تعیین همراهی بین جنسیت با درجات مختلف نوروپاتی در بیماران دیابتی نوع ۲٫
تعیین همراهی بین جنسیت با حداکثر فشار پیک در ۵ ناحیه از کف پا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲٫
تعیین ارتباط بین سن و درجه نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲٫
تعیین ارتباط بین سن و حداکثر فشار پیک در ۵ ناحیه از کف پا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲٫
تعیین نسبت حداکثر فشار پیک قدام به خلف کف پا در درجات مختلف نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲٫
تعیین ارتباط بین نسبت حداکثر فشار پیک قدام به خلف کف پا با شدت نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲٫
۳- ۳٫ اهداف کاربردی طرح
از نتایج این مطالعه می توان در مواردی از این قبیل استفاده نمود:
۱- تهیه ابزار و پوشش مناسب برای حفاظت پا با توجه به نحوه توزیع فشارهای بدست آمده.
۲- پیشگیری و غربالگری از زخم پا در افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی.
۳- ۴٫ فرضیات یا سؤالات پژوهش
حداکثر پیک فشار کف پایی (MPP) در ۵ ناحیه midfoot, forefoot, heel, hallux و metatars در بیماران دیابتی نوع ۲ مبتلا به درجات مختلف نوروپاتی چقدر است؟
آیا بین شدت نوروپاتی با حداکثر پیک فشار پلنتار در ۵ ناحیه از کف پا در بیماران دیابتی نوع ۲ مبتلا به نوروپاتی ارتباط وجود دارد؟
میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی (BMI) در بیماران دیابتی نوع ۲ مبتلا به درجات مختلف نوروپاتی چقدر است؟
آیا بینBMI در بیماران دیابتی نوع ۲ با شدت نوروپاتی ارتباط وجود دارد؟
آیا بین BMI در بیماران دیابتی نوع ۲ با حداکثر پیک فشار در ۵ ناحیه از کف پا ارتباط وجود دارد؟
میانگین و انحراف معیار طول مدت دیابت نوع ۲ برای درجات مختلف نوروپاتی چقدر است؟
آیا بین طول مدت دیابت نوع ۲ با شدت نوروپاتی ارتباط وجود دارد؟
آیا بین طول مدت دیابت نوع ۲ با حداکثر پیک فشار در ۵ ناحیه از کف پا ارتباط وجود دارد؟
آیا حداکثر فشار پیک کف پایی در پای راست و چپ بیماران دیابتی نوع ۲ تفاوت دارد؟
آیا بین جنسیت با درجات مختلف نوروپاتی در بیماران دیابتی نوع ۲ همراهی وجود دارد؟
آیا بین جنسیت با حداکثر فشار پیک در ۵ ناحیه از کف پا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ همراهی وجود دارد؟
آیا بین سن و درجه نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ همراهی وجود دارد؟
آیا بین سن و حداکثر فشار پیک در ۵ ناحیه از کف پا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ ارتباط وجود دارد؟
نسبت حداکثر فشار پیک قدام به خلف کف پا در درجات مختلف نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ چقدر است؟
آیا بین نسبت حداکثر فشار پیک قدام به خلف کف پا با شدت نوروپاتی ارتباط وجود دارد؟
۳- ۵٫ نوع مطالعه
این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی، مشاهده ای و آینده نگر می باشد.
۳- ۶٫ جامعه مورد مطالعه
جمعیت مورد مطالعه بیماران شناخته شده ی دیابت شیرین نوع ۲ و با و بدون نوروپاتی محیطی دیابتی بودند که در سال ۹۴ -۱۳۹۳ به بیمارستان های شریعتی و ضیائیان شهر تهران مراجعه کرده اند.
۳- ۷٫ معیار های ورود به مطالعه
بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ باشند.
میانگین سنی ۳۰ تا ۶۰ سال داشته باشند.
علایم مرتبط با نوروپاتی بر اساس پرسشنامه غربالگری میشیگان و uk داشته باشند.
تمامی افراد در گروه نوروپاتی دیابتی دارای حداقل دو ناحیه از پا که هیچ گونه حسی از مونوفیلامان نداشته باشند.
سابقه ی ابتلا به دیابت بیش از دوسال.
۳- ۸٫ معیارهای خروج از مطالعه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: