت به سایر افراد نشان می دهند.
9- محمدابراهیم دماوندی و عصمت الزامی (1392) در تحقیق شان که به بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات با رضایت شغلی معلمان زن مدارس راهنمایی شهر ری انجام گرفت به این نتایج دست یافتند که از میان سه عامل آموزش های ضمن خدمت، سابقه و تحصیلات، تنها آموزش ضمن خدمت به طور معناداری با رضایت شغلی ارتباط دارد. همچنین بین آموزش ضمن خدمت و هر یک از مؤلفه های رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد. بطور کلی نتایج تحقیق حاکی از این است که آموزش های ضمن خدمت معلمان بر رضایت شغلی آنان تأثیر دارد و آن را افزایش می دهد.
2-4-2- مروری بر پیشینه ‌و مبانی نظری پژوهش در جهان
1- نانسی ای اوسر (2002) سیستم آموزش ضمن خدمت را در رضایت شغلی کارکنان شرکت پی سی بی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته که آموزش ضمن خدمت اگر بر اساس نیازهای کارگران طراحی و محتوای مناسبی برای آن پیش بینی شود، می تواند منجر به افزایش توان و مهارت های کارگران و در نهایت رضایتمندی آنان از حرفه و شغلشان می شود.
2- تامسون (2008) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که آموزش های ضمن خدمت فرایندی است که کارایی و اثربخشی کمی و کیفی کارکنان را افزایش داده و منجر به رضایت شغلی کارکنان می شود. به نظر وی آموزش ضمن خدمت هم باعث بهسازی و توسعه منابع انسانی می شود و هم عاملی برای رضایت شغلی و روحیه بهتر تلقی می شود که در نهایت منجر به عملکرد بهتر کارکنان می شود.
3- پیتر وارینگ و تونی ادوارد (2011) در تحقیق خود در زمینه بررسی رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان، به این نتایج دست یافتند که رضایت شغلی پرستاران در سطح پایین بوده که بیشترین میزان رضایت در حیطه مربوط به شأن حرفه ای و کمترین رضایت در رابطه با خرده مقیاس میزان درآمد و مقتضیات شغلی بوده است.
4- خاواجا فواد لطیف (2012) در تحقیق خود در زمینه تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی کارکنان، به این نتایج دست یافت که تفاوت معنی داری و قوی بین رضایت از آموزگار با رضایت از جلسه ی آموزشی و رضایت از آموزگار با رضایت از محتوای آموزشی وجود دارد که این تفاوت معنی داری و از نوع متوسط بین رضایت از آموزگار با انتقال یادگیری و رضایت از جلسه آموزشی با انتقال یادگیری نیز وجود دارد. با این وجود این تفاوت معنی دار اما از نوع ضعیف بین رضایت از جلسه آموزشی با رضایت از محتوای آموزشی و رضایت از محتوای آموزشی با انتقال یاگیری وجود دارد که در نهایت منجر به تأثیر گذاری از نوع مثبت و معنی دار بین آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی را نشان می دهد.
شو چن یانگ و چنگ کیانگ فارن (2013) در تحقیق خود در زمینه بررسی تأثیر دروره های آموزشی ضمن خدمات بر رضایت کارکنان، به این نتایج دست یافتند که کارکنان نسبت به دوره های آموزش ضمن خدمت رضایت قابل توجهی داشتند؛ بطوریکه بیشترین رضایت کارکنان مربوط به مقوله رضایت از برنامه آموزشی و کمترین آن مربوط به رضایت از محتوای دوره های آموزشی بود. متغیرهای زمینه ای شامل سابقه کار، نوع استخدام و مدرک تحصیلی تأثیری بر رضایت کارکنان از شرکت در دوره های آموزشی نداشتند.
جدول 2-2- پژوهش های انجام شده در ایران و جهان
ردیف
پژوهشگران
عنوان پژوهش
سال
نتایج
1
مقرب و همکاران
بررسی رضایت شغلی پرستاران
1384
رضایت پرستاران از شغل خود کم بوده است.
2
میرزابیگی و همکاران
بررسی رضایت شغلی پرستاران
1388
فقط حدود یک سوم پرستاران ایران از شغل خود
راضی بودند.
3
مهرداد کروبی و مهرداد متانی
تأثیر آموزش ضمن خدمت در
رضایت شغلی
1389
دوره ای آموزشی ضمن خدمت در میزان رضایت
شغلی کارکنان مؤثر بوده است.
4
زهرا منجمد و دیگران
بررسی میزان رضایت شغلی
گروه پرستاری مراکز بهداشتی،
درمانی و آموزش سراسر کشور
1389
رضایت شغلی اکثریت گروه پرستاری در سطح متوسط
بوده است.
5
فاطمه ربیعی و همکاران
تأثیر دوره های آموزشی ضمن
خدمت بر رضایت شغلی نیروی انسانی
1390
دوره های آموزشی ضمن خدمت موجب ارتقای
سطح رضایت شغلی کارکنان می شود.
6
سهیلا اشراقی
تأثیر آموزش ضمن خدمت بر
رضایت شغلی کارکنان شرکت برق
1390
افراد آموزش دیده میزان رضایت شغلی بالاتری را
نسبت به سایر افراد دارند.
7
سمیه پیرزاد و همکاران
تأثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان
بر رضایت شغلی آنها در بانک سپه
1391
ارتباط معنادار بین آموزش ضمن خدمت و مولفه
رضایت از جلسات آموزش، رضایت از محتوای
آموزشی، رضایت از آموزش دهنده بر افزایش رضایت
شغلی وجود دارد که ارتباط با مؤلفه انتقال یادگیری
دیده نشد.
8
شکوفه باقری و همکاران
بررسی نظام مند عوامل مؤثر بر
رضایت شغلی پرستاران1392
می توان با تمرکز روی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
پرستاران آنها را بهبود بخشید.
9
محمد ابراهیم دماوندی و
عصمت الزامی
رابطه آموزش های ضمن خدمت،
سابقه خدمت و تحصیلات با
رضایت شغلی معلمان زن
1392
از میان سه عامل آموزش های ضمن خدمت،

سابقه و تحصیلات، تنها آموزش ضمن خدمت
به طور معناداری با رضایت شغلی ارتباط دارد.
10
نانسی ای اوسر
سیستم آموزش ضمن خدمت

 
 
در رضایت شغلی کارکنان
2002
آموزش ضمن خدمت اگر بر اساس نیازهای
کارگران طراحی و محتوای مناسبی برای آن پیش بینی
شود، می تواند منجر به افزایش توان و
مهارت های کارگران و در نهایت رضایتمندی آنان از
حرفه و شغلشان می شود.
11
تامسون
تأثیر آموزش ضمن خدمات بر
رضایت شغلی کارکنان
2008
آموزش های ضمن خدمت فرایندی است که
کارایی و اثربخشی کمی و کیفی کارکنان را افزایش

داده و منجر به رضایت شغلی کارکنان می شود
12
پیتر وارینگ و تونی ادوارد
بررسی رضایت شغلی در
پرستاران شاغل در بیمارستان
2011
رضایت شغلی پرستاران در سطح پایین بوده که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *