خصوصیات بیمه های گروهی
خصوصیات بیمه های گروهی عباتند از:
1- صدور گروهی
معمولا در موارد گروهی ، هیچ مدرکی فردی بر قابلیت بیمه، مورد نیاز نیست و میزان منافع می تواند قابل توجه باشد. بیمه گروهی معمولا ارتباطی با سلامت هیج فرد خاصی ندارد. به جای آن، گروهی از افراد ارزیابی می شوند و چیزی که مهم تر است توده ای از چنین گروه هایی از افراد است که نرخ قابل پیش بینی مشحصی از بیماری را به دست خواهد داد. در بیمه گروهی ، چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که اولین مورد، اتفاقی بودن برای گروه است. یعنی اعضای گروه باید به منظورهای دیگر جز کسب پوشش بیمه ای ، دور هم جمع شده باشند. دومین ویژگی، جاری بودن افراد در میان گروه است. بین معنی که باید جریان مداوم و یک نواختی از افراد از طریق گروه وجود داشته که شامل جریانی از ورود افراد جوان و جدید به گروه و جریانی از خروج افراد بیمار و مسن از گروه باشد. بعضی از کارفرمایان، آزمایشات پزشکی بیش از استخدام را در مورد کارکنان خود اعمال می کنند که تمهیدی برای غربال کردن کارکنان به شمار می رود. سومین نکته ، اداره اتوماتیک منافع در بیمه گروهی است. معمولا بیمه گروهی بر یک اساس اتوماتیک به منظور بررسی میزان منافع افراد، ورای کنترل کارفرمایان تاکید دارد. توجه به این نکته ضروری است که افراد با وضع سلامتی نامساعد، تمایل زیادی به بیمه شدن دارند و افراد تندرست ممکن است تمایل به انتخاب کمترین پوشش را داشته باشند. چهارمین ویژگی، مشارکت هزینه ای شخص ثالث است و به این معناست که بخشی از هزینه یک طرح گروهی را معمولا کارفرما یا اشخاص ثالث دیگری نظیر یک اتحادیه ی کاری و یا شرکت بازرگانی پرداخت می کند.
2- قرارداد اصلی
این خصوص که خاص بیمه های گروهی است، استفاده از یک قرارداد اصلی ، به جای بیمه های فردی است. چنین گواهینامه هایی،مدرک فرد بیمه شده از پوشش بیمه ای هستند. قرار داد اصلی ، یک مدرک است که به تفصیل، روابط قراردادی بین دارنده بیمه نامه گروهی و شرکت بیمه را تنظیم می کند. در بیمه های گروهی ، کارفرما، بیمه گر، کارمند و ذی نفعان مطرح هستند که روابط خاصی بین آن ها حاکم است و به موارد جالبی که خاص بیمه گروهی است می انجامد.
3- هزینه ی پایین
بیمه گروهی اساس حمایتی با هزینه ی پایین است. ماهیت بیمه گروهی، استفاده روش های توزیع و اداره انبوه را امکان پذیر می کند که موجب صرفه جویی هایی در عملیات بیمه گروهی می شود که در بیمه فردی وجود ندارد. چنین صرفه جویی هایی در موارد گسترده تر از اهمیت بیشتری برخوردارند. در گروه های کوچک، هزینه های اداری واحد می تواند به طور قابل تصوری به بیمه های فردی نزدیک باشد. مکانیزم های جمع آوری حق بیمه ، پیچیدگی های کمتری دارند و به دلیل طبیعت انتخاب گروهی ، هزینه معاینات پزشکی و گزارش ها به حداقل می رسند.
4- قابلیت انعطاف
قراردادهای گروهی از الگوی خاصی پیروی می کنند و موارد استاندارد و مشخصی را شامل می شوند و به طور معمول این گونه قراردادها به طور قابل ملاحظه ای ف انعطاف پذیری بیشتری نسبت به قراردادهای فردی دارند. البته درجه انعطاف پذیری، تابعی از اندازه گروه مربوط است. برنامه بیمه گروهی معمولا بخشی از برنامه رفاهی کارکنان است و در اکثر موارد، می توان قرارداد را به منظور دستیابی به اهداف صاحب بیمه طرح ریزی کرد، البته تا زمانی که تقاضاهدف مستلزم رویه های اداری پیچیده نباشد.
5- نرخ گذاری تجربی
در بیمه گروهی، حق بیمه ها، اغلب تابع نرخ گذاری تجربی هستند. نرخ تجربی بعضی بیمه گران بر اساس طبقه یا نوع صنعت یا حتی نوع قرارداد است. این نکته که یک گروه به اندازه ی کافی برای ترخ گذاری تجربی، واجد شرایط است از شرکتی به شرکت دیگر و بر اساس تجربه بیمه گران متفاوت است.