را نشان می‌دهد. هرلچ (1978) نیز تکرار استناد به یک اثر را نشان‌دهنده تشابه موضوعی اثر استناد‌شده و استناد‌کننده می‌داند که می‌تواند به نویسندگان در انتخاب مقالات تحقیقی مشابه کمک کند. تنگ و سیفر(2008) نیز بسامدمتنی ‌استناد را ناشی از اهمیت مدرک مورد استناد می‌دانند و اعتقاد دارند می‌توان از این عامل برای پیش بینی اهمیت و ارزش استناد استفاده نمود.
با بهره گرفتن از شاخص بسامد متنی استناد ، معایب شاخص های نشات گرفته از استناد نیز کاهش می‌یابد. همانگونه که تحقیق هو و همکاران (2011) روشن ساخت که وقتی بسامد متنی استناد جایگزین شمارش استناد در فهرست ارجاع گردید، ضریب تاثیر بیشتر مجلات مورد بررسی کاهش یافت. این شاخص، همچنین، سنجه‌های دیگر مانند شاخص هرش که بر اساس تعداد استناد به دست می‌آیند را نیز می‌تواند بهبود دهد.
دیدگاه سنتی کتابسنجی مبتنی بر شمارش ساده استنادها است که دلیل آن سهولت شمارش فهرست منابع و محاسبه استنادها به مدرک است. اما در رویکرد جدید کتابسنجی، تکرار استناد در متن مقالات ارزش بیشتری نسبت به شمارش ساده استنادها دارد. اما دسترسی به متن کامل مقالات علمی متنوع با شکل‌های مختلف و شمارش استنادهای متنی آنها با سبک‌های متنوع، کاربرد معیار بسامد متنی استناد را محدود کرده است. البته در حال حاضر با افزایش خودکار‌سازی متون، دسترس‌پذیری مقالات تحت وب و دسترسی به شکل‌های متنوع مقالات، مانعی برای کاربرد شاخص بسامد متنی استناد نخواهد بود و با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای شناسایی متون و یکسان سازی نگارش مقالات تحت وب می‌توان به کاربرد بسامد متنی استناد بجای شمارش منابع مورد استناد از فهرست منابع امیدوار بود.

2-1-8. نتیجه گیری

با بررسی متون روشن می‌شود بررسی‌های انجام شده درباره رفتار استنادی نمی‌توانند انگیزه‌های حقیقی استناد‌کننده را آشکار کند. ضعف بررسی‌ها گاهی ناشی از ضعف روش تحلیل و گاهی ناشی از غیر قابل پیش‌بینی بودن رفتار نویسندگان و نبودن الگوهای روشن و جهانی رفتار استنادی می‌باشد. در بررسی رفتار استنادی نویسندگان دو رویکرد تحلیل مدرک و تحلیل نویسنده وجود دارد. در تحلیل نویسنده که با بهره گرفتن از روش‌های پرسشنامه محقق‌ساخته و مصاحبه صورت می‌گیرد، داوری شخص تحلیل‌گر نقش زیادی ایفا می‌کندکه می‌توان با بهره گرفتن از روش پرسش مستقیم از محققان در زمان استناد، این روش را بهبود بخشید. اما به دلیل معایب روش‌های مصاحبه و پرسشنامه، محققین به فکر استفاده از روش های دیگر مانند تحلیل مدرک افتادند. در این نوع تحلیل از روش‌های تحلیل محتوا / بافتار استفاده می‌شود.
تحلیل استنادی محتوا محور، در درجات مختلفی انجام می‌شود. در سطح نحوی می‌توان با ارزش‌گذاری به جایگاه استناد، بسامد متنی استناد و ویژگیهای ساختاری مقالات، استنادها را متمایز ساخت. سطح بالاتر تحلیل محتوا، سطح معنایی است که استنادها را بر اساس سرشت آنها مانند نوع استناد (تاییدی/تکذیبی یا استفاده قابل ملاحظه/ جزیی) تحلیل نمود (دینگ، لو،گوا و کرونین ، 2013). با بهره گرفتن از این دو سطح تحلیل محتوای مدرک، می‌توان بطور عینی‌تر به ارزش‌گذاری استنادها و اثر‌گذاری مدرک مورد استناد پرداخت و عمق و گستره استفاده از اثر مورد استناد را سنجید.
نکته قابل ذکر در تحلیل‌های کتابسنجی سنتی این است که سهم هر استناد بطور یکسان ارزش‌گذاری می‌شود. اما در دیدگاه نوین، استنادهای یک مدرک، بر اساس شاخص‌های ارزش‌گذاری شده و با بهره گرفتن از ارزش و کیفیت استنادها، به ارزش‌گذاری مدارک مورد استناد می‌پردازند. در این شیوه جدید، برای دور ماندن از معایب قضاوت‌های شخصی، روش‌های عینی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر با پیشرفت قابلیت‌های رایانه‌ای و رشد کتابخانه‌ها و مخازن دیجیتال، می‌توان از الگوریتم‌های تحلیل محتوا / بافتار مدرک، برای استخراج ارتباط‌های پنهان در مجموعه مدارک بزرگ استفاده نمود.
تحلیل محتوا در سطح بالا به بررسی نوع استناد (تاییدی و تکذیبی بودن یا ضروری و غیر ضروری بودن) می‌پردازد. اما با توجه به اینکه داوری نوع استناد بوسیله شخصی غیر از نویسنده اصلی انجام می‌شود، لذا داوری نوع استناد نیازمند دانش تخصصی حوزه مورد بررسی و بکارگیری داوران متعدد است، لذا متون پیشنهاد می‌کنند با بهره گرفتن از مصاحبه مستقیم با نویسندگان استناد‌کننده انواع استناد را شناسایی نمود. برای دور ماندن از معایب روش‌ مصاحبه و دور ماندن از قضاوت‌های شخصی که درستی و دقت نتایج را دچار خدشه می‌سازد، می‌توان روش مکانیکی ارزش‌گذاری جایگاه استناد و بسامد متنی استناد که سنجه‌هایی به نسبت عینی هستند را بکار برد یا همانند مک کین و ترنر (1989) این سه ارزش را با هم ترکیب کرده و سنجه‌ای واحد بدست آورد.

از سوی دیگر با ارزش‌گذاری استنادها بر اساس شاخص‌های عینی تحلیل مدرک می‌توان سامانه‌های بازیابی اطلاعات را نیز بهبود بخشید. برای رسیدن به این هدف همانطور که باولز (1978) پیشنهاد نمود می‌توان از روانشناسی اجتماعی استناد استفاده کرد و نقش اطلاعاتی و اجتماعی استناد‌ها را به نویسندگان آموزش داد تا آنها بتوانند با دقت بیشتری استنادها و جایگاه استناد را انتخاب کنند. باولز معتقد است اگر چنین روندی دنبال شود می‌توان به نقطه‌ای رسید که رفتارهای استنادی استاندارد و انعطاف‌پذیری در نویسندگان دید که به کیفی شدن سامانه‌های بازیابی اطلاعات می‌انجامد (کرونین،1984).

2-2. پیشینه تحقیق

2-2-1. مقدمه
در این بخش خلاصه ای از پژوهش های انجام شده بر اساس نظمی موضوعی ارائه می گردد. بر این اساس، ابتدا پژوهش‌های انجام شده در زمینه تولید علم و اثر‌گذاری تولید علم ایران بررسی شده است. سپس بطور خلاصه میزان تولید علم و اثر‌گذاری آن در حوزه موضوعی شیمی ارائه می‌شود. پس از ارائه نمایی کلی از وضعیت ایران از لحاظ شاخص کمی تولید علم، کیفیت یا ارزش استنادها به آثار ایرانی در حوزه شیمی بررسی شده است. سپس به بررسی معدود مطالعات انجام گرفته در مورد بررسی کیفیت استنادها در حوزه شیمی اشاره شده است. در بررسی متون و پایگاه‌ها‌ی پیوسته، تحقیق مشابه این تحقیق در ایران به ارزش‌گذاری استنادها با توجه به دو شاخص بسامد متنی استناد و جایگاه استناد نپرداخته است، اما در خارج از کشور چندین تحقیق به این موضوع پرداخته‌اند که در بخش خاص خود، شرح داده شده‌اند.

2-2-2. تولید علم در ایران
از دهه 70 که مبحث علم سنجی در ایران مطرح گردید، پژوهش‌های روز افزونی پیرامون تولید علم ایران صورت گرفته است. در این بخش به برخی از مهمترین آثار در این زمینه اشاره می‌شود.
صبوری مشارکت ایران در تولید علم جهانی در سال های 2003-2008را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد مشارکت ایران در تولید علم جهانی در شاخه علوم محض در سال 2003، 29 درصد است. در حالی که درصد مشارکت در سال 2003 ، 04/0 درصد بوده است. یافته‌ها همچنین نشان داد که تولید علم ایران در سال 2003 نسبت به سال 1993 هفت برابر شده است. در این مقاله همچنین، تصریح شده است که رشته شیمی بیشترین مشارکت را در تولید علم ایران داراست (صبوری،1382).
موسوی (1383) در مقاله ” رتبهبندی تولید علم در 50 کشور اول جهان” به مقایسه رتبه کشورها به لحاظ شمار تولیدات علمی و نیز سرانه تولید علم کشور در سال 2003 پرداخت. نتایج نشان داد که رتبه ایران در بین 50 کشور اول جهان، 42 بوده است. این در حالی است که در سال 1993 ایران رتبه 55 را داشته است. بنابراین در یک بازه 11 ساله ایران توانسته است سیزده پله صعود کند.
تحقیق صبوری (1385) نشان داد ایران در بین کشورهای مسلمان و همسایه، پس از ترکیه، رتبه نخست تولید علم را داراست و بیش از سی درصد از تولید علم کشور در موضوع شیمی می‌باشد. او در مقاله دیگر خود در1386، 14 درصد افزایش در مشارکت ایران در تولید علم جهان در سال 2007 را نسبت به سال قبل گزارش کرده است و بیان کرده است این افزایش، در مجموع 62 درصد تولیدات جهانی را شامل می‌شود. او این مقایسه را در سال 2008 نیز انجام داده و بیان کرده است سهم مشارکت ایران در تولید علم جهان نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته و به 82 درصد ارتقا یافته است. تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه‌های نمایه‌سازی جهانی نیز در سال 2008 نسبت به سال 2007، 50 درصد افزایش یافته است (صبوری1387،1386).
نیرنیا، طباطبایی فر و موسوی موحدی (1385) وضعیت پژوهش علمی ایران را با کشورهای دیگر جهان اسلام که بیشترین فعالیت علمی- تحقیقاتی را دارند، مقایسه کردند. آنها چهار عامل تولید ناخالص ملی، میزان سواد، مساحت ارضی و مقاله‌های علمی را در این کشورها بررسی کردند. نتایج نشان داد ایران از لحاظ میزان سواد، مساحت ارضی و تولید ناخالص ملی در موقعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد اما از نظر تعداد مقالات منتشر شده در جایگاه سوم، بعد از ترکیه و مصر قرار دارد.
عرفان‌منش و بصیری (1389) نیز تولیدات و مشارکت علمی کشورهای آسیایی در سال‌های 2008-1999 را بررسی کردند. آنها بر اساس نتایج پژوهش خود بیان کردند ایران از نظر تولیدات و استنادات در رتبه هشتم آسیا قرار دارد.
بر اساس گزارشی که در نشریه نیچر از وضعیت علمی کشورهای دنیا در سال 2011 منتشر شده است در منطقه خاورمیانه، ترکیه رتبه اول را دارد و ایران، فلسطین اشغالی، عربستان سعودی و مصر رتبه های بعدی را از آن خود نموده‌اند. بر اساس همین گزارش کشور ایران با حدود 20 درصد افزایش تولید علم در سال 2011 نسبت به سال 2010، بیشترین میزان را داشته و همچنین از نظر شیب رشد که میزان افزایش تعداد مقالات است، در جایگاه اول دنیا ایستاده است و چین با 15 درصد شیب رشد رتبه دوم را در دنیا دارد (جمالی مهمویی،اسدی و نورمحمدی،1392) .
عصاره و ویلسون (2000) در تحقیقی مشارکت علمی دانشمندان ایرانی را در سه دوره پنج ساله را از 1985 -1999 مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که انتشارات علمی ایرانیان در پنج ساله دوم نسبت به پنج ساله اول دو برابر و در پنج ساله سوم نسبت به پنج ساله دوم در حدود سه برابر شده است.
معین و همکاران (2005) در مقاله‌ای با هدف بررسی تولید علمی ایران در آستانه قرن 21، تولید علم کشور را از سال 1970 تا 2002 میلادی بررسی کردند. یافته‌های این تحقیق نشان داد در فاصله سال‌های1970-‌1980 شمار مقالات ایران روندی صعودی و رو به رشد داشته است اما با آغاز جنگ تحمیلی، ابتدا دچار روندی نزولی شده سپس به وضعیت ثابتی رسیده است و چند سال پس از جنگ نیز مجددا با شیبی تند به سیر صعودی خود ادامه داده است.
کازرانی، صالحی یکتا و نوذری (2010) به بررسی تولیدات علمی ایران، ترکیه و یونان پرداختند و این کشورها را در فاصله سال‌های 2000-2008 میلادی مورد مقایسه قرار دادند. نویسندگان بیان کردند که در سال 2000 ترکیه و یونان رتبه بالاتری به لحاظ تولیدات علمی دارند و ایران با اختلاف قابل ملاحظه‌ای بعد از آنها قرار دارد. در سال 2008 ترکیه هنوز دارای رتبه اول است اما ایران کشور یونان را پشت سر گذاشته است.
ستوده (2012) نیز بیان کرده است که ایران قلمرو تحقیق‌های خود را تقریبا به همه موضوعات تحت پوشش نمایه استنادی علوم گسترش داده است و بسیاری از رشته‌های تخصصی که در سال‌های اولیه قرن 21 نوسان داشتند، در طول قرن 21 به ثبات رسیده‌اند. او نتیجه گرفته است که کشور به پیشرفت کمی قابل توجهی در سامانه علمی خود رسیده است و به اندازه کافی برای حرکت به سمت توسعه علمی نیرومند است. او معتقد است اجرای برنامه‌های پنج ساله سبب توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران گردیده و تحقیقات علمی ایران با سیر صعودی و با شیب بسیار تند افزایش یافته است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-2-1. اثرگذاری علم ایران
از آنجا که تولید علم به تنهایی نمی‌تواند شاخصی معتبر برای پیشرفت کشورها تلقی شود لذا سنجه‌ای مورد نیاز است تا بتوان اعتبار مقالات تولید شده را بدان وسیله مورد سنجش قرارداد. شاخص استناد می‌تواند بازنمونی از کیفیت و اهمیت استناد به یک مقاله باشد و علیرغم کاستیها و ضعف این شاخص، بدلیل نبود شاخص معتبر دیگر که بتواند مقالات را رتبه بندی نماید، از این شاخص و شاخص‌های دیگر برگرفته از آن، به عنوان شاخص‌های کیفی یاد می‌شود که می‌توانند گوشه‌ای از اثرگذاری یک اثر بر مدرک استنادکننده را روشن نمایند.
همزمان با رشد کمی تولیدات علمی ایران پژوهشهایی برای بررسی میزان استناد به این آثار صورت گرفته است که در زیر به شرح آنها می‌پردازیم :
ابراهیمی و حیاتی (1387) انتشارات علمی سه گروه دانشگاه های ایران (دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاه ها) را در پایگاه‌های استنادی موسسه اطلاعات علمی بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی را مورد بررسی قرار دادند. یافته‌های پژوهش آنها نشان داد که در گروه‌های دانشگاهی مورد بررسی، بین شاخص کمی تولید و شاخص کیفی استناد تفاوت معناداری وجود ندارد اما در شاخص‌های کیفی مانند عامل اثرگذار و درصد مدارک استناد شده، دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری وضعیت مطلوب‌تری دارند.
ستوده (2010) تولیدات و بازشناخت علمی ایران در سال‌های 2002-2005 را بر اساس نمایه نامه استنادی علوم بررسی کرد. نتایج نشان داد رشد تولیدات علمی ایران قابل توجه است اما عملکرد استنادی ضعیفی دارد. وی بر این باور است که ایران تنها در دو حوزه وابسته به رشته های پزشکی و علوم بالینی و علوم فیزیک عملکرد استنادی مطلوبی داشته است.
خاراباف و عبد‌الهی (2012) در پژوهش خود نشان دادند که شاخص‌های استناد، استناد به ازای هر مقاله و شاخص هرش در مقالات ایرانیان در فاصله سال‌های 1975-2010 افزایش چشمگیری داشته است. به نحوی که در سال 1975، 372 مقاله ایرانی 2581 استناد دریافت کرده‌اند و شاخص هرش آنها 26 بوده است اما در سال 2006 تعداد مقالات و استنادها به ترتیب به 9221 و 50389 و شاخص هرش نیز به 61 افزایش یافته است. آنها همچنین نشان دادند که در رتبه بندی 233 کشور جهان بر اساس شاخص هرش، ایران در سال 2010 با شاخص هرش 101 در رتبه 31 قرار دارد.

2-2-2-2. تولید علم ایران در حوزه شیمی
از میان رشته‌های مختلف مورد بررسی، نویسندگان مختلف اذعان کرده‌اند که رشته شیمی پرتولید‌ترین و اثرگذار‌ترین رشته در ایران می‌باشد.
انصافی (1379) در تحقیق خود بیان کرده است که در سال‌های مورد بررسی (1993-1997)، 23/55 درصد از مقالات تولید شده علوم پایه ایرانیان در حوزه شیمی بوده است.
عصاره و ویلسون (2000) در بررسی تطبیقی رشد انتشارات علمی ایران در نمایه استنادی علوم در سال های 1989-1985 و 1994-1990،