جامعه آماری این تحقیق را شهرداری منطقه سه کلان شهر تبریز تشکیل میدهد. با توجه به توصیفی بودن تحقیق حاضر و محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری استفاده نشده است لذا کلیه جامعه آماری این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۸) ابزار وروش گردآوری دادهها:
در این تحقیق به منظور جمعآوری مبانی نظری از فیش برداری استفاده شده است. جمعآوری دادهها نیز براساس استفاده از اسناد و مدارک موجودمی باشد.
گردآوری داده ها جهت پاسخ به سئوالات تحقیق ازروش کتابخانه ای بهره برداری شده است.
۳-۹) روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش عملی، یکی از پایههای اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که، از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت شود (تقی زاده و تاری، ۱۳۸۶، ۵۷).
در این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات تحقیق از آزمونهای آماری توصیفی بهره گرفته شده است.
۳-۱۰) تغییرات کاربری ها در شهر تبریز
مطالعات صورت گرفته در زمینه مساحت کاربری های تغییر یافته در سطح شهر تبریز در طی پنج سال اخیر نشان می دهد که بیشترین میزان از این تغییرات را تغییر کاربری فضای سبز به مسکونی تشکیل می دهد . تغییر کاربری آموزشی به مسکونی نیز از جمله مصوباتی است که حدود ۱۸% درصد از این تغییرات را به خود اختصاص داده است.
با اندکی تأمل در خصوص نمودار تغییرات صورت گرفته در شهر تبریز(جدول۲-۲) در می یابیم که در کل بیشترین تغییرات مربوط به تغییر کاربری فضای سبز به سایر کاربری ها است، به طوریکه ۶۶/۵۶ درصد از کل مساحت تغییر یافته در طی پنج سال را شامل می شود. در مقابل، از تغییرات فضایی که در طی مدت زمان مورد مطالعه از سایر کاربری ها به فضای سبز اختصاص داده شده است، حدود ۴۹/۹ درصد کل تغییرات می باشد. تغییر کاربری آموزشی به مسکونی نیز با۷۴/۱۹ درصد از کل تغییرات، رتبه دوم از تغییرات مصوب را به خود اختصاص داده است. مصوبات مربوط به سایر کاربری ها در جدول شماره(۳-۸) مشخص شده است.
جدول (۳-۸): تغییرات کاربری های اراضی شهری تبریز دردوره ۵ ساله(۱۳۸۷-۱۳۸۳)

Tags:
تغییرات
کاربری ها
مساحت
۱۳۸۳
مساحت
۱۳۸۴
مساحت
۱۳۸۵
مساحت
۱۳۸۶
مساحت
۱۳۸۷
مساحت کل
(متر مربع)
درصد
فرهنگی به تجاری ۷۵۸۴ ۰ ۵/۳۶۴ ۰ ۰