مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
همانگونه که در جدول (۴-۱۷) ملاحظه می گردد در محله ۲۲۶ ناحیه ۱ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری آموزش عمومی به میزان ۱۶۳۴۰ متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری تجاری – خدماتی به میزان ۱۲۱۰۹- مترمربع می باشد.
۴-۳-۱۲-۱) نقشه تقسیمات شهری ناحیه ۱ منطقه ۳
۴-۳-۱۲-۲) نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه۱ منطقه ۳
۴-۳-۱۳-۱) برنامه ریزی کالبدی ناحیه دو منطقه سه طرح جامع
ناحیه دو منطقه سه بر اساس تقسیمات شهری طرح جامع دارای هفت محله می باشد. مولفه های برنامه طرح ریزی فیزیکی به تفکیک محلات مورد بررسی قرار می گیرند:
۴-۳-۱۳) محله ۹ ناحیه ۲
-طرح ریزی شبکه معابر
۱-معابر شریانی درجه ۱
۲-معابر شریانی درجه ۲
۳-معابر محلی ناحیه ای
۴-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه ۱:
تنها معبر شریانی درجه یک که لبه محله را از سمت شرق آن تعریف می کند، خیابان آزادی می باشد.
-معابر شریانی درجه ۲:
الف) خیابان امام خمینی، که علاوه بر لبه محله در شمال آن، به عنوان مرز مناطق ۳و۴ نیز تلقی می شود.
ب) خیابان رسالت، این معبر در جنوب محله لبه آن را تعریف کرده و به عنوان مرز محلات ۹و ۱۰ و ۱۱ محسوب می شود. این معبر حلقه اتصال دهنده خیابان آزادی به خیابان طالعی می باشد.
ج) خیابان طالعی، این خیابان علاوه بر اینکه خیابان امام خمینی را به خیابان رسالت اتصال می دهد، به عنوان مرز محله ۹ با ۱۵ نیز محسوب می شود.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان گلشن ب)خیابان ولایت ج )خیابان نیلوفر د)خیابان حدفاصل رسالت و گلشن
این معابر در طرح تفصیلی قبلی طرح ریزی شده اند و به غیر از خیابان گلشن، بقیه معابر یا به طور کامل اجرا نشده اند یا اصلا اجرا نشده اند. در طرح تفصیلی فعلی با تعریف خط پروژه، خیابان ولایت و نیلوفر که به شکل ناقص اجرا گردیده اند، طرح ریزی شده اند. خیابان حدفاصل رسالت و گلشن نیز با عنایت به وضع موجود طرح ریزی شده است.
-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرح ریزی شده در طرح تفصیلی قدیم به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته شده است.معابری که با وضع موجود مغایرت اساسی داشته اند، حذف گردیده است و با تعریف خط پروژه نسبت به اصلاح معابر محله ای موجود مبادرت شده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.
نمودار (۴-۱۳): تغییرات کاربری اراضی محله ۹ ناحیه۲منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Tags: