ش بیمار، انتقال بیمار و یا بیمار ایزوله نداشتند.

جدول 10: توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه درحیطه
محیطی از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش

فراوانی پاسخ ها

موانع محیطی

بلی

خیر

بدون پاسخ

جمع کل
س 13 :
مشکل در یافتن محلی جهت نشستن و انجام کارهای نوشتاری در بخش
تعداد
16
111
3
130

درصد
3/12
4/85
2/3
100
س14 :
عدم نزدیکی اطاق/ تختهای بیماران واگذار شده به پرستار
تعداد
14
115
1
130

درصد
8/10
5/88
8/0
100
س 30 :
اختلال در عملکرد به علت مراجعه بیش از حد خانواده بیمار
تعداد
33
86
11
130

درصد
4/25
2/66
5/8
100

نتایج مندرج در جدول فوق نشان می دهد از دیدگاه سایر نمونه ها عمده ترین مانع عملکردی
تجربه شده در حیطه محیطی، مراجعه بیش از حد خانواده بیمار (4/25%) می باشد.

جدول 11: توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه درحیطه سازماندهی
از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش
فراوانی پاسخ ها

موانع مرتبط با
سازماندهی

بلی

خیر

بدون پاسخ

جمع کل
س 19 :
کمبود داروهای مورد نیاز بیماردر بخش
تعداد
25
103
2
130

درصد
2/19
2/79
5/1
100
س 22 :
عدم ارائه اطلاعات کافی در مورد بیمار ( بیماران) از پزشک
تعداد
54
74
2
130

درصد
5/41
9/56
5/1
100
س 23 :
تاخیر دررویت دستورات جدید پزشک
تعداد
10
117
3
130

درصد
7/7
90
3/2
100
س 24 :
صرف زمان زیاد برای دسترسی به پرونده و یا چارت های بیمار(بیماران)
تعداد
9
118
3
130

درصد
9/6
8/90
3/2
100
س 28 :
عدم دریافت اطلاعات کافی از پرستار نوبت کاری قبل
تعداد
3
123
4
130

درصد
3/2
6/94
1/3
100
س 29 :
طولانی شدن تحویل نوبت
کاری به علت ارائه اطلاعات
با جزییات غیر ضروری
تعداد
27
98
5
130

درصد
8/20
4/75
8/3
100

اطلاعات جدول بالا بیانگر آن است عمده ترین موانع عملکردی مرتبط با سازماندهی که توسط نمونه هایمورد پژوهش تجربه گردیده است ، به ترتیب: عدم ارائه اطلاعات کافی در مورد بیمارم ( بیمارانم) از پزشک (5/41%) ، عدم دریافت اطلاعات کافی از پرستارنوبت کاری قبل(8/28%) و کمبود داروهای مورد نیاز بیماردر بخش (2/19%) می باشد.

جدول12 : توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه درحیطه تکنولوژی و تجهیزات
ازدیدگاه نمونه های مورد پژوهش
فراوانی پاسخ ها
موانع عملکردی
مرتبط با تکنولوژی و تجهیزات

تعداد

درصد
س 15 :
اجبار در استفاده از وسایل و تجهیزات فرسوده در مراقبت از بیماران
بلی
61
9/46

خیر
66
8/50

بدون پاسخ
3
3/2

جمع کل
130
100
س 16 :
بی نظمی در محل قرار
گرفتن وسایل در بخش
بلی
32
6/24

خیر
98
4/75

جمع کل
130
100
س 17 :
کمبود وسایل و تجهیزات در بخش
بلی
65
50

خیر
65
50

جمع کل
130
100
س 18 :
صرف زمان زیادی جهت یافتن
سایل در انبار بخش یا تریتمنت
بلی
13
10

خیر
116
2/89

بدون پاسخ
1
8/0

جمع کل
130
100
س 20 :
تجهیزنا مناسب تخت ها یااطاقهای ایزوله ی واگذار شده به پرستار
بلی
11
5/8

خیر
24
5/18

بدون پاسخ
95
1/73

جمع کل
130
100
س 21 :
تجهیزنامناسب تخت ها یااطاقهای غیر ایزوله ی واگذارشده به پرستار
بلی
44
8/33

خیر
79
8/60

بدون پاسخ
7
4/5

جمع کل
130
100

س 27 :
تجهیز نا مناسب انباروسایل بخش
بلی
11
5/8

خیر
81
3/62

بدون پاسخ
38
2/29

جمع کل
130
100

عمده ترین موانع عملکردی مرتبط با تکنولوژی و تجهیزات که توسط سایر نمونه های مورد پژوهش تجربه شده، به ترتیب : کمبود وسایل و تجهیزات در بخش/(50%) ، اجبار در استفاده از وسایل وتجهیزات فرسوده در مراقبت از بیماران (9/46%) وتجهیزنامناسب تخت ها یا اطاقهای غیر ایزوله ی واگذار شده به آنان (8/33%) می باشد.

جدول 13 : توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه درحیطه وظایف
از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش

فراوانی پاسخ ها

موانع عملکردی
مرتبط با وظایف

بلی

خیر

بدون پاسخ/ موردی نداشتم

جمع کل
س 25 :
اختلال در عملکرد به علت مسئولیت توجیه پرستار جدید بخش
تعداد
8
27
95
130

درصد
2.6
8/20
1/73
100
س 26 :
اختلال در مراقبت از بیماران به خاطر خروجم از بخش جهت همراهی بیمار دیگر در بیمارستان
تعداد
22
30
78
130

درصد
9/16
1/23
60
100
س 31 :
یاسخگوی تلفن های بیش از حد خانواده بیمار
تعداد
49
72
9
130

درصد
7/37
4/55
9/6
100< br />س 32 :
صرف زمان قابل توجهی جهت آموزش به بیماران و خانواده شان
تعداد
26
93
11
130

درصد
20
5/71
5/8
100
س 33 :
صرف زمان بیش از حد برای هماهنگی بین بخشی در بیمارستان

تعداد
42
80
8
130

درصد
3/32
5/61
2/6
100

جدول فوق نشان می دهد که شایع ترین مانع عملکردی تجربه شده توسط نمونه های مورد پژوهش در حیطه وظایف به ترتیب شامل: پاسخگویی به تلفن های بیش از حد خانواده بیمار(7/37%)، صرف زمان بیش از حد برای هماهنگی بین بخشی در بیمارستان (3/32%) و صرف زمان قابل توجهی جهتآموزش به بیماران وخانواده شان (20%) می باشند.

جدول 14: توزیع موانع عملکردی همراه تجربه شده مربوط به همکاری کمک بهیار
(در صورت داشتن کمک بهیار) به تفکیک سوالات مطروحه از دید گاه نمونه های مورد پژوهش
سوالات مرتبط با کمک وهمکاری کمک بهیار بخش
پاسخ ها
فراوانی پاسخ ها

س 34 :
کمکی که پرستار از کمک بهیار در یافت کرد …….بود.

سریع

تعداد
13

درصد
2/81

سرعت در حد متوسط
تعداد
3

درصد
8/18

دیر
تعداد
0

درصد
0

مجموع
تعداد
16

درصد
100

س 35 :
کمکی که پرستار از کمک بهیار در یافت کرد ……بود.

کافی
تعداد
14

درصد
5/87

کفایت در حد متوسط
تعداد
2

درصد
5/12

ناکافی
تعداد
0

درصد
0

مجموع
تعداد
16

درصد
100

س 36 :
کمکی که پرستار از کمک بهیار در یافت کرد …….بود.

مفید
تعداد
14

درصد
5/87

فایده در حد متوسط
تعداد
2

درصد
5/12

بی فایده
تعداد
0

درصد
0

مجموع
تعداد
16

درصد
100

جدول فوق نشان میدهد که ازکلیه نمونه های مورد پژوهش، 16 نفر(3/12%) ازکمک و همکاری کمک بهیار در طول شیفت برخوردار بودند. که اکثرآنان ( بیش از 80 درصد ) این کمک را ازنظر سرعت ، کفایت و فایده در حد متوسط به بالا گزارش کرده اند.

جدول15 : توزیع موانع عملکردی همراه تجربه شده مربوط به کمک و همکاری سایر پرستاران
(درصورت نیاز) به تفکیک سوالات مطروحه از دید گاه نمونه های مورد پژوهش
سوالات مرتبط با کمک وهمکاری سایر پرستاران
پاسخ ها
فراوانی پاسخ ها

س 37:
کمکی که پرستار ازطرف سایر پرستاران دریافت
کرد ………بود.
سریع
تعداد
77

درصد
8/74

سرعت در حد متوسط
تعداد
24

درصد
3/23

دیر
تعداد
2

درصد
9/1

مجموع
تعداد
103

درصد
100

س 38 :
کمکی که پرستار ازطرف سایر پرستاران دریافت
کرد …….بود.
کافی
تعداد
79

درصد
7/76

کفایت در حد متوسط
تعداد
22

درصد
4/21

ناکافی
تعداد
2

درصد
9/1

مجموع
تعداد
103

درصد
100

س 39 :
کمکی که پرستار ازطرف سایر پرستاران دریافت
کرد …….بود.
مفید
تعداد
90

درصد
4/87

فایده در حد متوسط
تعداد
13

درصد
6/12

بی فایده
تعداد
0

درصد
0

مجموع
تعداد
103

درصد
100

جدول فوق نشان می دهد که ازکلیه نمونه های مورد پژوهش، 103 نفر(2/79%) به کمک و همکاری سایر پرستاران در طول شیفت نیاز داشتند. که اکثرآنان ( بیش از 74 درصد ) این کمک را ازنظر سرعت ، کفایت و(بیش از 87 درصد) آن را از نظر فایده در حد متوسط به بالا گزارش کرده اند.

جدول 16 : توزیع موانع عملکردی همراه تجربه شده مربوط به کمک و همکاریمنشی بخش
( در صورت داشتن منشی) به تفکیک سوالات مطروحه از دید گاه نمونه های مورد پژوهش
سوالات مرتبط با کمک وهمکاری منشی بخش
پاسخ ها
فراوانی پاسخ ها

س 40 :
کمکی که پرستار از منشی در یافت کرد ………..بود.

سریع
تعداد
18

درصد
60

سرعت درحد متوسط
تعداد
7

درصد
3/23

دیر
تعداد
5

درصد
7/16

مجموع
تعداد
30

درصد
100

س 41 :
کمکی که پرستار از منشی در یافت کرد …………بود.

کافی
تعداد
19

درصد
3/63

کفایت در حد متوسط
تعداد
6

درصد
20

ناکافی
تعداد
5

درصد
7/16

مجموع
تعداد
30

درصد
100

س 42:
کمکی که پرستار از منشی در یافت کرد …….بود.

مفید
تعداد
20

درصد
7/66

فایده در حد متوسط
تعداد
7

درصد
3/23

بی فایده
تعداد
3

درصد
10

مجموع
تعداد
30

درصد
100

جدول فوق نشان می دهد که ازکلیه نمونه های مورد پژوهش، 30 نفر(23%) ازکمک و همکاری منشی بخش در طول شیفت برخوردار بودند.که اکثرآنان ( بیش 60 درصد ) این کمک را ازنظر سرعت ، کفایت و فایده در حد متوسط به
بالا و در حدود 20 درصد آنان این کمک را متوسط گزارش کرده اند.

جدول 17 : توزیع موانع عملکردی همراه تجربه شده مربوط به فضای بخش و تخت/اتاق بیمار به تفکیک پاسخ به سوالات مطروحه از دید گاه نمونه های مورد پژوهش
سوالات مربوط به وضعیت بخش و تخت/اتاق بیمار
پاسخ ها
فراوانی پاسخ ها

س 43 : در طی نوبت کاری امروز محیط کاری پرستار ……….. بود.

پر سر و صدا
تعداد
23

درصد
7/17

سر وصدا در حد متوسط
تعداد
53

درصد
8/40

ساکت
تعداد
54

درصد
5/41

مجموع
تعداد
130

درصد
100

س 44 : در طی نوبت کاری امروز محیط کاری پرستار ……….. بود.

شلوغ
تعداد
20

درصد
4/15

شلوغی در حد متوسط
تعداد
52

درصد
40

خلوت
تعداد
58

درصد
6/44

مجموع
تعداد
130

درصد
100

س 45 : در طی نوبت کاری امروز محیط کاری پرستار ……….. بود.

نا منظم
تعداد
3

درصد
3/2

نظم در حد متوسط
تعداد
31

درصد
8/23

منظم

تعداد
96

درصد
8/73

مجموع
تعداد
130

درصد
100

س 46 : در طی نوبت کاری امروز تخت بیمار واگذار شده به پرستار ……….. بود.

نا منظم
تعداد
1

درصد
8/0

نظم در حد متوسط
تعداد
18

درصد
8/13

منظم

تعداد
111

درصد
4/85

مجموع
تعداد
130

درصد
100

جدول فوق نشان می دهد که حدود کمتر