تحقیق درمورد حل اختلاف

پایان نامه ها

( ع ) و فرعون و …. را شاهد می آورند .
شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ ، به بررسی جامع این بینش مادی و التقاطی پرداخت در شرح این روش تفسیر تاریخ ، می نویسد : برخی مدعی هستند که قران جامعه را دو قطبی می داند : قطب مسلّط و قطب محکوم . از قطب حاکم ، قرآن به مستکبر یاد می کند و از قطب محکوم به مستضعفین و دیگر تقسیم ها ؛ مانند مومن و کافر … جنبه فرعی از این دو قطب دارد .بدین جهت ، قران مبارزات اجتماعی را در شکل مبارزه طبقاتی صحیح و بنیادی می داند و امکان ندارد علیه قطب حاکم ، مستکبران به مبارزه برخیزند و به عکس . 185
نتیجه:
از بررسی روش های معرفت شناختی دینی در اندیشه و مبانی استاد مطهری چنین استفاده می شود که روش استاد مطهری جامع بوده و از جامع روش های عقلی و نقلی استفاده کرده است . البته بخاطر این که شاگرد علامه طباطبایی”ره” بودند متأثر از حکمت بودند و مبانی فکری ایشان بیشتر با مبانی حکمت صدرایی سازگار است. یعنی در تبیین گزاره های دینی از روش عقلی فلسفی، کشف و شهودی ، و براهین نقلی قرآنی استفاده نموده است که می توان مبانی عقلی استاد را در کتاب معاد و جهان بینی توحیدی استاد مطهری مشاهده کرد.
3-2. بررسی مبانی استاد با رویکرد رابطه شناختی
3-2-1. دین و سیاست
از دیرباز، دین وسیاست دو مقوله مهم در زندگی بشر بوده‎اند و به دلیل اهمیت آنها در شکل دهی حیات بشر، همواره ذهن آدمی را به خود مشغول داشته‎اند. در خصوص رابطه دین و سیاست، کلاً دو نظریه اساسی و اصلی: تفکیک و تداخل، وجود دارد. دیدگاه تفکیک، هرگونه ارتباط را بین دین و سیاست نفی می‎کند، و دخالت هر یک از آنها را در امر دیگری، موجب اضمحلال هر دوی آنها می‎پندارد. از این دیدگاه، الگویی حکومتی استنتاج می‎شود که در آن، اصولاً دین در تعیین راهبردهای اصلی و فرعی حکومت نقشی ندارد. چنین حکومتهای را لائیک و سکولار می‎نامند، که اغلب حکومتهای امروزی دنیا این گونه‎اند.
دیدگاه تداخل، رابطه دین و سیاست را مسلم می‎انگارد و تلاش می‎کند برمبنای آن، اهداف، ساختار حکومت و نقش فرد و جامعه را مشخص کند. مفروض بودن وجود ارتباط بین دین و سیاست در این دیدگاه، اجماع نظر برکیفیت ارتباط را معنا نمی‎دهد؛ بلکه برعکس، نحوه و چگونگی رابطه مزبور، محل اختلاف است و موجب می‎شود حامیان تداخل در گروههای جداگانه قرار گیرند. از این دیدگاه، الگویی حکومتی استخراج می‎شود که دین در شکل دهی به آن و اجزای مربوطه‎اش، نقش اساسی دارد. بدیهی است که الگوی حکومتی نیز براساس نبود اجماع درکیفیت ارتباط دین و سیاست، تفاوت می‎کند.
استاد مطهری در آثار خود، هم درباره رابطه دین وسیاست سخن گفته، و هم الگوی حکومتی ارائه داده‎اند. در اندیشه سیاسی استاد مطهری، دین اسلام یک کل تجزیه‎ناپذیر است، هر بعدی از ابعاد آن درجای خود مهم می‎باشد و دین و سیاست وحدت دارند. از آنجا که تجزیه سیاست از دین غیرممکن است، مدل حکومتی که وی ارائه می‎دهد، عبارت از حکومت حاکم اسلام‎شناسی است، که اسلام‎شناسان یا مؤمنان به تدریج و با گذشت زمان، او را به رهبری خود برگزیده‎اند. این حاکم که رهبر نامیده می‎شود، مرکزیت دارد و حکومت به او قائم است.
3-2-1-1. نوع رابطه دین و سیاست از دیدگاه استاد مطهری
تصور