جدول ۲٫ میانگین و انحراف معیار سن افراد در گروه های مطالعه ۴۳
جدول ۳٫ میانگین، انحراف معیار و صدک های طول مدت دیابت در گروه های مطالعه ۴۴
جدول ۴٫ تفاوت میانگین طول مدت دیابت بین گروه های مطالعه همراه با مقدار p 45
جدول ۵٫ میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی برحسب گروه های مطالعه ۴۶
جدول ۶٫ میانگین و صدک های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ حداکثر فشار پیک کف پایی در گروه های مطالعه ۴۸
جدول ۷٫ تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه هالوکس بین گروه های مطالعه ۴۹
جدول ۸٫ تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه پاشنه بین گروه های مطالعه ۵۱
جدول ۹٫ تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه قدامی-جانبی پا بین گروه های مطالعه ۵۳
جدول ۱۰٫ تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه وسط پا بین گروه های مطالعه ۵۵
جدول ۱۱٫ تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه متاتارس بین گروه های مختلف مطالعه ۵۷
جدول ۱۲٫ ضریب ارتباط و مقادیر p شاخص توده بدنی با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه ۵۹
جدول ۱۳٫ ضریب ارتباط و مقادیر p طول مدت دیابت با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه ۶۰
فهرست شکل ها
شکل ۱٫ دستگاه GP MultiSens برای اندازه گیری توزیع فشار کف پایی ۳۳
شکل ۲٫ تصویر اسکن فشار کف پایی توسط دستگاه GP MultiSens 34
شکل ۳٫ نمودار دایره ای توزیع فراوانی درجات مختلف نوروپاتی در بین شرکت کنندگان در مطالعه ۴۱
شکل ۴٫ نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت در بین گروه های مطالعه ۴۳
شکل ۵٫ نمودار boxplot طول مدت دیابت در گروه های مطالعه ۴۴
شکل ۶٫ نمودار boxplot شاخص توده بدنی در گروه های مطالعه ۴۶
شکل ۷٫ نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه ۵۰
شکل ۸٫ نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه ۵۰
شکل ۹٫ نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه ۵۲
شکل ۱۰٫ نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه ۵۲
شکل ۱۱٫ نمودار boxplot حداکثر فشار پیک در ناحیه جانبی قدام پا در گروه های مطالعه ۵۴
شکل ۱۲٫ نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک پلنتار در ناحیه جانبی قدام پا در گروه های مطالعه ۵۴
شکل ۱۳٫ نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه وسط پا در گروه های مطالعه ۵۶
شکل ۱۴٫ نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه وسط پا در گروه های مطالعه ۵۶
شکل ۱۵٫ نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه متاتارس اول در گروه های مطالعه ۵۸
شکل ۱۶٫ نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه متاتارس در گروه های مطالعه ۵۸
چکیده
زمینهفشار بالای کف پا با ایجاد زخم پا در بیماران دارای دیابت که ممکن است به علت نوروپاتی محیطی، فاقد حس محافظت کننده باشند، همراهی دارد. بنابراین مشخص ساختن توزیع افزایش فشار کف پایی می تواند منجر به شناسایی بیماران در خطر پیدایش زخم پا شود.
هدفمطالعه حاضر با هدف ارزیابی توزیع فشار های کف پایی در بیماران دیابتی دارای نوروپاتی و مقایسه آن با بیماران دیابتی بدون نوروپاتی انجام شده است.
مواد و روش هابیماران به چهار گروه تقسیم شدند: گروه کنترل شامل ۱۹ بیمار؛ گروه دارای نوروپاتی خفیف شامل ۱۵ بیمار؛ گروه دارای نوروپاتی متوسط شامل ۲۰ بیمار؛ و گروه دارای نوروپاتی شدید شامل ۱۷ بیمار. توزیع فشار کف پایی با ایستادن فرد در وضعیت پابرهنه بر روی دستگاه Foot Pressure (GP MultiSens) اندازه گیری شد.
یافته هابیماران دارای نوروپاتی شدید حداکثر فشار پیک کف پایی بزرگتری در سه ناحیه وسط پا، پاشنه پا و قدامی داخلی پا داشتند. در ناحیه وسط پا قابل ملاحظه ترین تفاوت بین گروه ها مشاهده شد: گروه کنترل (۳۲٫۳ ± ۱۷٫۹ kPa)، گروه نوروپاتی خفیف (۲۴٫۰ ± ۱۷٫۹ kPa)، گروه نوروپاتی متوسط (۲۱٫۵ ± ۱۲٫۶ kPa) و گروه نوروپاتی شدید (۲۲٫۹ ± ۱۰٫۷ kPa) (p=0.02).
نتیجه گیریبا پیشرفت نوروپاتی میزان فشار در نواحی قدامی داخلی پا، وسط پا و پاشنه پا بیشتر می شود ولی توزیع فشار کف پایی تغییر نمی کند.
کلیدواژگانبیومکانیک، دیابت شیرین، نوروپاتی، فشار کف پایی
فصل ۱٫ مقدمه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.