حوزه شیمی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی وضعیت سهم استناد متنی نمونه مورد بررسی، مقالات بر اساس مقادیر سهم استناد متنی آنها در پنج گروه دسته بندی شدند و فراوانی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در جدول 4-3 به تصویر کشیده شده است. یافته ها حاکی از این است که سهم استناد متنی 4/93 درصد از مقالات سهم استناد متنی بین 17/0 تا دو را به دست آورده اند که در جامعه مورد بررسی کمترین مقدار سهم استناد متنی به شمار می آید. گروه اندکی از مقالات نیز از سهم استناد متنی در حد متوسط برخوردار شده‌‌‌اند به طوری که 65/4 درصد از مقدار سهم استنادی از 1/2 تا 3 و 73/1 درصد نیز از سهم استنادی بین 3 تا 6 برخوردار شده است . تنها یک مقاله از سهم استنادی بیش از 6 برخوردار شده است.

جدول 4-3. فراوانی مقالات بر اساس مقادیر سهم استناد متنی
مقدار سهم استناد متنی قبل از حذف خوداستنادی بعد از حذف خوداستنادی
فراوانی درصد فراوانی درصد
17/0 تا 1 345 74/66 310 37/69
01/1 تا 2 138 69/26 109 38/24
01/2 تا 3 24 65/4 19 25/4
01/3 تا 6 8 73/1 7 78/1
بیش از 6 1 19/0 1 22/0
جمع 517 100 447 100

با توجه به اینکه سهم استناد متنی متاثر از فراوانی استناد است و متغیر خوداستنادی می‌تواند بطور ساختگی تعداد استنادها را افزایش دهد، لذا در این پژوهش برای کنترل این متغیر، سهم استناد متنی مقالات مورد بررسی بعد از حذف خود استنادی‌ها نیز محاسبه گردید. همانطور که در جدول 4-3 قابل مشاهده است، پس از حذف خوداستنادی نیز بیشینه مقالات از پایین ترین مقدار سهم استناد متنی که در جامعه مشاهده شده است، برخوردار هستند.

4-5. بررسی رابطه‌ی میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی

برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج نشان داد داده‌ها نرمال نیستند. لذا، به منظور بررسی وجود رابطه‌ی معنادار میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی مقالات ایرانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه این دو متغیر معنی‌دار نیست.

4-6. وضعیت مقالات ایرانی به لحاظ شاخص جایگاه استنادی

به منظور بررسی وضعیت مقالات ایرانی به لحاظ شاخص ارزش جایگاهی استناد، مقالات بر اساس مقدار ارزش جایگاهی آنها در شش گروه دسته بندی شدند و فراوانی مقالات در هر گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در جدول 4-4 به تصویر کشیده شده است . همانگونه که در جدول مشاهده می شود، بیشینه مقالات ایرانی (05/91 درصد) از پایین ترین ارزش جایگاه استنادی که در جامعه مشاهده شده است برخوردار شده‌اند. درصد بسیار اندکی نیز از سهم استنادی بین 01/1 تا 2 یا 01/2 تا 3 ( به ترتیب 32/6 و 05/1 درصد) برخوردار شده اند. تنها 5 مقاله به ارزش جایگاه استنادی بیش از 5 دست یافته‌اند. پس از حذف خوداستنادی نیز همین الگو قابل مشاهده است، به طوری که بیشینه مقالات (55/86 درصد) از کمترین مقدار ارزش جایگاهی (از 15/0 تا 1‌) برخوردار شده‌اند. 97/8 درصد از مقالات نیز به ارزش جایگاهی استناد 01/1 تا 2 دست یافته‌اند و کمتر از 5 درصد باقیمانده، به ارزش جایگاهی بین 2 تا بیشتر از 5 دست یافته‌اند.

جدول 4-4. دسته‌بندی مقالات بر پایه مقادیر ارزش جایگاهی استناد
مقدار ارزش جایگاهی استناد قبل از حذف خوداستنادی بعد از حذف خوداستنادی
فراوانی درصد فراوانی درصد
15/0 تا 1 346 05/91 270 55/86
01/1 تا 2 24 32/6 28 97/8
01/2 تا 3 4 05/1 10 20/3
01/3 تا 4 1 26/0 2 64/0
01/4 تا 5 0 0 1 32/0
بیشتر از 5 5 32/1 1 32/0
جمع 381 100 312 100

به منظور نشان دادن پراکندگی جایگاه‌های مختلف استناد به مقالات ایرانی در مقالات استنادکننده، 381 مقاله استنادکننده که دارای جایگاه‌های مورد نظر این پژوهش که در فصل سوم تشریح گردید، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی این مقالات در جدول 4-5 نشان داده شده است. از 955 استناد به مقالات ایرانی، 589 استناد در “بخش‌های مقدماتی” مقالات استنادکننده رخ داده‌اند که 68/61 درصد از کل استنادها را تشکیل می‌دهند. 319 استناد برابر با 40/33 درصد از کل استنادها در بخش” بخش‌های مواد و روش‌های آزمایش” رخ داده‌اند و 47 استناد برابر با 92/4 درصد از استنادها در” بحث و نتایج و یافته‌ها” واقع شده‌اند. بنابراین نتایج، بیشترین فراوانی استنادها به مقالات شیمی ایران در”بخش‌های مقدماتی” رخ داده‌اند و بخش‌های”‌ مواد و روش‌های آزمایش” و ” بحث و نتایج و یافته‌ها” به ترتیب بعد از این بخش قرار دارند.

جدول4-5. وضعیت مقالات ایرانی بر حسب جایگاه استنادی آنها قبل و بعد از حذف خوداستنادی
جایگاه استنادی

بخش‌های مقاله قبل از حذف
خود استنادی پس از حذف
خود استنادی درصد کاهش پس از حذف خوداستنادی
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
بخش مقدمه 589 68/61 469 21/63 120 49/20
مواد و روش آزمایش 319 40/33 253 10/34 66 24/21
بحث و نتایج و یافته ها 47 92/4 20 70/2 27 27/58
کل 955 100 742 100 213 100

در گام بعد، برای روشن شدن نقش خود استنادی بر ارزش جایگاهی استناد، مقالات دارای خود استنادی از مقالات مورد بررسی حذف شده و مجددا ارزش جایگاهی استناد آنها محاسبه گردید. همانطور که در جدول4-5 قابل مشاهده است، پس از حذف خود استنادی، 469 استناد (21/63 درصد) در “بخش‌های مقدماتی”، 253 استناد (10/34 درصد) در بخش “مواد و روش آزمایش” و 20 استناد (70/2 درصد) در بخش “بحث و نتایج و یافته ها ” رخ داده‌اند. نتایج جدول4-5 نشان می‌دهد حذف خود استنادی تاثیری در پراکنش استنادها در بخش‌های مختلف مقالات استنادکننده نداشته است و بعد از حذف خود استنادی، همچنان “بخش‌های مقدماتی” بیشترین فراوانی استنادها را به خود اختصاص داده‌اند. “بخش‌های مواد و روش آزمایش” و ” بحث و نتایج و یافته‌ها ” به ترتیب در مرتبه‌های بعدی قرار دارند اما همانطور که مشاهده می‌شود پس از حذف خوداستنادی، بیشترین درصد کاهش استنادها در بخش ” بحث و نتایج و یافته ها ” می‌باشد و بخش‌های،” مواد و روش آزمایش” و” مقدماتی” در مرتبه‌های بعد قرار دارند.
یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد اخوان با 43 مورد خود استنادی، بیشترین خود استنادی را دارا است. وی در بخش‌های”مقدماتی”، “بحث، نتایج و یافته‌ها “و” مواد و روش آزمایش” مقالات اخیر خود که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، به ترتیب 22، 20 و 1 استناد را به مقالات پیشین خود داده است.

4-7. بررسی رابطه‌ی بین فراوانی استناد و ارزش جایگاهی استناد

برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج نشان داد داده‌ها نرمال نیستند. لذا، به منظور بررسی وجود رابطه‌ی معنادار میان فراوانی استناد و ارزش جایگاهی استناد مقالات ایرانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. جدول 4-6 نشان می‌دهد که رابطه میان این دو متغیر در سطح یک هزارم معنی‌دار و مستقیم است (78/0 r=). این ضریب نشان‌دهنده رابطه قوی میان دو متغیر است و به این معناست که با زیاد شدن استناد، ارزش جایگاه‌ استنادی نیز زیاد می شود.

جدول4-6. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان فراوانی استناد و شاخص جایگاهی استناد
جایگاه استنادی
متغیر قبل از حذف خوداستنادی بعد از حذف خود استنادی
استناد درصد همبستگی *78/0 *28/0
معناداری 0001/0 P≤ 0001/0 P≤
تعداد 517 447
رابطه در سطح 01/0 معنی دار است.
با توجه به وجود رابطه معنادار و قوی میان دو متغیر استناد و ارزش جایگاهی استناد، به منظور پیش‌بینی جایگاه استناد بر اساس استناد، با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون، ضریب تعیین محاسبه گردید. ضریب تعیین (61/0R2=) بیانگر این است که 61 درصد از تغییرات متغیر بسامد متنی استناد را می‌توان تحت تاثیر متغیر استناد دانست و 39 درصد از تغییرات متغیر جایگاه استناد به عوامل دیگری مربوط است. بر اساس ضریب تعیین بدست آمده می‌توان 61 درصد از جایگاه استناد را بر حسب فراوانی استناد پیش‌بینی نمود.
همانطور که در جدول 4-6 نشان داده شده است ، پس از حذف مقالات دارای خود استنادی از کل داده‌ها، همچنان رابطه میان فراوانی استناد و ارزش‌جایگاهی استناد معنادار است اما از قدرت رابطه به میزان زیادی کاسته شده است ‌(28/0 r=). ضریب تعیین نیز محاسبه گردید (08/0R2=). یافته‌ها نشان داد فراوانی استناد پیش‌بین مناسبی برای جایگاه استنادی نیست و تنها 08/0 از جایگاه استنادی را می‌توان بر اساس فراوانی استناد پیش بینی نمود.

4-8. بررسی رابطه‌ی بین بسامد متنی استناد و ارزش جایگاهی استناد

برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج نشان داد داده‌ها نرمال نیستند. لذا، به منظور بررسی وجود رابطه‌ی معنادار میان بسامد متنی استناد و ارزش جایگاهی استناد مقالات ایرانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. جدول 4-7 نشان می‌دهد که میان این دو متغیر در سطح یک هزارم رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد (80/0r=). مقدار ضریب همبستگی نشان‌دهنده رابطه قوی میان دو متغیر است و به این معناست که با افزایش بسامد متنی استناد، ارزش جایگاه‌های استنادی نیز به میزان زیادی، افزایش می‌یابد.

جدول4-7. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان بسامد متنی استناد و شاخص جایگاهی استناد
جایگاه استنادی
متغیر قبل از حذف خوداستنادی بعد از حذف خود استنادی
بسامد متنی استناد درصد همبستگی *80/0 08/0
معناداری 0001/0 P≤ ns
تعداد 517 447
رابطه در سطح 01/0 معنی دار است.
با توجه به وجود رابطه معنادار و قوی میان دو متغیر جایگاه استناد و بسامد متنی استناد، به منظور پیش‌بینی جایگاه استناد بر اساس بسامد متنی استناد، با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون، ضریب تعیین محاسبه گردید (64/0R2=). ضریب تعیین بیانگر این است که 64 درصد از تغییرات متغیر جایگاه استناد را می‌توان تحت تاثیر متغیر بسامد متنی استناد دانست و 36 درصد از تغییرات متغیر جایگاه استناد به عوامل دیگری مربوط است. بر این اساس می‌توان 64 درصد از جایگاه استناد را بر حسب فراوانی بسامد متنی استناد پیش‌بینی نمود. جدول 4-7 همچنین نشان می‌دهد که بعد از حذف خوداستنادی‌ها از مقالات مورد بررسی، رابطه میان متغیرهای بسامد متنی استناد و ارزش جایگاهی استناد معنا‌دار نیست (08/0 r =).

4-9. مقالات برتر

4-9-1. رتبه بندی مقالات برتر به لحاظ سهم استناد متنی
در جدول 4-8 ده مقاله برتر از لحاظ دریافت سهم استناد متنی معرفی شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود رتبه اول را مقاله ای از هاشمی و مرسلی به خود اختصاص داده است. این مقاله تنها یک استناد دریافت کرده است. با این حال در مقاله استناد کننده 13 بار به آنها استناد شده است. پتانسیل ارجاع متنی این مقاله استنادکننده 32/1 به دست آمد. به این ترتیب مقاله هاشمی وهمکاران، با سهم استناد متنی 84/9 توانسته است حدود هشت برابر پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده خود را به دست آورده و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذارد.
شاید این تصور پیش آید که تعداد استنادهای متنی برابر به دریافت سهم استناد متنی مشابه می‌انجامد اما برخلاف این تصور، همانطور که در جدول قابل مشاهده است، مقالات رتبه‌های 5 و 9 هر کدام با دریافت 5 استناد متنی، سهم استناد متنی متفاوتی را کسب کرده‌اند. دلیل این امر در تفاوت تعداد ارجاعات و استناد متنی مقاله استنادکننده می‌باشد. به نحوی که در مقاله رتبه 5 ، مقاله استنادکننده دارای 85 ارجاع در فهرست منابع و 117استناد متنی است که 5 استناد متنی آن به مقاله امین و همکاران داده شده است. بنابراین این مقاله توانسته است سهم استناد متنی 63/3 را به خود اختصاص دهد. اما مقاله استناد کننده به مقاله رتبه 9، 29 ارجاع و 48 استناد متنی دارد که 5 استناد متنی آن را به مقاله ژیانی داده است و مقاله وی توانسته است سهم استناد متنی 02/3 را بدست آورد. مقاله رتبه 5 توانسته است حدود 73 درصد از پتانسیل ارجاع متنی را بدست آورد لذا سهم استناد متنی بیشتری نسبت به مقاله رتبه 9، با60 درصد از پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده را به خود اختصاص داده است.
شبیه این امر در مورد مقاله‌های رتبه‌های 4 و 8 نیز مشاهده می‌شود. این مقالات نیز با داشتن تعداد استناد متنی برابر، سهم استناد متنی متفاوتی را بدست آورده‌اند. بنابراین، سهم استنادی بدست آمده این مقالات از پتانسیل ارجاع متنی مقاله استناد‌کننده با یکدیگر متفاوت است لذا رتبه‌های متفاوتی را بدست آورده‌اند.
مقاله رتبه 10 تنها با داشتن 1 استناد متنی توانسته است سهم استناد متنی 3 را بدست آورد. اما با توجه به اینکه پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده 33/0 است، مقاله آریافرد و همکاران توانسته است نه برابر پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده را به خود اختصاص داده و رتبه دهم را بدست آورد.
برای روشن شدن نقش خود استنادی در سهم استناد متنی مقالات مورد بررسی، مقالات دارای خود‌‌استنادی ازکل مقالات حذف و مجددا سهم استناد متنی آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد پس از حذف خود استنادی، میانگین سهم استناد متنی مقالات از 10/1 به 09/1 کاهش یافت. ستون آخر در جدول 4-8 وضعیت ده مقاله برتر در دریافت سهم استناد متنی را بعد از حذف خود استنادی نشان می‌دهد. 8 مقاله نخست به دلیل نداشتن خود استنادی در رتبه های اول تا هشتم باقی ماندند. اما مقاله نهم متعلق به ژیانی، دارای 5 استنادمتنی است که 4 استناد را به مقالات قبلی خود داده است. بعد از حذف خود استنادی، سهم استناد متنی این مقاله به 60/0 کاهش یافته و رتبه خود را در ده مقاله برتر از دست می‌دهد. لذا رتبه نهم به مقاله آریافرد و همکاران با سهم استناد متنی 3 اختصاص یافته و مقاله فرهمند و همکاران با سهم استناد متنی 92/2 رتبه دهم را بدست می‌آورد.

جدول 4- 8. ده مقاله برتر به لحاظ شاخص سهم استناد متنی
رتبه عنوان نویسنده
بسامد متنی استناد سهم استناد متنی سهم استنادمتنی
بعد از حذف
خود استنادی
1 Synthesis and Characterization of a New Nano Lead(II) هاشمی و همکاران 13
84/9
84/9
2 The enhanced aerosol performance of salbutamol from کیالی و همکاران
8 36/5
36/5
3 Ecofriendly and efficient one – pot procedure for the دبیری و همکاران 9 26/5
26/5
4 An efficient and green approach for the synthesis of بهارفر و همکاران
3 32/4
32/4
5 Potent inhibitory effects of benzyl and p-xylidine امین و همکاران
5 63/3
63/3
6 Self-modeling curve resolution techniques applied