مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
همانگونه که در جدول (۴-۱۹) ملاحظه می گردد در محله ۱۰ و ۱۱ ناحیه ۲ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری فرهنگی به میزان ۸۱۶۸۷ متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری پارکینگ به میزان ۱۳۸۱۵- مترمربع می باشد.
۴-۳-۱۵) محله ۱۲ ناحیه ۲
۴-۳-۱۵-۱-طرح ریزی شبکه معابر
۱-معابر شریانی درجه ۱
۲-معابر شریانی درجه ۲
۳-معابر محلی شهری
۴-معابر محلی ناحیه ای
-معابر شریانی درجه ۱:
تنها معبر شریانی درجه یک که لبه شرقی آن را تعریف می کند، خیابان آزادی می باشد. این معبر به عنوان مرز بین محلات ۱۲ و ۶ نیز محسوب می شود.
-معابر شریانی درجه ۲:
الف) خیابان اشرفی لاله که از شمال لبه محله را تعریف می کند و به عنوان مرز محله ۱۲ با محلات ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ نیز تلقی می شود.
ب) خیابان ملت که از جنوب شرقی لبه محله را تعریف می کند و به عنوان مرز محلات ۱۹ با ۱۲ محسوب می شود.
ج) خیابان نفت که در غرب و جنوب غربی لبه محله را تعریف می کند و به عنوان مرز محلات ۱۸ و ۱۲ محسوب می شود. این معبر در طرح تفصیلی فعلی به صورت شریانیب درجه ۲ تعریف شده است. با عنایت به وضع موجود معبر که فاقد عملکرد لازم برای شریانی درجه ۲ می باشد با تعریف خط پروژه طرح ریزی شده است.
د) خیابان ابوذر.
-معابر محلی شهری:
الف)امتداد خیابان فلاحی
ب)خیابان حدفاصل بلوار ترمینال- خیابان ولیعصر، این معبر در طرح تفصیلی قبلی طرح ریزی شده است و در طرح تفصیلی جدید با تعریف خط پروژه به بلوار ترمینال اتصال داده شده است.
ج )خیابان لاهیجانی که به خیابان ابوذر اتصال داده شده است.
د)خیابان حدفاصل رسالت و گلشن
-معابر محلی ناحیه ای:
معابر محلی محله ای طرح ریزی شده در طرح تفصیلی قدیم به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته شده است.معابری که با وضع موجود مغایرت اساسی داشته اند، حذف گردیده است و با تعریف خط پروژه نسبت به اصلاح معابر محله ای موجود مبادرت شده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.
نمودار (۴-۱۵): تغییرات کاربری اراضی محله ۱۲ ناحیه۲منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (۴-۲۰): تغییرات کاربری اراضی محله ۱۲ ناحیه ۲ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: ۳۲۲۱۱۲ متر مربع حداکثر جمعیت پذیری: ۲۱۲۱۲ متر مربع
گروه نوع کاربری سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Tags: