مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
همانگونه که در جدول (۴-۱۴) ملاحظه می گردد در محله ۱۹ ناحیه ۱ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری شبکه معابر به میزان ۲۰۶۷۳ متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری تجاری – خدماتی به میزان ۲۷۷۱۲- مترمربع می باشد.
۴-۳-۱۰) محله ۲۰ ناحیه ۱
۴-۳-۱۰-۱-طرح ریزی شبکه معابر
۱-معابر شریانی درجه ۱ ۲-معابر شریانی درجه ۲ ۳-معابر محلی شهری
۴-معابر محلی ناحیه ای ۵-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه ۱:
الف) اتوبان شهید کسایی که جز آزاد راهها محسوب می شود و لبه محله را از جنوب تعریف می کند.
ب) خیابان آزادی که در شمال محله واقع شده است و به عنوان مرز محلات ۲۰ و ۶ نیز تلقی می شود.
-معابر شریانی درجه ۲:
الف) خیابان امامیه، که علاوه بر لبه محله در جنوب شرقی آن، به عنوان مرز مناطق ۳و۲ نیز تلقی میشود.
ب) بلوار ترمینال، که خیابان امامیه را به منظریه اتصال می دهد.
ج) خیابان سلیمان خاطر و ابوریحان که علاوه بر اینکه خیابان آزادی را به بلوار ترمینال اتصال می دهند، به عنوان مرز محلات ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ نیز محسوب می شوند.
د) خیابان شاهد که خیابان آزادی را به بلوار ترمینال اتصال داده و مرز بین محله ۲۰ و ۱۹ نیز می باشد.
– معابر محلی شهری:
خیابان های بیست و بیست و دو متری شرق منظریه و جنوب شرقی آن، خیابانهای اتصال دهنده بلوار ترمینال با اتوبان کسایی ، امتداد خیابان سلیمان خاطر به اتوبان کسایی به عنوان معابر محلی شهری تعیین شده اند.
-معابر محلی ناحیه ای:
تنها معبر ناحیه ای که در جنوب شرقی محله واقع شده است، معبر اتصال دهنده بلوار ترمینال به خیابان شهری اتصال دهنده بلوار ترمینال به اتوبان شهید کسایی می باشد. این معبر در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و با عنایت به وضع موجود معبر، در طرح تفصیلی جدید تثبیت گردیده است.
-معابر محلی محله ای:
تنها معبر محلی محله ای که در این محله واقع شده است، خیابان اتصال دهنده خیابان شاهد به خیابان شهری بیست متری شرق منظریه می باشد. این معبر در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و در طرح تفصیلی جدید با تغییرات جزیی و با تعریف خط پروژه تثبیت گردیده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.
نمودار (۴-۱۰): تغییرات کاربری اراضی محله ۲۰ ناحیه ۱ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (۴-۱۵): تغییرات کاربری اراضی محله ۲۰ ناحیه ۱ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: ۵۴۳۲۱۳ متر مربع حداکثر جمعیت پذیری: ۲۱۳۲۱ متر مربع
گروه نوع کاربری سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم تغییرات کاربری درصد تغییرات
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
Tags: