۲-۵ ملاک تشخیص عقد ………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۶ الفاظ مترادف عقد در فقه و حقوق ……………………………………………………………………۲۳
۲-۷ رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۸ اقسام عقود ……………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۸-۱ دسته بندی عقود به اعتبار داشتن عنوان آنها …………………………………………………..۲۷
الف) عقود معیّنـه …………………………………………………………………………………………………۲۷
­ب) عقود غیر معیّنـه …………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۸-۲ اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم استقلال ………………………………………………..۲۷
الف) عقد اصلی ………………………………………………………………………………………………….۲۷
ب) عقد تبعی ……………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۸-۳ اقسام عقد به اعتبار تملیک یا تعهد ……………………………………………………………..۲۸
الف) عقد تملیکی ……………………………………………………………………………………………….۲۸
ب) عقد عهدی ………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۸-۴ اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز ………………………………………………………………۲۸
الف) عقد لازم ………………………………………………………………………………………………….۲۸
ب) عقد جایز …………………………………………………………………………………………………..۲۹
ج) عقد خیاری …………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۸-۵ اقسام عقد به اعتبار قطعی بودن و عدم قطعی بودن عقد و آثار آن…………………۲۹
الف) عقد منجّـز ………………………………………………………………………………………………۲۹
ب) عقد معلّق …………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۸-۵-۱ صور احتمالی عقد معلّق …………………………………………………………………….۳۰
۲-۸-۵-۲ عقد معلّق از منظر علمای امامیه ………………………………………………………….۳۱
۲-۸-۵-۳ دلایل مخالفین صحت عقد معلّق ………………………………………………………..۳۱
۲-۸-۶ اقسام عقد به اعتبار تعهد و عدم تعهد طرف مقابل ……………………………………۳۲
الف) عقد معوّض ………………………………………………………………………………………….۳۲
ب) عقد غیر معوّض ………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۸-۶-۱ تفاوتهای عقد معوّض با عقد غیر معوّض ………………………………………….۳۲
۲-۸-۷ اقسام عقد به اعتبار قابلیت فسخ ………………………………………………………….۳۳
الف)عقد قابل فسخ ……………………………………………………………………………………….۳۳
ب) عقد غیر قابل فسخ ………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۸-۸- اقسام عقد به اعتبار قبول قید یا شرط …………………………………………………۳۳
الف) عقد مطلق ……………………………………………………………………………………………۳۴
ب) عقد مشروط …………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۹ ارتباط شرط اصلی و عقد ……………………………………………………………………….۳۴
فصل سوم؛ شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………..۳۷
۳-۱- شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………….۳۸
۳-۲ شرط ضمن عقدوچگونگی اتصال شرط به عقد …………………………………………۳۸
۳-۳ شرط ضمن عقد از حیث نحوه اتصال به عقود …………………………………………..۳۹
الف) شرط مصرّح …………………………………………………………………………………………۴۰
شرط تبانی(بنـایی) ……………………………………………………………………………………….۴۰
شرط الحاقی وابتدایی ……………………………………………………………………………………۴۱
الف)‌تبـادر …………………………………………………………………………………………………..۴۲
ب)روایـات …………………………………………………………………………………………………۴۳
ج) شمول ادله عقـود ……………………………………………………………………………………۴۳
د) اجمــاع ………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۴ شرط صریح وضمنی …………………………………………………………………………….۴۵
۳-۴-۱ تفاوت شرط ضمنی و شرط تبانی ………………………………………………………۴۶
۳-۴-۲ وابستگی شرط ضمنی به عقد ………………………………………………………….۴۶
الف) عقل و بداهت …………………………………………………………………………………..۴۶
ب) قانـون ……………………………………………………………………………………………….۴۶
ج) عرف وعادات قراردادها ………………………………………………………………………..۴۷
۳-۵-اقسام شرط ……………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۵-۱ تقسیم شرط به اعتبار اثرآن درعقد …………………………………………………….۴۷
۳-۵-۲ تقسیم شرط به اعتبار مبنا ………………………………………………………………..۴۸
الف) تکوینی …………………………………………………………………………………………….۴۸
ب) تشریعی …………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۵-۳ تقسیم شرط به اعتبار نفوذ آن درعقد ……………………………………………………۴۹
۳-۵-۳-۱شروط باطل …………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۵-۳-۱ -۱ شروط باطلی که مفسدعقدنیست ……………………………………………….۴۹
الف)شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد ……………………………………………………………..۴۹
ب)شرطی که در آن نفع وفایده نباشد…………………………………………………….۵۱
ج)شرطی که نامشروع باشد …………………………………………………………………۵۳
۱) شرط خلاف قانون واحکام شرع…………………………………………………………………….۵۳
۲) شرط خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه …………………………………………………۵۴
۳-۵-۳-۱-۱-۱ آثاربطلان شرط ……………………………………………………………………..۵۴
الف) در صورت غیر مقدور بودن ……………………………………………………………………۵۵
ب) در صورت بی فایده بودن …………………………………………………………………………۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *