جملات انگلیسی

داستانای کوتاه انگلیسی

بادکنکا همیشه با باد مخالف بالاترین درجه می گیرن

The kites always rise with adverse winds.

—————————————

واسه خود زندگی کنیم نه واسه نمایش دادن اون به بقیه

Live for ourselves not for showing that to others..

—————————————

سفری به طول هزارفرسنگ با یه قدم شروع می شه

A distant tour begins with one step…

—————————————

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

بازندها در هر جواب مشکلی رو می بینن، ولی برنده در هر مشکلی جوابی رو می بینه

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.

—————————————

به جای موفقیت در چیزی که از اون نفرت دارم، بهتر می دونم در چیزی شکست بخورم که از اون حال می کنم(هینزسیندی)

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.

—————————————

بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، بالاترین درجه نمی گیره

If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise…

—————————————

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

اون چه رو که در مزرعه ذهن خود کاشته اید درو می کنین

You will reap what you plant in your minds farm.

—————————————

اگه در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشه هر تیکه چوبی مانعی بزرگ بر سر راهت می شه

If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

—————————————

اون که امروز رو از دست میده ! فردا رو نخواد یافت

هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیس

Who looses today, won’t find tomorrow

There is nothing important as today.

—————————————

یه ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش رو پیدا کن نگرد دنبال این که به چه دلیل بوجود اومد

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason.

—————————————

آدم هر چی بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله شلوارش بیشتر می شه (( ادیسون

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.

متنای زیبای انگلیسی ترجمه دار

—————————————

وقتی که درگیر یه رسوایی می شی ، شزمی فهمی دوستان واقعی ات چه کسائی هستن .(( الیزابت تیلور

When you catch in a calumny, you know your real friends.

—————————————

عشق عینک سبزیه که باآن آدم کاه رو یونجه می بیند .(( مارک تواین

Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it.

—————————————

هیچوقت به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنین نادرست اعتماد نکنین .(( آناتول فرانس

Don’t believe your sense of first meeting never.

—————————————

تصمیم خدا از قدرت درک ما خارجه اما همیشه به سود ماه .(( پائولوکوئیلو

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.

—————————————

مهم نیس چه پیش اومده ،تحمل کن و اندوه خود رو زیر لبخندی بپوشون .( دیل کارنگی

It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles..

—————————————

علف هرزه چیه ؟گیاهیه که هنوز فوایدش کشف نشده .(( امرسون

What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet.

جملات تیکه دار انگلیسی

—————————————

بردن همه چیز نیس ؛ امّاتلاش واسه بردن به چه دلیل .(( وئیس لومباردی

Winning is nothing but trying to win is all thing.

—————————————

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با اون هستی”

If you can’t be with your love, try to love who you are with.

—————————————

ازم پرسید :تو مال منی؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. هر کاری دلت می خواد باهام بکن. گفت :هر کاری؟ گفتم:آره. ………… تنهام گذاشت و رفت

He asked me: you are mine? I told: yes, I’m yours, do what you love with me. He told: what I loved? I told: yes…he left me alone and went.

—————————————

یه شبی با یاد تو بدرودخواهم گفت و رفت خاطراتت رو به جوی آب می گم و رفت/ در فرار شعرهایم یه شبی می شینم/ آخرین اشعار خود رو بر تو می گم و رفت/ با خیالت بر دیار قصه هارفتم ولی…

One night I will say bye and will leave/ I will say your memories to the sike and will leave/ I will sit in the top of my poems one night/ I will say my last poem from you and will leave/ I went to the land of stories whit your dreams but…

—————————————

وقتی که منو به دنیاآوردند می گفتن همه رو دوست بدار حالا که دیوونه وار دوستش دارم می گن فراموشش کن

When they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forget”

—————————————

یه عشق عروجه و رسیدن به کمال ، یه عشق غوغای درونه و تمنای وصال ، یه عشق سکوته و سخن گفتن چشم ،یه عشق خیاله و….خیاله و….خیال

Love is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreams…

—————————————

اگه از یاد تو رفتم… اگه از یاد تو رفتم اگه رفتی تو زدستم اگه یاد دیگرونی …من هنوز عاشقت هستم با وجود اینکه گفتی …دیگه قهری تا قیامت با تموم سادگی هام/ گفتم اما…. به سلامت شایداین خوابه که دیدم …هر چی حرف ازت شنیدم قلب ناباور من گفت من به عشقم….نرسیدم! قبل از این نگفته بودی … غیر من کسی رو داری توی گریه توی شادی….سر رو شونه هاش بذاری تورو می بخشم و هیچوقت دیگه یادت نمی افتم…. برو زیبای عزیزم … تو گرونی … من چه مفتم

If you forget me…if you forget me, if you leave me, if you are for others…I love you yet despite that you said you huff with all my purities for ever/I said but…bye! May this is just a dream…what I heard from you my beliefless heart said I didn’t receive to my love! You didn’t say before…that you have another one in your laughing in your crying except me…if you rest your head in my shoulders I forgive you and never remind you…go my beautiful darling…you are expensive …I am gratis

—————————————

حقیقت آدم به چیزی که اعلام می کنه نیس..بلکه حقیقت اون نهفته در اون چیزیه که از اعلام اون عاجزه پس اگه خواستی اون رو بشناسی نه به گفته هاش ، بلکه به نگفته هاش گوش کن

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said.

—————————————

واسه قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال اون چه از دست داده ای

To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost.

—————————————

همیشه شعله های بزرگ به وجود اومده بوسیله جرقهای کوچکه. دانته

Always the huge blaze is from small spunkie.

—————————————

مرد بزرگ کسیه که در سینه قلبی کودکانه داشته باشه. منسیوس

The big man is who has an infantine heart.

—————————————

هروقت بفهمی اهدافت رو خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات رو هم خودت شکل می دی.ویندایر

When you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself.

—————————————

بیشترین تاثیر افراد خوب ،وقتی احساس می شه که از بین ما رفته باشن.رالف والد وامرسون

We will feel influence of good person when we lose them.

—————————————

جملات ناب و قشنگ انگلیسی با معنی

ما از طریق اندیشه های خود پیشرفت می کنیم و از نردبون تصوری که از خودمون داریم بالا میریم.اوریسون سوئت ماردن

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves.

—————————————

خود رو مقید کنین که از حدانتظاری که بقیه از شما دارن بالاتر برید.هنریواردبیچر

Force yourself to be best that others expect from you.

—————————————

روح داخلی خود رو زیباکنید تا شخصیت داخلی و خارجی شما یکی شه.سقراط

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality.

—————————————

به خصلتهای خود بیش ازآبرو و آبرو اهمیت بدید چون: خصلتها نشونه واقعیت وجودی شماس در حالی که آبرو وحیثیت نشونه طرز تفکریه که بقیه درباره شما دارن

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you.

—————————————

اسرار خود به کسی مگوی چون سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه اید از سینه بقیه نباید انتظار امانت داشته باشه

Don’t say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn’t expect others to be trustee.

—————————————

آدما نه به نسبت تجربه هاش بلکه به نسبت ظرفیتی که واسه تجربه کرد دارن عاقل هستن.جرجبرناردشاو

Human is wise because of the capacity that they have for new experience not for their experiences.

—————————————

اگه ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود رو واسه رنج آماده کنین.آنتونی رابینز

If you don’t know your real price, be ready for affliction.

—————————————

فردا و دیروزبا هم دست به یکی کردن: دیروز با خاطراتش منو فریب داد. فردا با وعده هاش مراخواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود

Yesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too.

—————————————

تموم لحظه ها قشنگتر هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تموم لحظه ها پر از نعمت ان. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تموم لحظه ها با نیایش همراهند. اگه همه رو باسپاسی عمیق قبول کنی هیچ مشکلی پیش نمیاد. اوشو

All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.

—————————————

جهان نسبت به هرکی دو نوبت داره: یه نوبت به نفع شما هستش. و یه نوبت به ضرر شما

اون وقت که دنیا به شماروی آورد یاغی نشید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنین

World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.

When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient.

—————————————

به افکار خود اهمیت بدین،این افکار حرفه های شما می شن. این حرفه های اعمال شما می شن. به اعمال خود اهمیت بدین، این اعمال شخصیت شما می شن

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality.

—————————————

راه های خوشحال کردن کودکان: اونا رو در آغوش بگیرین. به چیزی که می گن گوش فرادهید. به اونا خیال راحت بدیم. اجازه بدیم که گریه کنن. به اونا حالی کنیم که نارحت بودن یه موضوع طبیعیه

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen.

—————————————

آدم خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکو

Well behavior and debonair human is really beautiful.

—————————————

بخشش خوبه….بهتر از اون فراموش کردن اون هستش

Forgiving is good…but forgetting is better.

—————————————

من کفش نداشتم و همیشه شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی رو دیدم که پا نداشت

I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot.

—————————————

از اشتباهات بقیه درس بیاموزیم، چون زندگی اونقدر طولانی نیس تا همه اونا رو خودمون تجربه کنیم

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.

—————————————

نشونه های هشداردهنده افسردگی: نگاه با بدبینی…. دقیق شدن و فوکوس کردن روی مشکلات….. از دست دادن شوق و علاقه درزندگی….. پایین اومدن اندازه انرژی….. آیه یأس خوندن…. اشکال در خواب شبونه

The warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.

—————————————

شش راه واسه کار کردن به طرف آینده ای بهتر: یاد بگیرین تا تغییرات و نقاط ضعفتون رو قبول کنین. اگه احتیاج به کمک دارین درخواست کمک کنین. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود رو بردوش بگیرین. واقعیت رو بگید مخصوصا به خودتون

۶ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

—————————————

شاه کلید عشق ، تسلیمه

Just key of love is deference.

—————————————

داشتن کافی نیس، بایداقدام کرد

خواستن کافی نیس، باید کاری کرد

Having sth isn’t enough, you should proceed

Wanting isn’t enough, you should do sth.

—————————————

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته

Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.

—————————————

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خوام درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای اون راه بروم. دکترشریعتی

O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.

—————————————

ایمان داشته باش که کوچیکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شه. ویکتور هوگو

Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

—————————————

هیچ میدونی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگرونه؟! جک لندن

Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.

—————————————

دونستن کافی نیس…بایدبه دونسته خود عمل کنین. ناپلئون هیل

Knowing is not enough we should do what we know

اس ام اس چهارشنبه سوری / سری۲

اس ام اس چهارشنبه سوری

سخنان بزرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *