طورداوطلبانه به وزارت کشورتحویل داده می شود یاحسب موردتوسط وزارت کشورومرجع صلاحیتدار قضائی ضبط ومصادره می شود,ماهانه طی صورتجلسه ای با امضای نمایندگان وزارت کشور,مرجع ذی ربط قضائی وسازمان صدا وسیما به مراکز استانی سازمان صدا وسیما تحویل داده خواهد شد.
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان وهنرمندان مصوب 11/10/1348
ماده 29:مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش وعرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
د:ضبط اموال قوانین سابق:
قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/8/1309
ماده 10:هرکس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف واتفاق به دست آورد اگرچه در ملک خود او باشد باید هرچه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد.هرگاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می شود ونسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط یا بلا عوض به کاشف واگذار کند.
ماده 14:در ضمن عملیات حفاری علمی یاتجارتی آنچه در یک محل ویک موسم کشف شود,اگر مستقیمآتوسط دولت کشف شده تماماً تعلق به دولت است واگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیائی که حیثیت تاریخی وصنعتی دارد میتواند انتخاب وتملک واز بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر راضبط کند.
ماده 15:اشیائی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها وموزه های دولتی ضبط شود وفروش آنها جایز نیست وآنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست.
اشیائی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق می گیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط وبقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل انتقال میدهد.فروش این اموال از طرف دولت به مزائده خواهد بود.
ماده 16:متخلفین از ماده 10 وهمچنین کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان باشد وکسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به 20 تومان الی 2000 جزای نقدی خواهند شد واشیای مکتشفه هم برای دولت ضبط می شود.
ماده 17:کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند بایدازدولت تحصیل اجازه کرده باشند و همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیائی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می شود.

نظام نامه اصلاح شده اجرای قانون دوازدهم آبان ماه 1309راجع به حفظ آثار عتیقه ایران مصوب 28آبان 1311هیأت وزراء
ماده 36:هر کس بر خلاف مقررات ماده ده قانون و یا ماده هفده این نظام نامه اقدام نماید یا بدون اجازه صحیح به حفاری بپردازد ویا اینکه عتیقات رابه طور قاچاق صادر کند به اداء جریمه از بیست تومان الی دو هزار تومان محکوم خواهد شد واشیاء مکتشفه را دولت توقیف و ضبط خواهد نمود.
آئین نامه اجرائی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت,خرید و فروش,نگهداری, تبلیغ واستفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 7/2/1382هیآت وزیران
ماده 8:کلیه دستگاه های فلزیاب که به علت تخلف ازمفاد قانون یا این آئین نامه,از سوی مراجع ذی صلاح ضبط شده یامیشوند,دراختیارسازمان میراث فرهنگی کشورقرارمی گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *